dnes je 27.1.2020
Input:

Postup pri preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 10. 2019 (II. časť)

18.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Postup pri preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 10. 2019 (II. časť)

JUDr. Žaneta Surmajová

Po novele č. 209/2019 Z. z. v rámci prípravy na nový postup preukazovania bezúhonnosti PZ/OZ vyvstali otázky, ktorých doriešenie si vyžadovalo ďalšie legislatívne úpravy, a to najmä:

- otázka ďalšieho nakladania s odpisom registra trestov,

- podmienky spracúvania osobných údajov,

- integrácia informačných systémov.

V nadväznosti na tieto otázky bola prijatá novela zákona o PZ/OZ č. 310/2019 Z. z., účelom ktorej bolo spresnenie procesu overovania bezúhonnosti PZ a OZ.

Podľa aktuálne platného a účinného znenia zákona o PZ/OZ je proces overovania bezúhonnosti PZ a OZ nasledovný:

- Bezúhonnosť sa preukazuje prostredníctvom Okresného úradu v sídle kraja, ktorému PZ a OZ na ten účel poskytnú údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

- PZ/OZ nepodáva žiadosť o vydanie odpisu sám, ale podáva ju okresný úrad v sídle kraja Registru trestov Generálnej prokuratúry SR.

- Poverený zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja po doručení odpisu následne posúdi, či PZ alebo OZ spĺňa podmienku bezúhonnosti a túto skutočnosť preukázateľne oznámi zamestnávateľovi. To znamená, že okresný úrad v sídle kraja neoznamuje obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi a ani mu odpis registra trestov nezasiela. Zamestnávateľ teda iba dostane informáciu, či PZ alebo OZ spĺňa alebo nespĺňa podmienku bezúhonnosti.

- Okresný úrad v sídle kraja bezodkladne zlikviduje údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov po ich zaslaní registru trestov; rovnako zlikviduje aj odpis registra trestov po