dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Výberové konanie

29.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.5 Materská škola - Výberové konanie

PaedDr. Ján Pavelčák; PaedDr. Anna Gabron; Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Mesto ................................................. (Obec ............................................................)

VZOR

Obec ............................................................

(uvedie sa názov a sídlo zriaďovateľa, ktorý výberové konanie vyhlasuje)

vyhlasuje podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy (uvedie sa adresa MŠ).

Kvalifikačné predpoklady:

  • - stupeň vzdelania požadovaná podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.o pedagogických