dnes je 21.7.2024

Input:

138/2024 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 2/2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

138/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 65 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala
opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. júna 2024 č. 2/2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
Opatrenie stanovuje rozsah informácií, ktoré musí obsahovať ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, miesto a spôsob ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania.
Opatrenie systematicky aj obsahovo nadväzuje na opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2016 č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
Opatrenie upravuje rozsah informácií v správach o hospodárení predovšetkým s cieľom zohľadnenia a zapracovania poznatkov a skúseností z aplikačnej praxe.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 13/2024 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.