dnes je 27.10.2020

Input:

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.1.4 Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o.


Na stiahnutie

Meno hodnoteného zamestnanca: .........................................................................  
Dátum narodenia hodnoteného: .........................................................................  
Pracovné zaradenie hodnoteného: .........................................................................  
Hodnotené obdobie: .........................................................................  
Hodnotiace obdobie: .........................................................................  
Meno a funkcia hodnotiteľa: .........................................................................  
1. oblasť: Riadenie výchovno - vyučovacieho procesu 
1.1. Plánovanie a projektovanie edukačného procesu (1. kritérium) 
Poznámky  Hodnotenie priamym nadriadeným  
  
1.2. Využívanie inovatívnych metód a foriem vyučovania 
Poznámky  Hodnotenie priamym nadriadeným  
  
1.3. Vytváranie dobrých učebných podmienok pre žiakov vo vyučovacom procese 
Poznámky  Hodnotenie priamym nadriadeným  
  
2. oblasť: Pracovné správanie 
2.1. Samostatnosť, zodpovednosť, dodržiavanie termínov v plnení úloh, dodržiavanie stanovených pravidiel  
Poznámky  Hodnotenie priamym nadriadeným  
  
2.2. Práca v tíme, iniciatíva, komunikácia s kolegami, ovplyvňovanie pracovnej klímy 
Poznámky  Hodnotenie priamym nadriadeným  
  
3. oblasť: Mimoškolské a mimovyučovacie aktivity 
3.1. Práca v rôznych funkciách potrebných pre činnosť školy 
Poznámky  Hodnotenie priamym nadriadeným  
  
3.2. Vedenie pedagogickej dokumentácie 
Poznámky  Hodnotenie priamym nadriadeným  
  
3.3. Aktivity so žiakmi nad rámec povinného vyučovania 
Poznámky  Hodnotenie priamym nadriadeným  
  
3.4. Práca triedneho učiteľa (iba ak sa toto kritérium aplikuje na hodnoteného) 
Poznámky  Hodnotenie priamym nadriadeným