Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosti triedneho učiteľa

27.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatíva upravujúca postavenie a povinnosti triedneho učiteľa

Postavenie a povinnosti triedneho učiteľa v závislosti od druhu školy upravujú nasledovné právne predpisy:

 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 61/2015 Z.z. o strednej škole v znení neskorších predpisov

 • Pedagogicko-organizačné pokyny na daný školský rok

 • metodické pokyny

 • interné predpisy školy

Hlavné úlohy triedneho učiteľa

 • koordinácia výchovno-vzdelávacej činnosti v triede,

 • zhromažďovanie údajov o žiakoch v príslušnej triede v súlade s právnymi predpismi v spolupráci s ostatnými pedagogickými zamestnancami,

 • usmerňovanie a vytváranie podmienok vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý je začlenený do triedy v spolupráci s výchovným poradcom školy.

Prehľad povinností triedneho učiteľa

 • koordinácia výchovno-vzdelávacej činnosti v triede,

  • člen metodického združenia triednych učiteľov,

  • vedenie triednej dokumentácie: triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka zodpovednosť za správnosť vedenia triednej dokumentácie (v štátnom jazyku, nezmazateľným perom, chyby opravuje povoleným spôsobom) a pri vedení dokumentácie sa riadi pokynmi na vyplňovanie dokumentácie, (príp. internou smernicou školy, ktorá túto problematiku upravuje),priebežne podľa potreby aktualizovanými zástupcom riaditeľky školy,

  • priebežné sledovanie správania žiakov,

  • oboznámenie žiakov svojej triedy s platným školským poriadkom a ich vedenie k jeho dodržiavaniu,

  • oboznámenie žiakov svojej triedy s platným klasifikačným poriadkom,

  • oboznámenie žiakov svojej triedy s internými predpismi školy ohľadom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: