Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Materská škola - Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci

21.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1.19 Materská škola - Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci

Mgr. Jozef Rajzinger ; PhD.; Ing. Jozef Mikula ; PhD.

Stiahnuť dokument


Názov firmy(adresa, IČO)  
Názov vnútropodnikovej smernice Pravidlá pre vybavenie lekárničiekprvej pomoci a ich dopĺňanie 
Prílohy  
Číslo smernice  
Rozsah platnosti  
Za správnosť smernice zodpovedá  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá  
Platnosť smernice pre obdobie  
Schválil  

Lekárnička má byť poruke, má sa udržiavať v čistote a podľa potreby dopĺňať.

Článok I

Základný pojem

1. Lekárnička prvej pomoci je súbor liečiv, obväzového materiálu a zdravotníckych pomôcok pre poskytovanie prvej pomoci zraneným alebo náhle ochoreným osobám, ktorý je uložený vo vhodne uspôsobenom obale.

2. Pod názvom lekárnička prvej pomoci (ďalej len “lekárnička“) sa rozumie lekárnička nástenná, prenosná a autolekárnička.

Článok II

Všeobecné pokyny

1. Vedúci organizačných jednotiek sú povinní zabezpečiť vybavenie pracovísk lekárničkami, zabezpečiť ich vhodné umiestnenie, udržovanie a dopĺňanie. Vybavenie lekárničiek by malo odrážať riziká vznikajúce pri pracovnej činnosti na pracovisku firmy alebo organizácie. Všetky zdravotnícke materiály, lieky, pomôcky musia byť bezchybné , lieky nesmú byť po exspiračnej dobe. Všetko musí byť označené a ľahko dostupné. Obsah lekárničiek pre jednotlivé pracoviská určuje a kontroluje zmluvný lekár PZS. Základný obsah nástennej lekárničky/bežnej /sa určuje podľa normy DIN 13 157 a je uvedený v prílohe .

2. Na exponovaných miestach, /väčšia miera rizika / kde je predpoklad častejších zranení (výrobné priestory, dielne, rekreačné zariadenia, priestory autoprevádzky a pod.), sa určuje obsah podľa DIN 13169. Zamestnávateľ môže lekárničku doplniť napr. o protijedy /antidota/ k chemikáliám používaným na pracovisku.

3. Zamestnávateľ je zo Zákonníka práce povinný vybaviť pracovisko potrebným počtom lekárničiek a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu a doplňovanie. Rozsah vybavenia pracovísk lekárničkami je nasledovný:

- do 50 osôb - najmenej 1 ks,

- nad 50 osôb - najmenej 2 ks / + násobok počtu osôb,

- pracovisko s nepretržitou prevádzkou - 1 ks.

4. Jednotlivé typy lekárničiek a ich základné vybavenie pred ich uvedením na trh schvaľuje ministerstvo zdravotníctva SR.

Článok III

Základné ustanovenia

1. Lekárničky, ich náplne a priebežné dopĺňanie, zabezpečuje zamestnávateľ na vlastné náklady.

2. lekárničku, jej náplň, ako aj o poskytovanie prvej pomoci, sa stará osoba, ktorá je odborne spôsobilá poskytnúť prvú predlekársku pomoc (absolvovala kurz poskytovania prvej pomoci).

3. Lekárnička a jej náplň slúži na nevyhnutné ošetrenie prípadného úrazu. Musí byť udržiavaná v čistote a pohotovostnom stave. Každý výdaj liekov a zdravotníckeho materiálu z lekárničky sa zapisuje do priloženého zošita, ktorý plní funkciu aj knihy drobných úrazov.

4. Hromadne vyrábané liečivá majú stanovenú dobu použiteľnosti, v priebehu ktorej má byť prípravok spotrebovaný, resp. po tejto dobe musí byť vyradený. Použiteľnosť prípravku končí posledným dňom v mesiaci uvedeného vo výrobnej šarži, resp. v deň, ktorý je vyznačený na obale. Tieto termíny na prípravkoch musia byť kontrolované a podľa nich vyraďované a nahradené novými.

5. Keď došlo akýmkoľvek spôsobom k porušeniu liečiva, alebo k jeho znehodnoteniu (napr. zvlhnutím, rozpadom, znečistením a pod.), je potrebné ho vyradiť a nahradiť novým.

6. Nástroje a pomôcky, ktoré sa môžu opakovane používať, sa po upotrebení pred uložením dezinfikujú, príp. sterilizujú.

7. Obaly lekárničiek môžu byť vyrobené z rôznych materiálov (drevo, plastické hmoty, koženka, textil a pod.) prípadne ich vhodnou kombináciou, avšak musia zaručovať bezpečné uloženie a spôsob skladovania predpísanej náplne.

8. Obaly z tuhých materiálov musia byť riadne opracované, ostré hrany, rohy príp. zvary zabrúsené, nerovnosti povrchu musia byť pred povrchovou úpravou zahladené. Povrch musí byť celistvý a nesmie sa olupovať.

9. Lekárničky musia byť na čelnej strane označené rovnoramenným červeným krížom v bielom poli v rozmeroch zodpovedajúcim rozmerom lekárničky. Lekárničky musia byť vybavené zoznamom obsahu a stručným návodom na použitie.

10. Nástenné lekárničky musia byť uzamykateľné, aby bol zamedzený prístup k ich obsahu deťom.

LEKÁRNIČKA – vybavenie

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení upravuje veľmi všeobecne povinnosť zamestnávateľov, pokiaľ ide o vybavenie pracoviska lekárničkami, keď hovorí, že zamestnávateľ je po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na ochranu zdravia, vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci. Bližšie podrobnosti o konkrétnom obsahu lekárničiek tento zákon nestanovuje.

Závisí teda od samotného zamestnávateľa, ktorý by mal vyhodnotiť, so zreteľom  na počet zamestnancov, možné riziká, koľko akých lekárničiek nakúpi a s akým obsahom. S obsahom a počtom lekárničiek môžu zamestnávateľovi pomôcť, v závislosti od kategórie prác vykonávaných u zamestnávateľa bezpečnostný technik, pracovná zdravotná služba, teda všetky subjekty pôsobiace na úseku ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. V závislosti od povahy práce by mala byť lekárnička osobitne vybavená určitým špecifickým obsahom, pokiaľ to konkrétna práca vyžaduje. Napríklad by mala obsahovať protijed, protilátky, väčšie množstvo obväzového materiálu, ak je zvýšené riziko takéhoto typu poranenia a pod.

V každom prípade, bez ohľadu na obsah a typ lekárničky platí, že musí byť jasne označená a pre všetkých zamestnancov ľahko prístupná. To určuje nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Obvykle sú lekárničky vo forme závesných (skriňových) lekárničiek. Môžu však existovať aj v podobe prenosných kufríkov alebo brašny.

Štandardné lekárničky pre bežné administratívne práce a cca. 50 osôb obsahujú najčastejšie:

Náplasť fixačná 2,5 cm x 5 cm  1 ks  
Náplasť elastická 8 cm x 80 cm  1 ks  
Náplasť na prst 8 cm x 4 cm  10 ks  
Náplasť strip. 6 cm x 2 cm  3 bal.  
Obväz sterilný s vankúšikom  3 ks  
Obväz sterilný s dvoma vankúšikmi  2 ks  
Očná kompresia sterilná 56 mm x 70 mm  2 ks  
Sterilné krytie 10 cm x 10 cm  3 ks  
Sterilné krytie 40 cm x 60 cm  1 ks  
Sterilné krytie 60 cm x 80 cm  1 ks  
Ovínadlo elastické 6 cm x 4 m  3 ks  
Ovínadlo elastické 8 cm x 4 m  3 ks  
Šatka trojrohá  1 ks  
Pruban na končatiny 4 m  1 ks  
Utierky nesterilné 20 cm x 35 cm  10 ks  
Fólia izotermická  1 ks  
Nožnice  1 ks  
Rukavice vyšetrovacie nesterilné  2 ks  
Vrecká uzatvárateľné  2 ks  
Príručka prvej pomoci  1 ks  
Zošit drobných poranení  1 ks  
Pinzeta  1 ks  
Ceruzka  1 ks  

Ako sme však uviedli vyššie, konkrétny obsah lekárničky nie je určený žiadnym právnym predpisom.

Na rozdiel od vyššie uvedenej zákonom formulovanej všeobecnej povinnosti zamestnávateľa existujú aj výnimky, kedy osobitné predpisy presne určujú obsahovú náplň lekárničky.

Takou je povinnosť zamestnávateľa, ktorý má služobné autá, vybaviť tieto autolekárničkami. Ich konkrétne druhy a obsah je určený vyhláškou MZ SR č. 143/2009 Z. z. Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel. Sú súpravou zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov určených na poskytnutie prvej pomoci v cestnej doprave, a to najmä na ošetrenie malých rán a odrenín, na ošetrenie rán, popálenín a krvácania, ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov a ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii. Súčasne obsahujú aj kartu prvej pomoci, t. j. stručný návod, ako poskytnúť prvú pomoc pri najčastejších formách zranení (postihnutia). Jej obsah je presne určený v prílohe č. 1 vyhlášky a jej minimálna veľkosť je 18 x 10 cm.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov:

Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu (obsahom sú resuscitačné rúška s ventilom, izotermické fólie, vyšetrovacie rukavice, čistiace utierky, nožnice a v niektorých prípadoch aj zatváracie špendlíky).

Modul č. 2 - Malé rany, odreniny (obsahom sú rýchloobväzy, tampóny a sterilné obväzy).

Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny (obsahom sú najmä kompresné obväzy a ovínadlá).

Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov (obsahom sú najmä elastické obväzy, trojrohá šatka).

Každý tento modul má osobitne (zvlášť) určený dátum expirácie, pričom platí, že celá lekárnička nesmie byť po dátume spotreby toho modulu, ktorý má najskorší dátum spotreby.  

Ďalšou takouto výnimkou je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý určuje osobitne povinnosť v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb) mať vo vybavení lekárničku prvej pomoci. Vo vyhláške MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo je presne stanovené ich obsahové vybavenie:

a) gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm - 2 ks

b) obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m - 1 ks

c) náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 4 ks

d) náplasť hladká 1,25 cm x 2 m - 1 ks

e) dezinfekčný roztok v originálnom balení - 1 ks

f) očné kvapky - 1 ks

g) nožnice nehrdzavejúce - 1 ks

h) pinzeta nehrdzavejúca - 1 ks

i) rukavice

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: