dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 76a Odchodné

12.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.10 Komentár k ZP § 76a Odchodné

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 76a


(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

§ 76a: [Odchodné]


Novela č. 257/2011 Z. z. zmenila s účinnosťou od 1.9.2011 aj inštitút odchodného. Odchodné sa presunulo z § 76 ZP do § 76a. Novelou účinnou od 1. januára 2013 sa opätovne vykonávajú niektoré úpravy v rámci odchodného.

K ods. 1 [Odchodné a nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok]

V ods. 1 sa stanovuje, kedy zamestnancovi patrí odchodné.

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na