dnes je 8.7.2020

Input:

Materská škola - Písomné poverenie

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1.8.1 Materská škola - Písomné poverenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

Písomné poverenie (identifikačné údaje prevádzkovateľa),

(Logo)

Názov školy

Adresa školy

U r č e n i e

zodpovednej osoby

 

podľa § 23 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.”)

 

u r č u j e m

 

titul, meno, priezvisko a dátum narodenia určenej zodpovednej osoby, + funkcia 

zodpovednou osobou za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa:

 

Názov a adresa prevádzkovateľa

 

Povinnosti zodpovednej osoby sa riadia ustanoveniami § 46 zákona č.18/2018 Z. z.

 Zodpovedná osoba je pri plnení úloh podľa § 46 zákona priamo zodpovedná štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa alebo štatutárnemu orgánu sprostredkovateľa.

Zodpovedná osoba podľa § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. najmä:

  • poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

  • monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

  • poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,

  • spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,

  • plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa