dnes je 21.7.2024

Input:

134/2024 Z.z., Opatrenie Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

134/2024 Z. z.
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 3. júna 2024
o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
Národná banka Slovenska podľa § 55a ods. 6 písm. d) a § 105 ods. 10 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1) Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom sa predkladá za dôchodkovú správcovskú spoločnosť prostredníctvom týchto výkazov:
a) Dss (KL) 18-02 Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b) Dss (HNS) 23-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c) Dss (SUV) 15-02 Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d) Dss (VZS) 16-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4.
(2) Účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 109 ods. 1 písm. b) zákona sa predkladá pod označením Dss (UZ) 30-04.
(3) Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde sa predkladá za príslušný dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, prostredníctvom týchto výkazov:
a) Dof (HNS) 28-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
b) Dof (HMF) 03-02 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
c) Dof (SP) 17-02 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
d) Dof (PAS) 31-02 Výkaz pasív dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
e) Dof (VVN) 32-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 9.
(4) Účtovná závierka dôchodkového fondu podľa § 109 ods. 1 písm. b) zákona sa predkladá pod označením Dof (UZ) 33-02.
§ 2
(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 a 3 a účtovné závierky podľa § 1 ods. 2 a 4 sa vypracúvajú polročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka a predkladajú sa v lehote podľa § 109 ods. 1 písm. b) zákona.
(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 a 3 sa vypracúvajú ročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka a predkladajú sa v lehote podľa § 109 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 3
Výkazy a účtovné závierky podľa § 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
§