dnes je 25.9.2021

Input:

Právna úprava podnájmu bytu (časti bytu)

27.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.4 Právna úprava podnájmu bytu (časti bytu)

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Jednou z foriem uspokojovania potreby bývania – spravidla prechodného – študentov i zamestnancov mimo miesta ich trvalého pobytu je podnájom bytu alebo jeho časti (napr. jednej izby prípadne dvoch alebo viacerých izieb väčšieho bytu) s právom spoločného užívania príslušenstva bytu.

Zmluva o podnájme bytu alebo časti bytu

Občiansky zákonník (ďalej len: OZ) v rámci právnej úpravy nájomnej zmluvy (§ 663 až § 723 OZ) – v nadväznosti na osobitné ustanovenia o nájme bytu (§ 658 až § 716 OZ) – upravuje podnájom bytu (časti bytu) v ustanovení§ 719 OZ. Toto ustanovenie oprávňuje nájomcu bytu, aby prenajatý byt alebo jeho časť, t. j. aj izbu v byte, prenechal za odplatu inému = inej osobe, spravidla fyzickej = do podnájmu na dobu určenú v zmluve o podnájme alebo bez časového