dnes je 11.12.2023

Input:

Komentár k ZP § 250b Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.16 Komentár k ZP § 250b Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 250b

(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní platia ustanovenia prvej časti až desiatej časti s odchýlkami uvedenými v odsekoch 2 až 9.

(2) Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu

a) zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,

b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody,