Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Podávanie sťažností na školách a ich obsahové a formálne náležitosti

27.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.1 Podávanie sťažností na školách a ich obsahové a formálne náležitosti

JUDr. Simona Laktišová

Sťažnosti vo všeobecnosti, a zároveň postup pri ich podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností, upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

Sťažovateľom je podľa zákona fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala sťažnosť.

Sťažnosť je definovaná ako podanie sťažovateľa, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len “činnosť) orgánu verejnej správy, v tomto prípade školy alebo zamestnancov školy, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti školy.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (tzv. predmet sťažnosti) a musí byť sťažovateľom podpísaná. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie autorizácia sťažnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, napr. kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Ak sa sťažovateľ dostaví do školy osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, škola sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa do školy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec školy. Povinnosť sťažovateľa uviesť obligatórne náležitosti sťažnosti tým nie je dotknutá.

Ak je sťažnosť podaná v elektronickej forme a nie je

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: