dnes je 16.1.2021

Input:

Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednosti

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1 Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Dohoda o hmotnej zodpovednosti je osobitná dohoda, ktorou sa zamestnanec zaväzuje na seba prevziať zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.

Zákonník práce upravuje tzv. individuálnu hmotnú zodpovednosť a spoločnú hmotnú zodpovednosť.

Spôsobilosť uzatvoriť dohodu

Zákonník práce obmedzuje uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti vekom 18 rokov. Podľa § 11 ods. 3 ZP zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

Hodnoty určené na obeh a obrat

V dohode o hmotnej zodpovednosti možno prevziať zodpovednosť len za hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktorými sú napr. zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu. Z tohto hľadiska ide napríklad o pozíciu pokladníka (zverená hotovosť v pokladni), zamestnanca za priehradkou (zverená hotovosť, ceniny, kolky), zamestnanca v obchode (zverený dohľad na tovarom), zamestnanca v klade (zodpovednosť na tovar na sklade).

Dohodu o hmotnej zodpovednosti nemožno uzatvoriť v prípade vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat ako je vybavenie kancelárie zamestnanca, počítač.

Forma dohody

Z hľadiska formy je nevyhnutné, aby mala dohoda o hmotnej zodpovednosti písomnú formu, inak je neplatná.

Podľa § 182 ods. 1 ZP platí, že ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.

Spoločná hmotná zodpovednosť

Ide o schodok medzi hodnotami zverenými a hodnotami v čase inventarizácie. Podľa § 182 ods. 2 ZP v dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).

Forma dohody

Z hľadiska formy je nevyhnutné, aby mala dohoda o hmotnej zodpovednosti alebo o spoločnej hmotnej zodpovednosti písomnú formu, inak je neplatná.

Zamestnávateľ má povinnosť (§ 182 ods. 4 ZP) odstrániť bez zbytočného odkladu nedostatky, ktoré vzniknú v pracovných podmienkach zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou v súvislosti s tým, že bol na ich pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpil. Neodstránenie nedostatkov bude mať vplyv na posudzovanie miery zodpovednosti pri inventarizácii.

Zbavenie sa zodpovednosti za schodok

Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti za schodok celkom, ak preukáže, že schodok vznikol celkom bez jeho zavinenia. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti za schodok sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol sčasti bez jeho zavinenia.

Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti

V niektorých prípadoch môže zamestnanec odstúpiť od dohody o hmotnej zodpovednosti. Ide o prípady:

 • zamestnanec sa preraďuje na inú prácu,

 • zamestnanec sa zaraďuje na iné pracovisko,

 • zamestnanec sa prekladá

 • ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami.

Zákon upravuje aj ďalšie dôvody pre odstúpenie pri spoločnej hmotnej zodpovednosti:

 • ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo

 • ak ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca.

Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne. V nadväznosti na to dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.

Inventarizácia

Inventarizácia je určitým súpisom stavu zverených hotovosti, cenín, tovaru, zásoby materiálu alebo iných hodnoty určených na obeh alebo obrat, ktoré sa zverujú na základe dohody o hmotnej zodpovednosti alebo ktoré sa vyúčtovávajú. Na začiatku, t. j. pri uzatváraní dohody je potrebné určiť východiskový stav. V čase inventarizácie je potrebné zistiť stav hodnôt zverených na obeh a obrat v danom okamihu a či zmeny, ku ktorým došlo (obeh a obrat), možno preukázať zjednodušene, či nevznikol schodok.

Podľa § 184 ods. 1 ZP sa inventarizácia sa musí vykonať:

 • pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti,

 • pri jej zániku dohody o hmotnej zodpovednosti,

 • pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo

 • pri preradení zamestnanca na iné pracovisko,

 • pri preložení zamestnanca,

 • pri skončení pracovného pomeru zamestnanca.

V prípade, ak ide o pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať (§ 184 ods. 2) pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami:

 • pri skončení všetkých týchto dohôd,

 • pri preradení na inú prácu všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,

 • pri preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,

 • pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,

 • na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,

 • pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.

V nadväznosti platia dve pravidlá (§ 184 ods. 3 a 4 ZP).

Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.

Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.


R 43/1963

Zodpovednosť pokladníka Štátnej sporiteľne v prípade porušenia predpisov o uskutočňovaní pokladničných operácií. Zodpovednosť za tzv. pokladničné manko.

R 16/1970

Rozhodnutie o povinnosti žalovaných, kolektívne zodpovedných pracovníkov k náhrade škody zo schodku nie je rozhodnutím o niekoľkých právach so samostatným skutkovým základom, ak podá ktorýkoľvek účastník odvolanie vo veci samej, nenadobúda toto rozhodnutie právnu moc vo vzťahu k žiadnemu z účastníkov a