Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Materská škola - Smernica opravidlach pre vybavenie lekarniciek prvej pomoci

28.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1.19 Materská škola - Smernica opravidlach pre vybavenie lekarniciek prvej pomoci

Mgr. Jozef Rajzinger

PhD.; Ing. Jozef Mikula

PhD.

Názov firmy
(adresa, IČO)

 

 

Názov vnútropodnikovej smernice

 

Pravidlá pre vybavenie lekárničiek

prvej pomoci a ich dopĺňanie

 

Prílohy

 

 

Číslo smernice

 

 

Rozsah platnosti

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá

 

 

Platnosť smernice pre obdobie

 

 

Schválil

 

 


Lekárnička má byť poruke, má sa udržiavať v čistote a podľa potreby dopĺňať.

Článok I

Základný pojem

1. Lekárnička prvej pomoci je súbor liečiv , obväzového materiálu a zdravotníckych pomôcok pre poskytovanie prvej pomoci zraneným alebo náhle ochoreným osobám, ktorý je uložený vo vhodne uspôsobenom obale.

2. Pod názvom lekárnička prvej pomoci (ďalej len "lekárnička") sa rozumie lekárnička nástenná , prenosná a autolekárnička.

Článok II

Všeobecné pokyny

1. Vedúci organizačných jednotiek sú povinní zabezpečiť vybavenie pracovísk lekárničkami, zabezpečiť ich vhodné umiestnenie, udržovanie a dopĺňanie. Vybavenie lekárničiek by malo odrážať riziká vznikajúce pri pracovnej činnosti na pracovisku firmy alebo organizácie. Všetky zdravotnícke materiály, lieky, pomôcky musia byť nezávadné, lieky nesmú byť po exspiračnej dobe. Všetko musí byť označené a ľahko dostupné. Obsah lekárničiek pre jednotlivé pracoviská určuje a kontroluje zmluvný lekár PZS. Základný obsah nástennej lekárničky/bežnej /sa určuje podľa normy DIN 13 157 a je uvedený v prílohe .

2. Na exponovaných miestach,/väčšia miera rizika / kde je predpoklad častejších zranení (výrobné priestory, dielne, rekreačné zariadenia, priestory autoprevádzky a pod.) sa určuje obsah podľa DIN 13169. Zamestnávateľ môže lekárničku doplniť napr. o protijedy /antidota/ k chemikáliám používaným na pracovisku

3. Zamestnávateľ je zo Zákonníka práce povinný vybaviť pracovisko potrebným počtom lekárničiek a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu a doplňovanie Rozsah vybavenia pracovísk lekárničkami je: nasledovný:

  • do 50 osôb - najmenej 1 ks

  • nad 50 osôb - najmenej 2 ks / + násobok počtu osôb

  • pracovisko s nepretržitou prevádzkou - 1 ks

4. Jednotlivé typy lekárničiek a ich základné vybavenie pred ich uvedením na trh schvaľuje ministerstvo zdravotníctva SR.

Článok III

Základné ustanovenia

1. Lekárničky, ich náplne a priebežné dopĺňanie, zabezpečuje zamestnávateľ na vlastné náklady.

2. lekárničku, jej náplň, ako aj o poskytovanie prvej pomoci, sa stará osoba, ktorá je odborne spôsobilá poskytnúť prvú predlekársku pomoc (absolvovala kurz poskytovania prvej pomoci).

3. Lekárnička a jej náplň slúži na nevyhnutné ošetrenie prípadného úrazu. Musí byť udržiavaná v čistote a pohotovostnom stave. Každý výdaj liekov a zdravotníckeho materiálu z lekárničky sa zapisuje do priloženého zošita, ktorý plní funkciu aj knihy drobných úrazov.

4. Hromadne vyrábané liečivá majú stanovenú dobu použiteľnosti, v priebehu ktorej má byť prípravok spotrebovaný resp. po tejto dobe musí byť vyradený. Použiteľnosť prípravku končí posledným dňom v mesiaci uvedeného vo výrobnej šarži, resp. v deň, ktorý je vyznačený na obale. Tieto termíny na prípravkoch musia byť kontrolované a podľa nich vyraďované a nahradené novými.

5. Keď došlo akýmkoľvek spôsobom k porušeniu liečiva, alebo k jeho znehodnoteniu (napr. zvlhnutím, rozpadom, znečistením a pod.), je potrebné ho vyradiť a nahradiť novým.

6. Nástroje a pomôcky, ktoré sa môžu opakovane používať, sa po upotrebení pred uložením dezinfikujú, príp. sterilizujú.

7. Obaly lekárničiek môžu byť vyrobené z rôznych materiálov (drevo, plastické hmoty, koženka, textil a pod.) prípadne ich vhodnou kombináciou, avšak musia zaručovať bezpečné uloženie a spôsob skladovania predpísanej náplne.

8. Obaly z tuhých materiálov musia byť riadne opracované, ostré hrany, rohy príp. zvary zabrúsené, nerovnosti povrchu musia byť pred povrchovou úpravou zahladené. Povrch musí byť celistvý a nesmie sa olupovať.

9. Lekárničky musia byť na čelnej strane označené rovnoramenným červeným krížom v bielom poli v rozmeroch zodpovedajúcim rozmerom lekárničky. Lekárničky musia byť vybavené zoznamom obsahu a stručným návodom na použitie.

10. Nástenné lekárničky musia byť uzamykateľné, aby bol zamedzený prístup k ich obsahu deťom.

Čo má obsahovať lekárnička ?

Záleží vždy od charakteru vykonávanej činnosti, nebezpečenstiev a rizík, ktoré organizácia identifikovala, prípadne predpokladá že môžu počas jej činnosti nastať.

Základný obsah lekárničky tvorí –

  • Obväzový materiál:

  • Zdravotnícke pomôcky:

  • Lieky

hydrofilová sterilná gáza, spofaplast, spofaplast rýchloobväz, elastické ovínadlo, sterilné hydrofilové ovínadlo, obväz NERIT, vankúšik PORIN, hydrofilný sterilný obväz, , trojrohá šatka, obväzová sterilná vata obväzová skladaná vata.

príručka prvej pomoci, resuscitačné rúško, chirurgické rukavice, nožnice, zatváracie špendlíky, lekársky teplomer, zásyp traumacel.

Acylpirin 10 tabl., Carbosorb tabl., Gastrogel tabl. (alebo iné voľne dostupné antacidum), Opthal, Ataralgin tabl. (alebo iné dostupné analgetikum), Septonex (alebo iný dezinfekčný prípravok).

OBSAH LEKÁRNIČKYmôže byť aj v širšom sortimente

 

 

 

 

 

 

NÁZOV PRODUKTU

 

 

Počet kusov

 

A : LIEČIVÁ

 

 

 

OČNÝ VÝPLACH

 

 

 

Ophtal liq. 100 ml

 

 

1

 

DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK

 

 

 

Ajatín spray 45ml

 

 

1

 

B : OBVAZOVÝ MATERIAL

 

 

 

FIXAČNÉ OVÍNADLÁ

 

 

 

Obväz hydrofilný sterilný

 

6 cm x 5 m

 

1

 

Obväz hydrofilný sterilný

 

8 cm x 5 m

 

1

 

Obväz hydrofilný sterilný

 

10 cm x 5 m

 

1

 

ELASTICKÉ OVÍNADLÁ

 

 

 

Ideál

 

 

1

 

Ideál

 

 

1

 

Ideál

 

 

1

 

OVÍNADLOVÝ KRYCÍ OBVAZ

 

 

 

Obväz hotový sterilný

 

 

2

 

KOMPRESY Z GÁZY

 

 

 

7,5 cm x 7,5 cm

 

5 ks - 8 vrstierv x 2

 

2

 

10 cm x 10 cm

 

 

3

 

STERILNÉ KRYTIE NA OČI

 

 

 

Eycopad

 

 

1

 

FIXAČNÉ NÁPLASTI

 

 

 

Spofaplast č. 128 2,5cm x 2m

 

 

1

 

Spofaplast č. 154 6cm x 1m

 

 

0

 

Spofaplast č. 166 8cm x 4cm

 

3 ks

 

1

 

C : DOPLNKOVÝ SORTIMENT

 

 

 

TAMPÓNY - Con - Zellin

 

 

 

sterilné tampóny impregnované alkoholom

 

 

 

Con - Zellin

 

2 ks

 

2

 

OMNISTRIP - prúžky na stiahnutie rany

 

 

 

Omnistrip

 

3 ks

 

2

 

Vata obväzová skladaná 50g

 

 

1

 

Trojrohá šatka

 

 

3

 

Nožnice do lekárničiek

 

 

1

 

Tepelná fólia 200 x 150 cm

 

 

1

 

Škrtidlo 6 cm x 70 cm

 

 

1

 

Resuscitačné rúško

 

 

2

 

Pinzeta

 

 

1

 

Špendlíky zatváracie

 

 

8

 

Teplomer

 

 

1

 

Rukavice - nesterilné / pár /

 

 

3

 

Plastové vrecko

 

 

3

 

PVC rúška 20 x 20 cm

 

 

1

 

Doplnenie prostriedkom I. pomoci
na tepelné popáleniny fľaška BJ 80ml

 

 

1

 

Názov

 

TYP II

 

TYP III

 

Liečivá

 

 

 

ACYLPYRIN tabl. 10

 

2

 

2

 

CARBOSORB tabl. náplň

 

1

 

1

 

GASTROGEL tabl. náplň alebo iné voľne dostupné antacidum

 

1

 

1

 

OPHTAL

 

1

 

1

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: