dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 36 Zánik práva

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.4 Komentár k ZP § 36 Zánik práva

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 36 ZP

Zánik práva


K zániku práva preto, že sa v ustanovenej lehote neuplatnilo, dochádza len v prípadoch uvedených v § 63 ods. 4 a 5§ 68 ods. 2§ 69 ods. 3§ 75 ods. 3§ 77§ 87a ods. 7§ 193 ods. 2 a § 240 ods. 9. Ak sa právo uplatnilo po uplynutí ustanovenej lehoty, súd prihliadne na zánik práva, aj keď to účastník konania nenamietne. 

K § 36: [Zánik práva]


Preklúzia (zánik práva)

§ 36 sa taxatívne vymenúvajú všetky prípady preklúzie, t. j. zániku práva, ktoré sa v ustanovenej lehote (prekluzívna, resp. prepadná lehota) neuplatnilo, používané v Zákonníku práce. V prípade preklúzie právo zaniká a súd nemôže toto právo priznať ani vtedy, ak druhá strana nenamieta. Plnenie práva, ktoré je prekludované znamená na strane príjemcu bezdôvodné obohatenie.

Najnovšie články
viac článkov