Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Individuální vzdělávací plán dítěte v mateřské škole

22.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1 Individuální vzdělávací plán dítěte v mateřské škole

Bc.Lenka Polášková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Stáhnout soubor ve formátu PDF.


V praxi mateřské školy se setkáváme s několika možnými, relevantními typy integrace dítěte:

a) Individuální integrace ⇨ čímž se rozumí vzdělávání v běžné MŠ;

b) Skupinová integrace ⇨ čímž se rozumí ve třídě zřízené pro děti se SVP v běžné MŠ nebo speciální škole zřízené pro děti s jiným druhem postižení (nejčastější jsou to logopedické třídy nebo třídy pro děti se sociálním znevýhodněním, které se zřizují zejména při základních školách);

c) Vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením;

d) Kombinace výše uvedených forem;

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Přímo §16 se zabývá vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami:

1. Stanoví, kdo jsou, pro účely tohoto zákona děti,žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění a s nařízenou ústavní výchovou).

2. Určuje, kdo zjišťuje jejich speciální vzdělávací potřeby.

3. Vyjmenovává práva dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

4. Zavádí možnost a pravidla pro zřízení funkce asistent pedagoga.

 

„Děti, kterým je nutné věnovat zvýšenou péči, jsou označovány jako osoby, děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.”  

 

Speciální vzdělávací potřeby dělíme na:

 • Děti, žáky, studenty se zdravotním postižením (vady řeči, autismus,SPU,SPCH);

 • Děti, žáky, studenty se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá nemoc,cukrovka, epilepsie, astma, alergie);

 • Děti, žáky, studenty se sociálním znevýhodněním (sociálně –patologické jevy,cizojazyčné prostředí, děti azylantů, nízké sociokulturní postavení);

O vzdělávání dle Individuálního vzdělávacího plánu by měl ředitele(ku) školy písemně požádat zákonný zástupce dítěte. A poskytnout písemnou zprávu z vyšetření v příslušném, školském, poradenském zařízení.

 

NÁLEŽITOSTI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

A ) OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE

Jméno dítěte:

Bydliště:

Datum narození:

Zákonný zástupce:

Název školy:

Třídní učitelé:

Třída:

Individuální vzdělávací plán sestaven na základě zprávy ŠPZ, ze dne (Závěr je přílohou IVP):

 

 

B) Organizace výchovy a vzdělávání dítěte

Základním a konkrétním důvodem k vypracování IVP v Mš je:

Zdůvodnění (postoj rodičů, důvody k integraci dítěte):

Platnost zprávy z ŠPZ do:

Další, následná, kontrolní vyšetření v ŠPZ:

Speciálně – pedagogická péče mimo školu (jaká):

Jmenovité, určení pracovníka, se kterým škola bude spolupracovat:

1. V rámci konzultací:


2. V rámci přímé práce:


Způsob komunikace a předávání informací, rodičům dítěte:


 

 

C) VSTUPNÍ, PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA DÍTĚTE (zaměřujeme se na oblasti klíčové v rámci předškolní výchovy a vzdělávání)

Zaznamenáváme úroveň:

 • Jemné a hrubé motoriky;

 • Koordinaci pohybu;

 • Pravo-levou orientaci;

 • Koordinaci ruky a oka;

 • Schopnost adaptace v kolektivu dětí;

 • Komunikační úroveň (s rodiči, dětmi, pedagogy);

 • Schopnost sebeobsluhy;

 • Reakci na zvýšenou zátěž;
 

 

D) Konkrétní výchovně – vzdělávací postupy 

 

E) Pomůcky, předpoklad navýšení finančních prostředků, otázka asistenta pedagoga či osobní asistence, snížení počtu dětí ve třídě

 

 

 

Individuální vzdělávací plán vytvořil:

 

Na vytvoření Individuálního vzdělávacího plánu se podíleli:

 

 

Datum:

 

Zákonní zástupci dítěte byli s IVP seznámeni dne:

 

Prohlášení zákonného zástupce: „Souhlasím se zněním Individuálního vzdělávacího plánu, byly mi poskytnuty všechny relevantní informace týkající se výchovně – vzdělávacích postupů a strategií.”

 

Podpis zákonného zástupce:

 

 

Podpis ředitele školy:

 

 

Razítko školy:

 

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: