dnes je 4.12.2022

Input:

Materská škola - Interná smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia

3.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.32 Materská škola - Interná smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Zásady účtovania nákladov a výnosov, časového rozlišovania 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:       Útvar/oddelenie/ prac. zaradenie Meno Dátum Podpis 
Vypracoval:             
Pripomienkoval:             
               
               
Schválil:             Účinnosť internej smernice od:    
Účinnosť internej smernice do: Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch