dnes je 5.8.2020

Input:

Materská škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie materskej školy

6.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.20 Materská škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie materskej školy

JUDr. Simona Laktišová 


Stiahnuť vzor

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Vedenie pedagogickej dokumentácie v materskej škole a s tým súvisiace povinnosti upravuje § 11 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace právne predpisy. Príslušné vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie na internetovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva: http://formulare.iedu.sk.
 2. Príslušné vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie na internetovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva: http://formulare.iedu.sk.
 3. Táto smernica upravuje interný postup vedenia pedagogickej dokumentácie materskej školy a s tým súvisiace povinnosti riaditeľa školy a zamestnancov školy.

Čl. II

Základné pojmy

 1. Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejne
 2. Pedagogickú dokumentáciu materskej školy tvorí:

a) triedna kniha,

b) osobný spis dieťaťa,

c) školský poriadok,

d) plán výchovno-vzdelávacej činnosti,

e) plán práce materskej školy.

 1. Ďalšia dokumentácia materskej školy je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie materskej školy. Ďalšia dokumentácia je súčasťou registratúry podľa osobitného predpisu (zákon č. 395/2002 Z.z.).
 2. Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvoria

a) zápisnice z rokovania pedagogických rád a iných porád, metodických združení,

b) správy z kontrolnej činnosti štátnej školskej inšpekcie,

c) ročný plán vnútornej kontroly školy,

d) prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole (denný poriadok),

e) hodnotenia detí a zamestnancov materskej školy,

f) evidencia pracovného času zamestnancov podľa osobitného zákona,

g) evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov,

h) prehľad o rozsahu vyučovacej činnosti a odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov,

i) plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,

j) dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, výcvikov, saunovania a iných aktivít,

k) evidencia pošty,

l) rokovací poriadok pedagogickej rady,

m) pracovný poriadok zamestnancov,

n) evidencia inventára,

o) registratúrny poriadok,

p) organizačný poriadok,

q) správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

r) návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole.

Čl. III

Postup pri vedení pedagogickej dokumentácie

 1. Triedna kniha, osobný spis dieťaťa, návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vedú na tlačivách schválených Ministerstvom školstva SR.
 2. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky materskej školy. Vzory tlačív schválených Ministerstvom školstva SR nie sú stanovené pre všetky druhy dokumentácie, ktoré je škola povinná viesť, okrem dokumentácie uvedenej v bode 1 tohto článku.
 3. Pedagogická dokumentácia sa vypĺňa tak, aby ju nebolo možné meniť. V pedagogickej dokumentácii a v ďalšej dokumentácii možno zrejmé chyby opraviť s uvedením dátumu opravy a podpisom osoby, ktorá opravu urobila. Na osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nemožno robiť opravy. Súčasťou dokumentácie sú aj rozhodnutia podľa 5 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. Škola