dnes je 5.12.2019
Input:

Informace k zápisům do prvních tříd

5.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.51 Informace k zápisům do prvních tříd

Bc. Lenka Polášková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zápis do první třídy

 • Zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, tedy – začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup (viz níže).

 • Každá základní škola má na svých webových stránkách zveřejněná konkrétní data „Zápisu”. Povinností zákonného zástupce dítěte je se s dítětem k zápisu dostavit. Od roku 2017 se bude poprvé zápis do základních škol konat v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • Pří zápisu ve škole rodič obdrží „Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy”, registrační číslo (slouží k oznámení o přijetí, resp. nepřijetí dítěte do ZŠ na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy) a pořadové číslo k zápisu.

 • „Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy”, pečlivě vyplňte a následně – před vstupem do třídy, kde probíhá „Zápis” – předejte ke kontrole s rodným listem dítěte a OP rodičů, popř. s vyplněným formulářem „Plná moc k zastupování – Souhlas zákonného zástupce”.

 • Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy je škola povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (např. prosklené dveře u vchodu) a na webu školy.

 • Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

 • Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitele či ředitelku školy písemně požádá.

 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Odklad

1. Pokud budou rodiče žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy (tj. není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé) musí s dítětem přijít k zápisu na základní školu, kde si vyžádají formulář pro odklad školní docházky.

2. Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny nebo ze Speciálně pedagogického centra - zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Předčasný nástup do základní školy

 • Formulář pro předčasný nástup dítěte do školy vydává základní škola spolu s „Žádostí o přijetí dítěte do 1. třídy”.

 • Předčasný nástup dítěte do ZŠ se vztahuje na dítě, které k 1. září šest let nedovrší, ale dosáhne šestého roku věku až v době od září do června příslušného školního roku a je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce a pokud předloží níže uvedená potvrzení:

 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučení školského poradenského zařízení (to je doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny nebo ze Speciálně pedagogického centra).

 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.