dnes je 4.12.2022

Legislatívne zmeny pre rok 2022 a 2023:

Podrobnosti k nariadeniu č. 374/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Výklad k zákonu 365/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

364/2022 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnosti k nariadeniu 353/2022 Z. z.- nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Výklad k zákonu 352/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Výklad k zákonu 350/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Podrobnosti k nariadeniu 349/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Podrobnosti k vyhláške 347/2022 Z. z. - vyhláška MV SR o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

Podrobnosti k nariadeniu 328/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Podrobnosti k nariadeniu 326/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Podrobnosti k nariadeniu 313/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Podrobnosti k oznámeniu 311/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. septembra 2022 č. 2022/18141:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2023/2024

Podrobnosti k oznámeniu 301/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2023

Podrobnosti k oznámeniu 300/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2023

Podrobnosti k nariadeniu 297/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti k vyhláške 287/2022 Z. z. - vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Podrobnosti k nariadeniu 294/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti k opatreniu 282/2022 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Podrobnosti k opatreniu 281/2022 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - zjednodušenie preukazovania bezúhonnosti s účinnosťou od 1. januára 2022 - 3. Časť

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - zjednodušenie preukazovania bezúhonnosti s účinnosťou od 1. januára 2022 - 2. Časť

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - zjednodušenie preukazovania bezúhonnosti s účinnosťou od 1. januára 2022 - 1. Časť

Novela školského zákona s účinnosťou od 1. januára 2022 - 6. časť

Novela školského zákona s účinnosťou od 1. januára 2022 - 5. Časť

Novela školského zákona s účinnosťou od 1. januára 2022 - 4. Časť

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch s účinnosťou od 1. januára 2022 - 3. Časť

Novela zákona o odbornom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 - 6. Časť

Novela zákona o odbornom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 - 5. Časť

Novela zákona o odbornom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 - 4. Časť

Novela školského zákona s účinnosťou od 1. januára 2022 - 3. Časť

Novela školského zákona s účinnosťou od 1. januára 2022 - 2. Časť

Novela školského zákona s účinnosťou od 1. januára 2022 - 1 časť

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch s účinnosťou od 1. januára 2022 - 2. časť

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch s účinnosťou od 1. januára 2022 - 1. Časť

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch účinnosťou od 1. januára 2022 – všeobecne

Novela zákona o odbornom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 - 3. Časť

Novela zákona o odbornom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 - 2. Časť

Novela zákona o odbornom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 - 1. časť

Novela zákona o odbornom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 – všeobecne

Informácie pre školský rok 2021/2022:

Manuál pre riaditeľov k školskému semaforu: https://www.skolaefektivne.sk/download/onlibskoly/2021/Manual_pre_riaditelov_k_skolskemu_semaforu_2021_2022.pdf

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.skolaefektivne.sk/download/onlibskoly/2021/Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

Oznámenie o výnimke z karantény:
https://www.skolaefektivne.sk/download/onlibskoly/2021/Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení: https://www.skolaefektivne.sk/download/onlibskoly/2021/Oznam_podmienok_vstupu_do_priestorov_a_skolskych_zariadeni.docx

Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl, kde nájdete zásady hodnotenia, ktoré by mali učitelia ZŠ a SŠ pri záverečnom hodnotení v tomto školskom roku rešpektovať.

Počas pandemického obdobia, ktorého dôsledkom bolo prerušenie prezenčného vyučovania v školách pre žiakov 2.stupňa základných škôl a pre žiakov stredných škôl na dlhšie časové obdobie, sa organizácia  a obsah vyučovania  riadili podľa rozhodnutí ministra  školstva, manuálu pre základné školy a školské zariadenia (tzv.  semaforu) podľa metodických odporúčaní k organizácii a obsahu vyučovania. V platnosti je tiež Dodatok  č.  7  k ŠVP, ktorým sa upravuje obsah vyučovania pre žiakov základných škôl. Námetom k vysporiadaniu sa s rozdielmi v očakávaných a dosiahnutých vzdelávacích výsledkov žiakov sú spracované princípy pre úpravy obsahu vzdelávania.

viac

Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021 z 3. 6. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne v druhej polovici júna):

Škola alebo školské zariadenie si pred konaním aktivity overí na https://automat.gov.sk/ (je potrebné použiť iný prehliadač ako Internet Explorer) možnosti jeho konania. Ak sa aktivity konajú v inom okrese, ako je sídlo školy alebo školského zariadenia, zohľadňujú sa oba okresy.

viac

Školský kalendár 2021/2022 až 2023/2024

Letné prázdniny 
30. jún 2022 (štvrtok)
1. júl 2022 - 31. august 2022
5. september 2022 (pondelok)

viac

Návrat do škôl

Rozhodnutie ministra z 26. 5. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:  Rozhodnutie ministra z 26. 5. 2021 - PDF 

Rozhodnutie ministra z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje

1. školské vyučovanie vo všetkých školách,

2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“).

 B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.

D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania.

E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

F. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa písmena E, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

G.  Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

H. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

I.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Viac o dokumente Návrat do škôl TU

Kloktacie testy na školách

Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupov žiakov). V prípade podozrenia na výskyt ochorenia SARS-CoV-2 alebo v prípade záujmu je možné pretestovanie kloktacím testom žiakov I. stupňa (odporúčame predovšetkým 3. a 4. ročník). Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu. Viac o kloktacích testoch TU

Školské e-testovanie JAR 2021

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponúka v období od 19. apríla do 19. mája 2021 testy pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyka a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a matematika. Výsledky testov poskytnú učiteľom spätnú väzbu, čo majú žiakov v druhom polroku doučiť alebo s nimi lepšie zopakovať, aby sa znižovali rozdiely v úrovni vedomostí a zručností žiakov v dôsledku dištančného vzdelávania.

Viac o e-testovaní jar 2021 TU

Maturita 2021 - Apríl

Opravný termín EČ a PFIČ MS Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej iba „OT EČ a PFIČ MS“) sa podľa rozhodnutia ministra zo dňa 19.3.2021 uskutoční v dňoch:

utorok 20. apríl 2021 – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
streda 21. apríl 2021 – cudzie jazyky,
štvrtok 22. apríl 2021 – slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika.

Viac o dokumente Maturita 2021 - apríl TU

Smernice v súvislosti s pandémiou COVID-19

Stredná škola - Postup pri meraní telesnej teploty v súvislosti s pandémiou COVID-19 a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe 

Stredná škola - Povinnosti zamestnancov a prijaté opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou COVID-19

Základná škola - Povinnosť nosenia rúška na pracovisku počas pandémie COVID-19

Materská škola - Čestné vyhlásenie zamestnanca o tom, že nenavštívil za posledných 14 dní rizikové krajiny počas pandémie COVID-19

Stredná škola - Smernica k používaniu dezinfekcie počas pandémie COVID-19

Stredná škola - Smernica k dodržiavaniu bezpečných odstupov počas pandémie COVID-19

Materská škola - Test na alkohol dychovou skúškou počas pandémie COVID-19

Aktualizované smernice pre rok 2021

Materská škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancom

Základná škola - Smernica o štruktúre kariérových pozícií

Základná škola - Smernica - Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov

Základná škola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voľna

Stredná škola - Smernica - Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov

Stredná škola - Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatok

Materská škola - Vzor poverenia výkonom špecializovanej činnosti uvádzajúceho odborného zamestnanca

Základná škola - Smernica - Štatút rady školy

Materská škola - Program adaptačného vzdelávania

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 5.12.2022

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v školskej legislatíve v roku 2023

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 9.12.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV