Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Osobní asistence ve školách

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7 Osobní asistence ve školách

Bc. Lenka Polášková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Institut osobní asistence je na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, postaven na právním vztahu. Tento vztah je založen smlouvou mezi zákonným zástupcem nezletilého a poskytovatelem této sociální služby, tedy místo osobního asistenta se nezřizuje, a to ani ve třídě či ve škole.

Spolupráce je zcela závislá na komunikaci zákonných zástupců dítěte, žáka, nebo studenta s ředitelem (ředitelkou) školy a poskytovatelem sociálních služeb.

Například přítomnost osobního asistenta ve škole by měla být jasně definována smlouvou o povolení vstupu osobního asistenta do školy:

VZOR (UKÁZKA)

Smlouva
o povolení vstupu osobního asistenta do školy

I. SMLUVNÍ STRANY

Název organizace:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupce:

„dále jen škola”

Osobní asistent
Jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Číslo OP:
„dále jen osobní asistent”
Zákonný zástupce žáka
Jméno:
Bydliště:
Datum narození:
„dále jen zákonný zástupce žáka”

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je povolení vstupu osobního asistenta do školy.

III. PODMÍNKY POBYTU OSOBNÍHO ASISTENTA V PROSTORÁCH ŠKOLY A NA POZEMCÍCH ŠKOLY

 1. Osobní asistent doprovází žáka po celou dobu jeho pobytu ve škole. Má umožněn vstup do všech místností, kde probíhá vzdělávání žáka, včetně místností k uspokojení sociálních a hygienických potřeb.
 2. Respektuje organizační, provozní a školní řád školy a plní jejich ustanovení. Svým podpisem viz. níže stvrzuje, že byl s dokumenty řádně seznámen.
 3. Plní pokyny ředitele(ky) školy, třídního učitele(ky), případně dalších, pedagogických pracovníků, kteří žáka vyučují. Není v kompetenci osobního asistenta vykonávat přímou pedagogickou činnost či dozorovou činnost u jiných žáků.
 4. Je vázán mlčenlivostí.
 5. Respektuje požadavky GDPR, se kterými byl adekvátně seznámen.
 6. Osobní asistent nepracuje s pedagogickou dokumentací, avšak může se podílet na konzultaci s pedagogy, v oblasti sledování pedagogické diagnostiky.
 7. Může se účastnit pedagogických a metodických porad.
 8. V případě situací, spojených s rizikovým chováním žáků či v situacích ohrožujících bezpečí a zdraví žáků školy neprodleně informuje jakéhokoli pedagogického pracovníka školy.
 9. Zákonný zástupce žáka není oprávněn v prostorách školy či na pozemcích školy osobního asistenta pověřovat úkoly či pokyny, které by byly v rozporu se školním řádem, provozním řádem či organizačním řádem.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž jednu kopii obdrží statutární zástupce školy, jednu kopii osobní asistent, jednu kopii zákonný zástupce žáka.

 • Smlouva nabývá účinností doplnit datum.

 • Smlouvu lze kdykoli vypovědět, na základě dohody všech stran. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí, výpovědní lhůta smlouvy je doplnit datum. Přičemž lhůta začíná běžet prokazatelným doručením písemné výpovědi smluvní straně.

 • Změny podmínek sjednaných ve smlouvě je možné provádět pouze písemně po dohodě smluvních stran formou dodatků.

 • Platnost smlouvy je stanovena na dobu určitou od: do: .

V  Dne:

Podpis ředitele(ky) školy:

Podpis osobního asistenta:

Podpis zákonného zástupce žáka:

 

Osobní asistent není v pracovně – právním vztahu se školou, nýbrž s poskytovatelem této sociální služby. Poskytovateli sociálních služeb jsou příspěvkové organizace, soukromé organizace či organizace neziskové. Rozsah a kvalita sociálních služeb se napříč jednotlivými kraji České republiky liší.

Na rozdíl od pozice asistenta pedagoga nebudí v praxi náplň práce osobního asistenta řadu řekněme „kontroverzí” a otázek. Je zcela jasně definováno, jaká je pozice osobního asistenta například v rovině hygieny. Detaily bývají podrobně uvedeny ve smlouvě o poskytnutí osobní asistence.

Velice často však dochází v praxi škol k zaměňování kompetencí a náplně práce osobního asistenta s asistentem pedagoga.

Legislativní zakotvení osobního asistenta v resortu MPSV:

 • Pokud dítě nebo žák vyžaduje pomoc osobního asistenta, jedná se o sociální službu zajišťovanou v rámci MPSV.

 • Legislativní zabezpečení „osobní asistence” je definováno § 39 odst. 1 a 2 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Osobní asistenti bývají většinou zaměstnanci nestátních, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb.

 • Tyto služby získávají finance formou dotačních prostředků, od státu.

 • Rodina může přispívat na úhradu finančních nákladů.

 • Maximální částka je definována § 5 odst. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Na úhradu sociálních služeb slouží rodině příspěvek na péči.

 • O příspěvek na péči lze požádat na sociálním odboru příslušného obecního úřadu dle místa bydliště rodiny.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: