dnes je 2.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 414/2023 Z. z. Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

31.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.521 Podrobnosti k vyhláške č. 414/2023 Z. z. Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

JUDr. Renáta Považanová

Od novembra nadobúda účinnosť novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto úprava reflektuje na aplikačné problémy, ktoré primárne identifikovali orgány sociálnoprávnej ochrany detí