dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 121 Mzda za prácu nadčas

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.5 Komentár k ZP § 121 Mzda za prácu nadčas

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 121

Mzda za prácu nadčas

(1) Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35% jeho priemerného zárobku.

K § 121: [Mzda za prácu nadčas]

Komentár

§ 121 upravuje mzdu za prácu nadčas a náhradné voľno za prácu nadčas.

K ods. 1: [Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas]

ods. 1 sa upravuje všeobecné pravidlo, že zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu nadčas patrí jeho mzda a mzdové zvýhodnenie (25% alebo 35%).


(2) Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, a so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno.

K ods. 2: [Dohoda o zohľadnení práce nadčas v mzde zamestnanca


ods. 2 sa upravujú podmienky, za ktorých môže byť toto mzdové zvýhodnenie zohľadnené vo výške mzdy. V ods. 2 sú dve možnosti:

1. písomná dohoda

- s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,

- s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,

2. písomná dohoda so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení.

Obsahom dohody je skutočnosť, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas. Zákonník práce obmedzuje toto zohľadnenie prípadnej práce nadčas v mzde - najviac v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku.

Ak sa takto dohodol zamestnávateľ so zamestnancom zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí

a. mzda,

b. ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno.

Znením účinným od 1. januára 2013 sa teda v súlade s článkom 4 bod 2 Európskej sociálnej charty (revidovanej) obmedzil okruh funkcií zamestnancov, s ktorými sa môže dohodnúť mzda s prihliadnutím na prácu nadčas, len na vymedzený okruh vedúcich a tvorivých zamestnancov. Vypadla možnosť tohto dojednania v prípade obchodných činností, ako aj cez kolektívnu zmluvu rozšíriť okruh tejto skupiny zamestnancov (resp. vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými je možné dohodnúť toto zohľadnenie práce nadčas v mzde).


(3) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 nepatrí.

(4) Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas.

(5) Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1, a ak sa dohodol postup podľa odseku 4 poslednej vety, patrí mu aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas.

K ods. 3 až 5: [Dohoda o náhradnom voľne]


§ 121 ods. 3 sa umožňuje kumulácia pracovného voľna za prácu nadčas. Zamestnávateľ a zamestnanec si môžu dohodnúť termín čerpania takéhoto voľna. Uvedené bude výhodné napríklad pre rodičov, ktorí si môžu vybrať náhradné voľno počas školských prázdnin dieťaťa.

Podľa § 121 ods. 3 sa uzatvára dohoda o čerpaní pracovného voľna za prácu nadčas. Podľa § 121 ods. 4sa uzatvára dohoda o termíne čerpania náhradného voľna. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas (za ktorú sa v zmysle ods. 3 dohodol systém poskytovania náhradného voľna), zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi v zmysle § 121 ods. 4 náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch (od 1. januára 2013; do 31. decembra 2012 dvanástich) kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. Ak sa pracovné voľno neposkytlo (podľa ods. 4), zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie, a teda zamestnávateľ v zmysle § 121 ods. 5mu poskytne 25 % / 35 % mzdové zvýhodnenie.


Zamestnanec pracuje v nepretržitej prevádzke, a teda jeho pracovný čas môže byť rozvrhnutý na ktorýkoľvek deň v týždni. V týždni 2.1 až 8.1.2020 mal zamestnanec na základe rozvrhu pracovných zmien pracovať 2.1. až 5.1. 2020 a 8.1.2020