Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2017

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.16 Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2017

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ladislav Zakhar

S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo novelizované opatrenie k individuálnej účtovnej závierke. Predmetom novelizácie sa vzťahuje na účtovnú závierku za rok 2014 a nasledujúce roky. Najvýznamnejšou úpravou prešla tabuľková časť poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky, a to vo vzťahu k počtu aj štruktúre jednotlivých tabuliek.

Základná právna úprava individuálnej účtovnej závierky

- opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Doterajšie novelizácie základnej právnej úpravy

- opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311,

- opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31,

- opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31,

- opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2014-31.

Novelizácia účinná od 1. 1. 2015

- opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. 12. 2014 č. MF/21227/2014.

Od 1. 1. 2014 sa v celej právnej úprave individuálnej účtovnej závierky používa už iba pojem “ukladanie do registra účtovných závierok prostredníctvom systému štátnej pokladnice“.

Pre účtovnú závierku za rok 2017 a nasledujúce bolo vydané metodické usmernenie k predkladaniu účtovných výkazov, poznámok, k ukladaniu individuálnej účtovnej závierky a iných dokumentov do registra účtovných závierok

- Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019605/2017-352 k postupu pri aplikácii § 1 odsek 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Štátne organizácie a organizácie VÚC odovzdávajú účtovné výkazy prostredníctvom Informačného systému Štátnej pokladnice a poznámky v elektronickej podobe prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému (CKS) pomocou konsolidačného balíka. Individuálna účtovná závierka sa ukladá do registra ako celok prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému.

Obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti odovzdávajú účtovné výkazy prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu modul výkazy (RISSAM.výkazy). Poznámky odovzdávajú obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti okrem obcí, ktoré sú zapojené do Centrálneho konsolidačného systému prostredníctvom RISSAM.výkazy.

Spôsob nahrávania údajov je uvedený v príručke pre používateľov informačného systému RISSAM, ktorá je k dispozícii na úvodnej stránke po prihlásení do tohto systému. Dátové súbory sa odovzdávajú vo formáte csv a ich názvy sú povinné. Ostatné súbory sa odovzdávajú vo formáte PDF. Dátová štruktúra csv súboru je zverejnená na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky v časti Financie / Štátne výkazníctvo / Legislatíva / Individuálna účtovná závierka ROPO, obcí, VÚC a štátnych fondov v dokumente Štruktúra súborov pre import výkazov IÚZ obcí do RISSAM.

Individuálna účtovná závierka sa ukladá do registra ako celok prostredníctvom RISSAM.výkazy. Obce, ktoré sú zapojené do Centrálneho konsolidačného systému ukladajú individuálnu účtovnú závierku do registra ako celok prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému. Prenos účtovných výkazov z RISSAM do CKS je zabezpečený systémovo.

Hraničným termínom pre Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 je 30. apríl 2018, resp. do iného termínu v nadväznosti na osobitný predpis (zákon o dani z príjmov - súvis s daňovým priznaním, už sa k daňovému priznaniu neprikladá účtovná závierka, ale povinnosť účtovnej jednotky je splnená vložením do systému štátnej pokladnice).

Technická stránka nahrávania údajov prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému je popísaná v príručke pre užívateľov portálu Centrálneho konsolidačného systému zverejneného na webovom sídle MF SR na stránke www.finance.gov.sk.

Postup ukladania poznámok prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu

Spôsob nahrávania údajov je uvedený v príručke pre používateľov informačného systému RISSAM, ktorá je k dispozícii na úvodnej stránke po prihlásení do tohto systému. Dátové súbory sa odovzdávajú vo formáte csv a ich názvy sú povinné. Ostatné súbory sa odovzdávajú vo formáte PDF.

Súbory týkajúce uloženia individuálnej účtovnej závierky:

 • Skenovaná titulná strana riadnej individuálnej účtovnej závierky opatrená príslušným podpisom vo formáte PDF

 • Textová časť poznámok riadnej individuálnej účtovnej závierky vo formáte PDF - skenovaný alebo priamy export z textového editora

 • Tabuľky poznámok – názvy podľa metodického usmernenia MF SR č. MF/007132/2016-31

Metodické usmernenie k ukončeniu roka 2016 a nasledujúce

Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie č. MF/022090/2016-31 k uzatvoreniu účtovníctva za účtovné obdobie roku 2016 pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy. Metodické usmernenie obsahuje popis oblastí, na ktoré je potrebné dávať osobný pozor v rámci zostavenia individuálnej účtovnej závierky a oproti metodickému usmerneniu z roka 2014 bolo doplnené o obsahovú náplň tabuľkovej časti poznámok. Metodické usmernenie platí aj pre rok 2017.

Organizácie pred ukončením účtovného obdobia vykonajú sériu prác, ktoré zabezpečia, aby individuálna účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú premetom účtovníctva. Tieto činnosti sú považované za prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh a zahŕňajú najmä:

- inventarizáciu a odsúhlasenie zostatkov

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov vyplýva z § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Inventarizačný rozdiel môže mať dvojakých charakter, a to:

- manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom, pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,

- prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom.

- kontrolu a zaúčtovanie použitia transferov

Správca kapitoly štátneho rozpočtu na základe informácií od rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a príspevkových organizácií v rámci štátnej správy zaúčtuje vzťah voči organizáciám, ktorým bol poskytnutý transfer a to tak, že v prípade navýšenia transferu sa zaúčtuje na ťarchu účtu 356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku a súvzťažne s účtom 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. V prípade zníženia transferového vzťahu sa zaúčtuje opačný zápis.

Obec alebo vyšší územný celok na základe na základe informácií od rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti zaúčtuje zníženie transferového vzťahu voči rozpočtovým organizáciách a príspevkovým organizáciám na stranu na ťarchu účtu 584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom a súvzťažne účtom 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku.

- účtovanie rezerv a opravných položiek,

Opravné položky sa tvoria v súlade s § 26 zákona o účtovníctve. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo prechodné zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku, ktoré sa účtuje na príslušnom účte účtovej triedy 5 - Náklady.

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov a v prospech príslušného účtu opravných položiek.

Rezervy sa tvoria v súlade s § 26 zákona a § 14 opatrenia. Rezerva je záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.

Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov.

Organizácie štátnej správy a samosprávy účtujú o týchto tituloch rezerv:

 • prebiehajúce a hroziace súdne spory,

 • náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

 • zamestnanecké pôžitky, ktorými sa chápe vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (v rámci štátnej správy vytvára len MF SR),

 • náklady na rekultiváciu pozemku, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,

 • nevyfakturované dodávky a služby,

 • iné tituly, ktoré predstavujú významné finančné riziko pre účtovnú jednotku a je pravdepodobné, že budú predstavovať v budúcnosti zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky.

- účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov

Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Rozpočtové a príspevkové organizácie účtujú o položkách časového rozlíšenia bez ohľadu na významnosť sumy.

- účtovanie nevyfakturovaných dodávok

V prípade, že účtovná jednotka do času, keď zostavuje účtovnú závierku, neobdržala faktúry od dodávateľov za vykonané služby alebo dodávku majetku, je potrebné účtovať o nevyfakturovaných dodávkach. Ak na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky, účtuje o nevyfakturovaných dodávkach na účet 326 – Nevyfakturované dodávky alebo na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky v prípade záväzku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok súvzťažne s príslušnými účtami nákladov pri dodávke služieb alebo príslušného majetkového účtu pri dodávke majetku. V prípade, že nepozná presnú výšku, tak sa účtuje o rezerve na nevyfakturované dodávky na účte 323 – Krátkodobé rezervy.

- zaúčtovanie kurzových rozdielov

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, podľa § 24 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Kurzové rozdiely zistené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nevykazujú konečný zostatok

 • Konečný stav účtu 224 – Účet štátnych rozpočtových príjmov sa zúčtuje s účtom 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.

 • Konečný stav účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov sa zúčtuje s účtom 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu.

 • V štátnych príspevkových organizáciách sa nevyčerpaná a neodvedená suma transferu od zriaďovateľa k 31.12. preúčtuje z účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu na účet 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu.

 • V rozpočtových a príspevkových organizáciách obce alebo vyššieho územného celku sa nevyčerpaná a neodvedená suma transferu od zriaďovateľa k 31.12. preúčtuje z účtu 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku na účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku.

 • Na ťarchu účtu 588 – Náklady z odvodu príjmov sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou predpis odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške vyinkasovaných príjmov účtovaných v danom účtovnom období do výnosov bežného obdobia, súvzťažne s účtom 351.

 • Na ťarchu účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov, ktoré sú výnosom daného obdobia. O nákladoch z budúceho odvodu príjmov sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa netvorí opravná položka k pohľadávke z rozpočtových príjmov.

 • Pri uzatváraní účtovných kníh účet 111 – Obstaranie materiálu nevykazuje zostatok. V prípade, ak účtovná jednotka v účtovnom období obdržala faktúru ale materiál nebol prevzatý na sklad preúčtuje sa zostatok účtu 111 – Obstaranie materiálu na účet 119 – Materiál na ceste. V prípade, ak bol materiál prijatý v danom roku a faktúra nebola doručená do času zostavenia účtovnej závierky vzniká účtovný zápis na ťarchu 111 – Obstaranie materiálu a v prospech účtu 326 – Nevyfakturované dodávky.

- výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmu.

Výsledok hospodárenia sa zisťuje porovnaním nákladov v účtovej triede 5 a výnosov v účtovej triede 6, môže byť kladný alebo záporný. Kladný výsledok hospodárenia vzniká, ak výnosy sú väčšie ako náklady, záporný výsledok hospodárenia vzniká, keď náklady sú väčšie ako výnosy. V účtovných jednotkách, ktoré majú zdaňovanú činnosť, sa výsledok hospodárenia zdaňovanej činnosti pred zdanením daňou z príjmov zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5, okrem účtov 591 a 595.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Poznámky sú povinnou súčasťou individuálnej účtovnej závierky. Obsah poznámok je vymedzený v prílohe opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Poznámky nadväzujú na účtovné výkazy a dopĺňajú ich o informácie, ktoré účtovné výkazy nemôžu obsahovať. Obsahujú informácie o samotnej účtovnej jednotke ako napríklad popis jej činnosti, organizačnú štruktúru, informácie o štatutárnych zástupcoch organizácie. Ďalej sú to účtovné informácie ako napríklad použité účtovné metódy a zásady ako aj spôsoby oceňovania jednotlivých položiek majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Väčšinou sú tieto informácie v účtovnej jednotke nemenné a je možné využívať túto časť aj dlhšie obdobie, ale v prípade zmeny účtovných metód a účtovných zásad je potrebné v poznámkach túto skutočnosť uviesť a vyčísliť dopad zmien pre účtovnú jednotku.

Poznámky konkretizujú aj údaje v účtovných výkazoch. Údaje uvedené v poznámkach musia byť zhodnú s údajmi uvedenými v účtovných výkazoch. Sumy sa uvádzajú v eurách na dve desatinné miesta. Opatrenie MF SR MF/25755/2007-31 vymedzuje obsah poznámok ako najširšie možné pre všetky typy účtovných jednotiek, ktorých sa opatrenie týka, čiže pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie štátnej správy aj samosprávy, obce, vyššie územné celky aj štátne účelové fondy. Každý typ účtovnej jednotky má svoje špecifiká, ktoré sa musia odzrkadliť aj v poznámkach. Účtovné jednotky komentujú údaje v účtovných výkazoch, pričom je potrebné zameriavať sa na významné sumy alebo netypické účtovné prípady. Nie je potrebné komentovať čo v účtovnej jednotke nie je len preto, lebo je sa to uvádza v opatrení. Informácie uvedené v poznámkach majú byť relevantné k účtovným výkazom.

Do textovej časti je možné doplniť tabuľky. Údaje, ktoré sa nachádzajú v tabuľkovej časti nie je potrebné opakovať, ale významnú sumu z tabuliek je potrebné detailizovať pre lepšie pochopenie. Najčastejšie sa vyžaduje detailizácia pri položkách ostatných služieb, ostatných prevádzkových výnosov a nákladov.

Príklad poznámok

Čl. I - Všeobecné údaje

(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky:

- názov a sídlo, IČO,

- dátum a spôsob zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa,

- právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,

- informácia, či je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku.

(2) Opis činnosti účtovnej jednotky.

(3) Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre.


Obec AA

Ulica YY

000 00 mesto

IČO: XXXXXXXX

Obec AA bola založená v roku 1990 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Účtovná závierka Obce AA k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Základnou úlohou Obce AA pri výkone samosprávy, ako právnickej osoby samostatne hospodáriacej s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi, je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov.

Obec AA je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.

Informácie o vedúcich predstaviteľoch:

Starosta obce:

Zástupca starostu:

Prednosta obecného úradu:

Hlavný kontrolór obce:

Priemerný počet zamestnancov bol ZZ, z toho Z vedúcich zamestnancov (v roku 2013 bol priemerný počet zamestnancov ZZ, z toho Z vedúcich zamestnancov).

Obecný úrad je členený na tieto útvary - oddelenie správy majetku, ekonomické, správy daní, matričnej činnosti, školstva, kultúry, ostatného preneseného výkonu štátnej správy, logistiky.

Čl. II - Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia.

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:

a)  dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,  
b)  dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,   
c)  dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,  
d)  dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,  
e)  dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,  
f)  dlhodobý finančný majetok,  
g)  zásoby nakupované,  
h)  zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,  
i)  zásoby získané bezodplatne,  
j)  pohľadávky,  
k)  krátkodobý finančný majetok,  
l)  časové rozlíšenie na strane aktív,  
m)  záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,  
n)  časové rozlíšenie na strane pasív,  
o)  deriváty,  
p)  majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,  
q)  majetok obstaraný z transferov,  
r)  finančný prenájom.  

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

(6) Zásady pre vykazovanie transferov.

(7) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.


Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude pokračovať vo svojej činnosti nepretržite (teda najbližších 12 mesiacov).

alebo

Účtovná jednotka nezostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude pokračovať vo svojej činnosti nepretržite najbližších 12 mesiacov.

Účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a účtovné zásady, aplikuje ich konzistentne.

alebo

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy a účtovné zásady, avšak bez vplyvu na výsledok hospodárenia.

alebo

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy a účtovné zásady, a to s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Ak sa nemenia podmienky v organizácii, nie sú nové druhy účtovných prípadov, tak nie je väčšinou dôvod na zmenu v používaní účtovných metód a účtovných zásad ako ani na zmenu spôsobu oceňovania. Čiže je možné túto časť z poznámok používať aj nasledujúce roky.

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú, resp. sú úroky z úverov do doby zaradenia majetku. O zľavu z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku, sa následne zníži obstarávacia cena predmetného majetku.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť. Majetok vytvorený vlastnou činnosťou by sa ocenil reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak by vlastné náklady boli vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Reprodukčnou obstarávacou cenou je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri ich nadobudnutí obstarávacími cenami, t. j., vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien (alebo vlastných nákladov alebo metódou FIFO - prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob). Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou, t. j., vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné,  nedobytné pohľadávky a o pohľadávky, pri ktorých existuje riziko nevymožiteľnosti.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania. Deriváty sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nepreceňujú na reálnu hodnotu

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas obdobia maximálne päť rokov. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína dňom uvedenia majetku do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 predpokladaná doba používania metóda odpisovania ročná odpisová sadzba v % 
náklady na vývoj  5 lineárna 20 
software  4 lineárna 25 
oceniteľné práva (licencie)  5 lineárna 20 
drobný dlhodobý nehmotný majetok  rôzna, napr. 2 lineárna 50 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom uvedenia majetku do používania.

Pozemky a predmety z drahých kovov sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 predpokladaná doba používania metóda odpisovania ročná odpisová sadzba v % 
budovy  40 - 60  lineárna 2,5 
stroje, prístroje a zariadenia  4 až 20 lineárna 5 až 25 
dopravné prostriedky  4 až 8 lineárna 12,5 až 25 
drobný dlhodobý hmotný majetok  rôzna napr. 2 lineárna 50 

Hodnota dlhodobého majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži o oprávky, ktoré zodpovedajú výške opotrebenia majetku.

O opravné položky sa zníži hodnota majetku v prípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Bežné transfery sa zúčtovávajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami, ak ide o transfer od zriaďovateľa a vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ak ide o transfer od iného subjektu. Poskytnuté bežné transfery sa vykazujú ako náklady vo výške výdavkov.

Kapitálové transfery sa zúčtovávajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi. Poskytnuté kapitálové transfery sa vykazujú ako náklady vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou predaného majetku u prijímateľa transferov.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená, alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu. Na ocenenie prírastku cudzej meny v mene euro nakúpenej za inú cudziu menu, sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo sa na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.

Čl. III - Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A. Neobežný majetok

(1) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok:

a)  prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy:  
 1. názov účtovnej jednotky,  
 2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,  
 3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
 4. + prírastky,  
 5. - úbytky,  
 6. +/- presuny,   
 7. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
b)  spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,  
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom,  
d)  opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky,  
e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu,  
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.  

(2) Dlhodobý finančný majetok:

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných položiek a pohybe zostatkových cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy :  
 1. názov účtovnej jednotky,  
 2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,  
 3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
 4. + prírastky,  
 5. - úbytky,  
 6. +/- presuny,  
 7. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.  

(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach:

 Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre:  
a) názov spoločnosti,  
b) právna forma,  
c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách,  
d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %,  
e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %,   
f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  

(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok:

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tejto štruktúre:   
 1. názov emitenta,  
 2. druh cenného papiera,  
 3. mena cenného papiera,  
 4. výnos v %,  
 5. dátum splatnosti,  
 6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
 7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
b) dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre:  
 1. názov dlžníka,  
 2. výnos v %,  
 3. mena,  
 4. dátum splatnosti,  
 5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
 6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
 7. popis zabezpečenia pôžičky,   
c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky
k 31. decembru bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  


Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou resp. iné do výšky ........ Uvádza sa aj údaj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, teda rok 2016.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka za rok 2017, bolo na dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej hodnote ....... zriadené záložné právo v prospech.....

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý majetok v celkovej hodnote....., najvyššiu hodnotu predstavuje majetok........ (uviesť konkrétnu položku).

Účtovná jednotka spravuje dlhodobý majetok v celkovej hodnote....., najvyššiu hodnotu predstavuje majetok........ (uviesť konkrétnu položku, druh).

Účtovná jednotka používa majetok obstaraný kúpnou zmluvou do času zápisu do katastra nehnuteľností v hodnote......(uviesť konkrétnu položku).

Najväčší prírastok majetku bol na ......(uviesť konkrétnu položku) v hodnote .... z dôvodu ..... (uviesť dôvod, napr. nákup, prevod správy, dar...)

Najväčší úbytok majetku bol na ......(uviesť konkrétnu položku) v hodnote .... z dôvodu ..... (uviesť dôvod, napr. vyradenie v dôsledku zastarania, neopraviteľného poškodenia, škody, prevod správy, predaj...)

Účtovná jednotka používa majetok získaný formou výpožičky (uviesť konkrétnu položku, druh).

Účtovná jednotka využíva majetok obstaraný formou finančného prenájmu v hodnote ..... (uviesť konkrétnu položku, druh).

Opravné položky sa tvoria, ak úžitková hodnota majetku zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, pričom toto zníženie hodnoty nie je trvalé. Opravná položka sa vytvorí vo výške rozdielu zostatkovej ceny a úžitkovej hodnoty daného majetku.

Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel:

Spoločnosť  Základné imanie  Podiel na ZI  Vlastné imanie 2017  Vlastné imanie 2016  Účtovná hodnota 2017  Účtovná hodnota 2016  
AA        
AB        

Podiel obce na hlasovacích právach je vo všetkých uvedených spoločnostiach rovnaký ako podiel obce na základom imaní týchto spoločností.

Keďže zvýšenie alebo zníženie podielov v obchodných spoločnostiach je významná operácia, je potrebné popísať dôvody zmeny (napr. navýšenie základného imania, zníženie základného imania, predaj časti obchodnej spoločnosti...)

B. Obežný majetok

(1) Zásoby:

a)  vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:  
 1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,  
 2. výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
 3. + tvorba opravných položiek,  
 4. - zníženie opravných položiek,  
 5. -zrušenie opravných položiek,  
 6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
 7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám,  
b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,  
c) spôsob a výška poistenia zásob.  


Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky, ktorej vývoj je uvedený v tabuľkovej časti. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nadmernosti zásob a zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou.

(2) Pohľadávky:

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy,  
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre:  
 1. položka pohľadávok,  
 2. hodnota pohľadávok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
 3. + tvorba opravných položiek,  
 4. - zníženie opravných položiek,  
 5. - zrušenie opravných položiek,  
 6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
 7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam,  
c) pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:  
 1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
 2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:  
 1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,  
 2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,  
 3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,  
e)  výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,  
f)  výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.  


Najvýznamnejšou položkou pohľadávok sú pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov obce v členení podľa jednotlivých druhov daní (uviesť tabuľkový prehľad pohľadávok za daňové príjmy)

Najväčší nárast pohľadávok nastal na položke ......(uviesť položku) z dôvodu ..... (uviesť dôvod nárastu).

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 60 dní boli vytvorené opravné položky vo výške xx %, viac ako 180 dní yy % a viac ako rok 100 %.

(3) Finančný majetok:

a)  opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku,  
b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s krátkodobým finančným majetkom.  

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci

 Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:  
a)  dlžník,  
b)  výnos v %,  
c)  mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá,  
d)  dátum splatnosti,  
e)  výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
f)  výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  


Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať, až na termínovaný vklad vo výške ...... eur s ktorým bude môcť disponovať až po ........2018.

(5) Časové rozlíšenie

Popis významných položiek časového rozlíšenia.

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia aktív Obce je uvedený v nasledovnom prehľade:

Druh nákladu  31.12.2017  31.12.2016  
Nájomné    
Predplatné    
Predplatné poistné    
Náklady budúcich období spolu    

Čl. IV - Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A. Vlastné imanie

 Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre:  
a)  názov položky,  
b)  výška vlastného imania k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
c)  + zvýšenie,  
d) - zníženie,  
e)  +/- presun,  
f)  výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.  

B. Záväzky

(1) Rezervy

 Vývoj rezerv v tejto štruktúre:  
a) položka rezerv,  
b)  výška rezerv k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
c) + tvorba,  
d) - zníženie,  
e)  - zrušenie,  
f)  výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
g)  predpokladaný rok použitia rezerv,  
h) opis významných položiek rezerv.  


Ako krátkodobé rezervy sú vykázané rezervy na audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke v sume ...... a na súdny spor voči spoločnosti ...... (uviesť názov)

(2) Záväzky podľa doby splatnosti:

a)  záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:  
 1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
 2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:  
 1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,  
 2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,  
 3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,  
c) popis významných položiek záväzkov.  

Záväzky predstavujú predovšetkým mzdové záväzky voči zamestnancom a z nevyplatených miezd a odvodov za december 2017.

Najväčší nárast/pokles záväzkov nastal na položke ...... (uviesť položku) z dôvodu ...... (uviesť dôvod)

(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci:

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre:  
 1. charakter bankového úveru, napríklad investičný úver, prevádzkový úver,  
 2. druh bankového úveru podľa splatnosti, napríklad dlhodobý úver, krátkodobý úver,  
 3. poskytovateľ bankového úveru,  
 4. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý,  
 5. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %,  
 6. nákladový úrok za bežné účtovné obdobie,  
 7. dátum splatnosti bankového úveru,  
 8. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
 9. výška bankového úveru k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
b)  popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru,  
c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre:  
 1. druh cenného papiera,  
 2. mena, v ktorej sú cenné papiere vydané,  
 3. úroková sadzba v %,  
 4. dátum splatnosti,  
 5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
 6. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  
d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:  
 1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci,  
 2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci, napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc, dlhodobá návratná finančná výpomoc,  
 3. účel použitia,  
 4. dátum splatnosti,  
 5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,  
 6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  

(4) Časové rozlíšenie:

a)  popis významných položiek časového rozlíšenia,  
b)  informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384.   


Prehľad významných položiek časového rozlíšenia pasív Obce je uvedený v nasledovnom prehľade:

Druh nákladu  31.12.2017  31.12.2016  
Nájomné    
Ostatné    
Výdavky budúcich období spolu    
Kapitálové transfery prijaté z prostriedkov ŠR    
Bežné transfery prijaté z prostriedkov ŠR    
Kapitálové transfery prijaté od iných subjektov    
Bežné transfery prijaté od iných subjektov    
Ostatné    
Výnosy budúcich období spolu    

Čl. V - Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy

 Popis a výška významných položiek výnosov:  
a) tržby za vlastné výkony a tovar,  
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob,  
c) aktivácia,  
d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov,  
e) finančné výnosy,  
f) mimoriadne výnosy,  
g) výnosy z transferov,  
h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov.  


Prehľad o ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti:

 31.12.2017 31.12.2016 
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia    
Výnosy z prenájmu    
Poistné plnenia    
Inventúrne prebytky    
Náhrada za škodu    
Ostatné    
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti spolu    

Prehľad o daňových výnosov samosprávy a výnosov z poplatkov:

 31.12.2017  31.12.2016 
Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu    
Dane za špecifické služby - za psa    
Dane za špecifické služby - za predajné automaty    
Dane za špecifické služby - za ubytovanie    
Dane za špecifické služby - za užívania verejného priestranstva   
Daň z nehnuteľností    
Daňové výnosy samosprávy spolu    
     
Správne poplatky (matrika)    
Poplatky za komunálny odpad    
Príjmy z lotérií    
Za znečisťovanie ovzdušia    
Ostatné poplatky    
Výnosy z poplatkov spolu    

Významnou položkou finančných výnosov sú výnosy z cenných papierov a podielov v obchodných spoločnostiach.

(2) Náklady

 Popis a výška významných položiek nákladov:  
a) spotrebované nákupy,  
b) služby,  
c) osobné náklady,  
d) dane a poplatky,  
e) odpisy, rezervy a opravné položky,  
f) finančné náklady,  
g) mimoriadne náklady,  
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,  
i) ostatné náklady.  

(3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

 Popis a výška nákladov voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti:  
a) overenie účtovnej závierky,  
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,  
c) súvisiace audítorské služby,  
d) daňové poradenstvo,  
e) ostatné neaudítorské služby.  

Prehľad o nákladoch na služby:

 31.12.2017 31.12.2016 
Doprava, preprava    
Prenájom (lízing)    
Odvoz komunálneho odpadu    
Právne, ekonomické a iné poradenstvo    
Náklady na audit    
Poradenstvo - hardware, software    
Náklady na vysielanie mestskej televízie    
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá    
Administratívne/Režijné náklady    
Telekomunikačné služby    
Verejná zeleň, zimná údržba ciest a súvisiace služby    
Reklama, inzercia    
Spotreba poštových známok a poštové služby    
Ostatné služby    

Prehľad o ostatných prevádzkových nákladoch

 31.12.2017 31.12.2016  
Rodinné prídavky    
Dávky v hmotnej núdzi    
Poistenie majetku    
Príspevky na stravu dôchodcom    
Príspevky na stravu školy a škôlky    
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a pod.)    
Členské príspevky    
Iné    

Náklady a výnosy sú programovo rozdelené na 30 % pre program Rozvoj mesta, 30 % pre program Vzdelávanie, 20 % pre program Kultúra a 20 % pre program Životné prostredie.

Pri komentovaní významných položiek nákladov a výnosov je tiež dôležité, aby sa zameriavalo na najväčšie sumy, na najväčšie rozdiely alebo na nezvyčajné transakcie. Je potrebné pre celkový pohľad na účtovnú jednotku, aby okrem konštatovania sa uviedol aj dôvod nárastu resp. poklesu. Napríklad veľký objem nákladov na odpis pohľadávok v dôsledku rozhodnutia obecného zastupiteľstva, zníženie nákladov na materiál v dôsledku útlmu činnosti, zvýšenie výnosov na zúčtovanie rezerv v dôsledku ukončenia súdneho sporu, na ktorý bola rezerva vytvorená...

Čl. VI - Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis tohto zabezpečenia.

(2) Ďalšie informácie

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o odpísaných pohľadávkach, o záväzkoch z finančného prenájmu.

ČI. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

ČI. IX - Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

ČI. X - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

(1) Iné aktíva a iné pasíva:

a)  opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv,  
b)  opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:  
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: