dnes je 24.1.2022

Input:

597/2003 Z.z., Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení účinnom k 1.1.2021

597/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
523/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3
564/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 21 novelizačných bodov
689/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 16 novelizačných bodov
245/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa, 9 novelizačných bodov
245/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
462/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 8b
179/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
179/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
184/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa §7
38/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
390/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
325/2012 Z.z.
23. 10. 2012
dopĺňa § 9d
325/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
81/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
464/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
377/2014 Z.z.
20. 12. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 4d
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
188/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
188/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 7a
182/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 7
182/2017 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 4
209/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 1, § 7 a poznámky pod čiarou a dopĺňa § 9g a § 9h
367/2018 Z.z.
30.12.2018
mení § 9f
209/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
381/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 4e
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje
a) financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) a financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2a) a školských zariadení4) zriadených okresnými úradmi v sídle kraja, ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu5) (ďalej len „regionálne školstvo”),
b) poskytovanie
1. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl2b) zaradených do siete podľa osobitného predpisu,5) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti,5b) ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi5c) a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy (ďalej len „príspevok na výchovu a vzdelávanie”),
2. príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl,1) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu,5)
3. dotácií.
(2) V školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov6) okrem žiakov prijatých nad rozsah určený podľa osobitného predpisu7) (ďalej len „verejná škola”) sa zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona
a) zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia,
b) prispieva na financovanie rozvoja,
c) prispieva na prístavbu a výstavbu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.1)
(3) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie škôl1) zriadených štátom uznanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami (ďalej len „cirkevná škola”) a financovanie škôl1) zriadených inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami (ďalej len „súkromná škola”) rovnako ako pri verejných školách (§ 4 až § 4e), ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie školských zariadení podľa osobitného predpisu10) v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „verejné školské zariadenie”) a na financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2a) v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „verejná materská škola”).
(5) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie zriaďovateľom materských škôl2b) okrem materských škôl2b) pri zdravotníckych zariadeniach.
(6) V cirkevných školách a súkromných školách sa vzdelávanie a ďalšie služby môžu poskytovať za úhradu.12)
(7) Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra”) a školy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
§ 2
Zdroje financovania regionálneho školstva
(1) Zdroje financovania verejných škôl, verejných materských škôl a verejných školských zariadení sú
a) prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky13) (ďalej len „kapitola ministerstva”) a prostriedky zo štátneho rozpočtu v