dnes je 13.4.2021

Input:

Komentár k ZP § 91 Prestávky v práci

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Komentár k ZP § 91 Prestávky v práci

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 91

Prestávky v práci

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.

(2) Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.

 

K ods. 1 a 2: [Podmienky poskytnutia prestávky v práci]


Prestávka na odpočinok a jedenie predstavuje čas odpočinku medzi dvoma úsekmi pracovného času . Z tohto hľadiska prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny, pretože ich účelom je aj oddych pred pokračovaním v práci počas pracovnej zmeny.

Prestávka na odpočinok a jedenie sa nezapočítava do pracovného času, je teda dobou odpočinku. V zmysle § 90 ods. 1 sa prestávka na odpočinok a jedenie započítava do pracovnej zmeny.

Na prestávku na odpočinok a jedenie nemá právo každý zamestnanec. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie:

  1. zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín,

    • v § 91 ods. 1 sa uvádza „ktorého pracovná zmena“, nie „ktorého pracovný čas“, t.j. vychádza sa z dĺžky pracovnej zmeny (pracovný čas a prestávka v práci),

  2. mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny.

Rozsah prestávky v práci

Prestávka sa má poskytnúť v trvaní 30 minút. Zamestnávateľ nemôže deliť čas prestávky na dve časti.

Dlhšia prestávka v práci

Prestávka na odpočinok a jedenie môže byť aj dlhšia, pretože podľa § 91 ods. 2 podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.

Ďalšia prestávka v práci

Zákonník práce nestanovuje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť ďalšiu v prestávku v práci, ak je pracovná zmena 12 hodín (na rozdiel od právnej úpravy ČR kde stanovuje, že sa prestávka poskytuje „najdele po 6 hodinách“).

Osobitná situácia

Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie. Práce, ktoré sa nemôžu prerušiť sú napr.: pásová výroba, práce pri obsluhovaní zákazníkov a klientov. Práce, ktoré sa nemôžu byť prerušiť musia byť dané výhradne technológiou výroby, pracovným postupom alebo výkonom práce, avšak nie organizáciou práce pracoviska.

Od 1. januára 2013 sa v § 91 ods. 5 výslovne stanovuje výnimka z vylúčenia započítania prestávky v práci do pracovného času - ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom, tento čas sa započítava do pracovného času zamestnanca.


Vec posudzoval v ČR NS ČR - prípad 21 Cdo 42/2006.


(3) Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom prestávku na odpočinok a jedenie spôsobom ustanoveným v § 90.

 

K ods. 3: [Oznamovacia povinnosť]


Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom prestávku na odpočinok a jedenie podľa § 90.

Uvedené znamená, že:

  • zamestnávateľ oznámi túto skutočnosť písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné (napr. nástenka),

  • zamestnávateľ je povinný oznámiť čas prestávky v práci zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň,

  • zamestnávateľ môže zmeniť čas prestávky po dohode so zástupcami zamestnancom za podmienok splnenia oznamovacej povinnosti.

Povinnosti zamestnanca počas prestávky v práci

Ide o čas odpočinku a zamestnanec nemusí poslúchať príkazy zamestnávateľa. Podľa NS ČR - ide v tomto čase o suspenziu pracovného záväzku. Na túto vec sú aj iné právne názory, podľa ktorých správanie počas prestávky v práci tvorí súčasť obsahu pracovného záväzku zamestnanca a správanie zamestnanca počas prestávky v práci by sa malo riadiť nejakými pravidlami. Zamestnanec nie je povinný zdržovať sa na pracovisku (zamestnávateľ by ale teoreticky mohol obmedziť zamestnanca pri opustení objektu zamestnávateľa v pracovnom poriadku). Zamestnanec je povinný byť pripravený pracovať okamžite po skončení prestávky v práci.


(4) Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny.

 

K ods. 4: [Poskytovanie prestávok v práci]


Prestávka na odpočinok a jedenie je odpočinok medzi dvoma úsekmi pracovného času. Z tohto hľadiska prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny, pretože ich účelom je aj oddych pred pokračovaním v práci počas pracovnej zmeny.


(5) Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.

 

K ods. 5: [Započítanie prestávok v práci]


Prestávka na odpočinok a jedenie sa nezapočítava do pracovného času, je teda dobou odpočinku. V zmysle § 90 ods. 1 sa prestávka na odpočinok a jedenie započítava do pracovnej zmeny.

Od 1. januára 2013 sa v § 91 ods. 5 výslovne stanovuje výnimka z vylúčenia započítania prestávky v práci do pracovného času - ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom, tento čas sa započítava do pracovného času zamestnanca. V ods. 5 sa tak spresňuje, že ak ide primeraný čas na odpočinok a jedenie podľa § 91 ods. 1, pri ktorom nedochádza k prerušeniu samotnej práce, nemožno tento čas nezapočítať do pracovného času, keďže zamestnanec naďalej vykonáva prácu. Z tohto dôvodu sa stanovuje, že tento primeraný čas na odpočinok a jedenie sa započítava do pracovného času. V tejto súvislosti možno poukázať aj na § 3 ods. 8 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., podľa ktorého ak ide o práce, ktoré nemožno z preukázateľných objektívnych technických alebo organizačných dôvodov prerušiť, musí sa zamestnancovi v doprave aj bez prerušenia prevádzky zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie; tento čas je súčasťou pracovného času. Zároveň možno poukázať aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 42/2006.