Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Materská škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoru

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.6 Materská škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoru

PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová


Stiahnuť dokument

Smernica na vykonávanie pedagogického dozoru

 

Súvisiace predpisy:

 

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška č. 65/2015 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška č.231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

 • Vyhláška č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z.z.

 • Vyhláška č. 306/2008 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

 • Vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

 • Smernica č. 23/2017 o súťažiach

 • Smernica č. 19/2017 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl

 • Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení č. 2010-8851/18548:1-141 s nadobudnutím účinnosti dňom 15. júna 2010.

 

Vnútorné predpisy školy

 • Pracovný poriadok školy pre pedagogických a ostatných zamestnancov

 • Školský poriadok

 

Smernica na vykonávanie pedagogického dozoru

 

Táto smernica rieši organizáciu a vykonávanie pedagogického dozoru v priestoroch (uvedie sa úplný názov a adresa školy).

Smernica je vydaná v súlade s ustanovením Čl. .... Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov (uvedie sa úplný názov a adresa školy, príp. názov pracovného poriadku), Školského poriadku a nadobúda účinnosť dňa ..................

 

Článok 1

 

Úvodné ustanovenie

 

 1. Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Umožňuje pedagogickým zamestnancom školy priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia.
 2. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času, nie pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, školského vzdelávacieho programu, podujatí organizovaných školou, napr. pri súťažiach, olympiádach, kultúrnych, telovýchovných a športových vystúpeniach a pod. Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť, a z času, počas ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou a prácou ustanovenou v pracovnom poriadku.
 3. Medzi činnosti súvisiace s pedagogickou prácou patrí aj vykonávanie pedagogického dozoru nad žiakmi priamo v škole, vrátane areálu školy resp. mimo školy.
 4. Pedagogický dozor učiteľ (pedagogický zamestnanec) vykonáva zásadne v rámci prác súvisiacich s vyučovaním a výchovnou činnosťou, či už v škole alebo mimo školy v súlade s osobitnými predpismi a podľa pokynov riaditeľa školy.
 5. Rozvrh dozorov schvaľuje riaditeľ školy. So schváleným rozvrhom dozorov riaditeľ oboznámi pedagogických a ostatných zamestnancov školy a zverejní ho v budove školy na viditeľnom mieste

 

Článok 3

Organizácia dozoru

 

Článok 3a

Pedagogický dozor počas prestávok

 

 1. Miestom výkonu dozoru nad žiakmi je školská chodba alebo iné vyhradené miesto podľa schváleného rozvrhu dozorov.
 2. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti, pri prechode žiakov z jednej časti školy do druhej časti školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa, areál a pod.).
 3. Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v škole sa postupuje podľa písomného rozvrhu dozorov schváleného riaditeľom školy, ktorý je umiestnený pred vstupom do zborovne. Tento je zároveň umiestnený na každom mieste, kde sa zabezpečuje dozor.
 4. Dozor nad žiakmi, ktorí majú bydlisko mimo obvodu školy (dochádzajúci žiaci), ktorým riaditeľ školy povolil zdržiavať sa vo vymedzených priestoroch školy pred začiatkom vyučovania alebo po ňom, zabezpečia pedagogickí zamestnanci podľa písomného rozvrhu dozorov.
 5. Žiaci sa počas prestávok zdržujú na mieste vyhradenom v rozvrhu dozorov.
 6. Triedy môžu byť počas malých prestávok, keď sa žiaci zdržujú v triede, otvorené. Učiteľ počas týchto prestávok žiakov priebežne kontroluje.
 7. Počas veľkých prestávok, ak žiaci nie sú na pobyte vonku z budovy, môžu byť triedy zatvorené.

Článok 3b

Dozor nad žiakmi pri presunoch žiakov

 1. Pri prechode žiakov z triedy do triedy zabezpečuje dozor nad žiakmi učiteľ, ktorý bude v triede nasledujúcu hodinu podľa rozvrhu hodín vyučovať.
 2. Pri prechode žiakov do odbornej učebne, laboratória alebo telocvične zabezpečuje dozor nad žiakmi učiteľ, ktorý bude predmet vyučovať.
 3. Prechod žiakov do oddelení školského klubu detí v rámci školy a do oddelení školského klubu mimo školy zabezpečuje pedagogický zamestnanec klubu podľa rozvrhu týždennej činnosti a rozvrhu dozorov.
 4. Ak je žiak v školskom klube detí a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý dieťa prevezme v školskom klube.
 5. Pri prechode žiakov z jednej budovy do druhej, napr. do školskej jedálne, ktorá je v areáli školy, postupuje učiteľ pri zabezpečení dozoru nad žiakmi podľa rozvrhu dozoru, ktorý je schválený riaditeľom školy.
 6. Ak je vyučovanie niektorých predmetov (pracovné vyučovanie, telesná výchova a pod.) mimo školskej budovy zaradené na začiatok predpoludňajšieho vyučovania, môžu sa žiaci podľa pokynov učiteľa, so súhlasom riaditeľa školy a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka zhromaždiť priamo na školskom pozemku, ihrisku a pod.
 7. Ak je takéto vyučovanie zaradené na posledné predpoludňajšie alebo popoludňajšie vyučovacie hodiny, môžu žiaci podľa pokynov učiteľa, so súhlasom riaditeľa školy a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka po jeho skončení odísť domov.
 8. Dozor nad žiakmi, ktorí sa zúčastňujú krúžkovej alebo inej činnosti zabezpečí samotný vyučujúci.
 9. V opačnom prípade žiaci čakajú na začiatok krúžkovej činnosti.
 10. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri plaveckom, snowbordingovom a lyžiarskom výcviku, škole v prírode, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii. Výkon pedagogického dozoru ako aj organizácia výletu, exkurzie a vychádzky sú upravené vnútorným predpisom na zabezpečenie organizovania výletov, exkurzií a vychádzok číslo ............... zo dňa ..................... (uvedie sa názov vnútorného predpisu školy)
 11. V Školskom klube detí (ďalej len „ŠKD”) vykonávajú pedagogickí zamestnanci dozor v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a v súlade s rozvrhom dozoru schváleného riaditeľom školy na príslušný školský rok.

Článok 3c

Dozor vykonávaný nepedagogickými zamestnancami

Dozor nad žiakmi vykonávajú aj nepedagogickí zamestnanci podľa rozvrhu dozorov schváleného riaditeľom školy nasledovne:

 

 1. Počas veľkých prestávok v priestoroch pri školskom bufete.
 2. Pri hlavnom vchode do budovy školy v čase príchodu žiakov do školy a v čase odchodu žiakov zo školy.
 3. Počas prestávok pri sanitárnych zariadeniach (WC).

Článok 4

Povinnosti pedagogického dozoru

 1. Zamestnanec, ktorý podľa stanoveného rozvrhu dozoru nastupuje na miesto výkonu pedagogického dozoru je povinný byť na pracovisku prítomný
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: