dnes je 8.7.2020

Input:

Náhrada škody na skladových zásobách potravín dotácia na stravu počas prerušenia vyučovania

19.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.29 Náhrada škody na skladových zásobách potravín dotácia na stravu počas prerušenia vyučovania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného naradenia vlády si zriaďovatelia zariadení školského stravovania môžu uplatniť náklady za škodu na skladových zásobách potravín, ktoré vznikli v dôsledku zatvorenia materských škôl alebo základných škôl. Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu:

  • vyhlásenia krízovej situácie (v tomto prípade aj mimoriadnej situácie aj núdzového stavu), v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo

  • prerušenia školského vyučovania v materskej škole alebo v základnej škole bezprostredne pred vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia školského vyučovania a troch vyučovacích dní.

Ak deň pred vyhlásením krízovej situácie bolo na stravovanie prihlásených 100 detí, výška dotácie, ktorá môže byť zúčtovaná týmto spôsobom, predstavuje sumu 360 € (1,20 € * 100 detí * 3 dni). Podstatné je, že dňom vyhlásenia krízovej situácie v tomto prípade nie je 12. marec 2020, odkedy platila v SR mimoriadna situácia, ale deň, odkedy bola uzatvorená príslušná škola, keďže v praxi v niektorých prípadoch to bolo aj pred 12. marcom.

Počtom prihlásených sa rozumie počet všetkých stravníkov, ktorí boli reálne prihlásení na odber stravy na príslušný deň.

Náklady na prípravu a vydaj stravy v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách alebo v čase krízovej situácie sa uhrádzajú z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva prace, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  • V čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa pripravuje a podáva suchá strava alebo teplé jedlo, a to podľa rozhodnutia zriaďovateľa.

  • Podmienka účasti na vyučovaní v základnej škole alebo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole sa v čase krízovej situácie považuje za splnenú, ak dieťa odoberie stravu. Znamená to,