dnes je 13.7.2020

SPRÁVY ZO ŠKOLSKÝCH INŠPEKCIÍ
Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov základnej školy v oblasti finančnej gramotnosti
23.5.2018, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia kontrolovala v školskom roku 2016/2017 v 32 základných školách stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti. Z celkového počtu škôl bolo 30 štátnych, 2 cirkevné, vyučovací jazyk slovenský malo 24 subjektov, vyučovací jazyk maďarský 8, so sídlom v meste bolo 23 škôl a na vidieku 9.
Dokumenty
Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu a v strednej odbornej škole
23.3.2018, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) vykonala v školskom roku 2016/2017 30 komplexných inšpekcií v stredných školách, v rámci ktorých sa sledoval aj vplyv kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu a v strednej odbornej škole. Kontrolovaných bolo 14 gymnázií (ďalej G) a 16 stredných odborných škôl (ďalej SOŠ). Z uvedeného počtu bolo 24 škôl štátnych (z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským), 4 súkromné a 1 cirkevná.
Dokumenty
Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 - 2025 - stav podpory zdravého prostredia na gymnáziách a v stredných odborných školách
14.2.2018, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia (ďalej "ŠŠI") vykonala v školskom roku 2016/2017 30 komplexných inšpekcií v stredných školách, v rámci ktorých sa sledoval aj stav plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 – stav podpory zdravého prostredia na gymnáziách a v stredných odborných školách (ďalej NAPPO), ktorého cieľom je zapracovanie tém zdravej výživy a zdravého životného štýlu do Školského vzdelávacieho programu (ďalej ŠkVP).
Dokumenty
Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR
8.1.2018, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Na základe podnetu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) vykonala Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) inšpekcie zamerané na kontrolu zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov (ďalej OH) z externej časti maturitnej skúšky (ďalej EČ MS), realizovanej v školskom roku 2015/2016 v 26 stredných odborných školách (ďalej SOŠ) a 8 gymnáziách (ďalej G), pričom z uvedených škôl bolo 6 súkromných a 1 cirkevná.
Dokumenty
Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2016/2017
1.12.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) kontrolovaná inšpektormi Štátnej školskej inšpekcie bola na 45 gymnáziách (G) a v 60 stredných odborných školách (SOŠ). Z počtu 105 stredných škôl bolo 10 škôl cirkevných, 14 súkromných, 10 bilingválnych G a 14 škôl s vyučovacím jazykom národností. Na G sa EČ a PFIČ MS zúčastnilo 29 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a v SOŠ 72 takýchto žiakov.
Dokumenty
Stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2016/2017 v SR
17.11.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
V základných umeleckých školách (ZUŠ) bolo v školskom roku 2016/2017 Štátnou školskou inšpekciou (ŠŠI) vykonaných 19 tematických inšpekcií (v 1 súkromnej ZUŠ1 opakovane na základe podnetu poukazujúceho na realizovanie činnosti v elokovaných pracoviskách (EP) bez ich zaradenia do siete škôl a školských zariadení a s podozrením, že nespĺňajú požiadavky Základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné umelecké školy s platnosťou od 1. septembra 2015 v znení doplnkov a zmien z 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2015).
Dokumenty
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školskom klube detí v školskom roku 2016/2017 v SR
8.11.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Následné inšpekcie boli vykonané v 5 školských kluboch detí (ďalej ŠKD), z nich boli 4 štátne a 1 cirkevný. Výchovný jazyk slovenský malo 5 subjektov. Cieľom následných inšpekcií v ŠKD bola kontrola stavu odstránenia nedostatkov zistených po tematických (1) a po následných (4) inšpekciách. Podľa závažností nedostatkov Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) uplatnila 6 odporúčaní a uložila 2 opatrenia. Zo strany riaditeľov kontrolovaných subjektov bolo prijatých 11 opatrení (tabuľka č. 1), ktoré viedli najmä ku skvalitneniu pedagogického riadenia ŠKD a výchovných programov (ďalej VP). Riaditelia 5 kontrolovaných subjektov zaslali príslušným inšpekčným centrám správy o splnení uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku v stanovených termínoch.
Dokumenty
Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných umeleckých školách v školskom roku 2016/2017 v SR
20.10.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
V základných umeleckých školách ( ďalej ZUŠ) bolo v školskom roku 2016/2017 Štátnou školskou inšpekciou (ďalej ŠŠI) vykonaných 11 následných inšpekcií (ďalej NI) v 7 štátnych a v 4 súkromných školách. Po tematických inšpekciách (ďalej TI) bolo realizovaných 5 NI (v 4 štátnych a v 1 súkromnej ZUŠ) a 6 NI po NI (v 4 štátnych a 2 súkromných ZUŠ). Všetky kontrolované ZUŠ boli s vyučovacím jazykom slovenským.
Dokumenty
Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu v školskom roku 2016/2017 v SR
20.9.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Cieľom inšpekcií bolo overiť dodržiavanie právnych predpisov pri prijímaní žiakov na gymnáziá (G) a zistiť stav zabezpečenia, organizácie, priebehu a výsledkov prijímacích skúšok.
Dokumenty
Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách, v školskom roku 2016/2017
13.9.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Vplyv kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v školskom roku 2016/2017 školskí inšpektori sledovali počas výkonu komplexných inšpekcií v 108 základných školách (ďalej ZŠ). Z toho v 101 štátnych, 5 cirkevných a v 2 súkromných. S vyučovacím jazykom slovenským bolo 95 a s vyučovacím jazykom maďarským 13 škôl.
Dokumenty
Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR
30.8.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a dodržiavania pokynov k administrácii testov vypracovaných Národným ústavom certifikačných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) kontrolovala Štátna školská inšpekcia v 120 základných školách, z nich bolo 113 štátnych, 6 cirkevných a 1 škola bola súkromná. Vyučovací jazyk slovenský malo 109 škôl, vyučovací jazyk slovenský a maďarský 1, vyučovací jazyk maďarský 10 subjektov. Priebeh testovania sa monitoroval počas administrácie testov v 365 skupinách žiakov z toho z matematiky (ďalej MAT) v 120 skupinách žiakov a v 109 skupinách žiakov zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej SJL). V školách s vyučovacím jazykom maďarským sa realizovala kontrola aj počas administrácie testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (ďalej SJSL) v 1 skupine žiakov a maďarského jazyka a literatúry (ďalej MJL) v 10 skupinách.
Dokumenty
Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR
23.8.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Inšpekcie s cieľom zistiť stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka boli vykonané v 129 základných školách, z nich bolo 115 štátnych, 9 cirkevných a 5 súkromných škôl. V meste sídlilo 65 a na vidieku 64 subjektov. S vyučovacím jazykom slovenským bolo 119 škôl, s jazykom maďarským 9 a s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským bol 1 subjekt.
Dokumenty
Správa o stave praktickej prípravy žiakov strednej odbornej školy v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017 v SR
17.8.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Inšpekcie s cieľom zistiť stav praktickej prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania sa vykonali vo všetkých krajoch SR, celkom u 8 zamestnávateľov, ktorí praktické vyučovanie poskytovali 204 žiakom formou odborného výcviku v 4 študijných odboroch a v 3 odboroch učebných (v jednom z učebných odborov boli žiaci vzdelávaní v štyroch zameraniach odboru) a uzatvorili zmluvy o duálnom vzdelávaní s 13 SOŠ. Miestom výkonu bolo 13 pracovísk praktického vyučovania a 5 dielní, ktoré boli súčasťou škôl. Odborný výcvik sa uskutočňoval pod vedením 48 inštruktorov a 18 majstrov odbornej výchovy (z nich 4 boli zamestnancami zamestnávateľa). Pozíciu inštruktorov aktuálne nevyužíval zamestnávateľ v Trenčianskom kraji a v Žilinskom kraji.
Dokumenty
Stav rozpracovania školského vzdelávacieho programu v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR
18.1.2017, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Stavu rozpracovania školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP) bola venovaná zvýšená pozornosť počas výkonu školskej inšpekcie v 178 kontrolovaných školách (MŠ): 125 komplexných (KI) a 53 tematických (TI) inšpekcií. Kontrolovaných bolo 163 štátnych, 7 cirkevných a 8 súkromných škôl.
Dokumenty
Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR
23.11.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
V školskom roku 2015/2016 bolo v materských školách (MŠ) vykonaných 125 komplexných inšpekcií, čo predstavuje 4,26 % z celkového počtu MŠ v Slovenskej republike. Z toho bola 1 na podnet iného subjektu v Prešovskom kraji. Kontrolovaných bolo 115 štátnych, 3 cirkevné a 7 súkromných škôl. S vyučovacím jazykom slovenským (VJS) bolo 109, s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) 11 škôl a s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským (VJS/VJM) bolo 5 škôl. Mestských škôl bolo 41 a obecných 84.
Dokumenty
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR
30.9.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Následné inšpekcie boli vykonané v 105 materských školách (ďalej MŠ), z nich bolo 96 štátnych, 4 cirkevné a 5 MŠ bolo súkromných. Vyučovací jazyk slovenský malo 88 MŠ, jazyk maďarský 15 a slovenský a maďarský jazyk mali 2 subjekty. Cieľom následných inšpekcií v MŠ bola kontrola stavu odstránenia nedostatkov zistených pri komplexných a následných inšpekciách (ďalej NI).
Dokumenty
Správa o stave vytvárania predpokladov na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR
1.8.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Hlavným cieľom inšpekcie bolo monitorovať mieru otvorenosti prostredia škôl implementovať princíp inkluzívneho vzdelávania do školských vzdelávacích programov a uplatňovať edukačné stratégie zohľadňujúce vzdelávacie potreby všetkých žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP) a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej MRK). Skupinu kontrolovaných subjektov tvorili prevažne spádové školy pre viaceré okolité obce a tiež školy, ktoré sa nachádzali v blízkosti vyčlenených rómskych osád. Z 21 základných škôl (ďalej ZŠ) bolo 15 plnoorganizovaných a 6 neplnoorganizovaných škôl, 10 so sídlom v meste a 11 so sídlom na vidieku.
Dokumenty
Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR
25.7.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a dodržiavania pokynov k administrácii testov vypracovaných Národným ústavom certifikačných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) kontrolovala Štátna školská inšpekcia v 117 základných školách, z nich bolo 106 štátnych, 9 cirkevných a 2 školy boli súkromné. Vyučovací jazyk slovenský malo 103 škôl, vyučovací jazyk slovenský a maďarský 1, vyučovací jazyk maďarský 13 subjektov. Priebeh testovania sa monitoroval počas administrácie testov v 117 skupinách žiakov z matematiky (ďalej MAT) a v 104 skupinách žiakov zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej SJL).
Dokumenty
Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2014/2015 v SR
20.5.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Stav a úroveň pedagogického riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok výchovy a vzdelávania boli v školskom roku 2014/2015 kontrolované komplexnými inšpekciami v 29 gymnáziách (G), čo predstavuje 11,9 % z celkového počtu G v SR. Medzi kontrolovanými školami bolo 1 G súkromné, 6 G cirkevných, 2 G s vyučovacím jazykom maďarským a 2 G s bilingválnou slovensko-anglickou sekciou.
Dokumenty
Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania k ľudským právam v strednej škole v školskom roku 2015/2016 v SR
9.5.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia v súlade s plnením úloh Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam MŠVVaŠ SR na roky 2015 – 2020 vykonala v 80 stredných školách, čo predstavuje 11,36 % z celkového počtu 704 stredných škôl v SR, inšpekcie s cieľom zistiť stav a úroveň výchovy a vzdelávania k ľudským právam.
Dokumenty
Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl, v ktorých sa v školskom roku 2014/2015 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku
2.5.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Zber údajov sa uskutočnil elektronicky v prvej etape v termíne od 24. 8. 2015 do 31. 8. 2015 a následne bol zber údajov predĺžený do 4. 9. 2015. Prostredníctvom mailu bol 162 subjektom, v ktorých sa v minulom školskom roku realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku, zaslaný prístupový kód, ktorý im zabezpečoval jedinečný prístup do dotazníka (tabuľka 1). Z oslovených subjektov dotazníky vyplnilo 85,19 %; mailovú poštu otvorilo, ale dotazník nevyplnilo 5,56 % subjektov a 9,26 % oslovených subjektov (15 škôl) neotvorilo v danom časovom rozmedzí mailovú poštu.
Dokumenty
Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2014/2015
6.4.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Inšpektori Štátnej školskej inšpekcie vykonali 128 inšpekcií, ktorými kontrolovali realizáciu externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) na 50 gymnáziách (G) a v 78 stredných odborných školách (SOŠ). Z uvedených škôl bolo 14 cirkevných, 20 súkromných a 16 s vyučovacím jazykom národností. Na G konalo MS 20 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a v SOŠ 140 žiakov so ZZ.
Dokumenty
Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR
16.3.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Inšpekcie sa konali s cieľom zistiť stav zabezpečenia, organizácie, priebehu a výsledkov prijímacích skúšok a overiť dodržiavanie právnych predpisov pri prijímaní žiakov na gymnáziá (G) a do študijných odborov (ŠO) v stredných odborných školách (SOŠ).
Dokumenty
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách v školskom roku 2014/2015 v SR
30.3.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Následné inšpekcie boli vykonané v 70 stredných odborných školách (ďalej SOŠ), z nich bolo 59 štátnych a 11 súkromných. Vyučovací jazyk slovenský malo 57 subjektov, slovenský a maďarský 11, vyučovací jazyk maďarský mala 1 škola a rovnako tiež 1 mala vyučovací jazyk slovenský, anglický. Následné inšpekcie sa realizovali v 56 školách po tematických inšpekciách s rôznym predmetom kontroly. V 14 subjektoch sa inšpekcie realizovali opätovne po následnej inšpekcii.
Dokumenty
Správa o kontrole ukončovania štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v školskom roku 2014/2015 v SR
23.3.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Správa o kontrole ukončovania štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v školskom roku 2014/2015 v SR
Dokumenty
Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR
9.3.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Inšpekcie s cieľom zistiť stav realizácie internej časti maturitnej skúšky v predmete teoretická časť odbornej zložky sa vykonali v 22 školách (4,8 % z celkového počtu stredných odborných škôl v SR), z nich bolo 18 štátnych, 3 súkromné, 1 cirkevná. Vyučovací jazyk slovenský malo 21 subjektov a 1 škola bola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
Dokumenty
Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania k ľudským právam v základnej škole v školskom roku 2015 /2016 v SR
17.2.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia v súlade s plnením úloh Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam MŠVVaŠ SR na roky 2015 – 2020 vykonala v 81 základných školách, čo predstavuje 3,83 % z celkového počtu 2 113 základných škôl v SR, inšpekcie s cieľom zistiť stav a úroveň výchovy a vzdelávania k ľudským právam.
Dokumenty
Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR
3.2.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Kontrolu stavu zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (ďalej T5 – 2015) a dodržiavania pokynov k administrácii testov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) vykonala Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) v 117 základných školách (ďalej ZŠ), z nich bolo 102 štátnych, 15 cirkevných. Vyučovací jazyk slovenský malo 104 škôl, vyučovací jazyk slovenský a maďarský 1 a 12 škôl malo vyučovací jazyk maďarský.
Dokumenty
Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2014/2015
24.2.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Inšpektori Štátnej školskej inšpekcie vykonali 128 inšpekcií, ktorými kontrolovali realizáciu externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) na 50 gymnáziách (G) a v 78 stredných odborných školách (SOŠ). Z uvedených škôl bolo 14 cirkevných, 20 súkromných a 16 s vyučovacím jazykom národností.
Dokumenty
Správa o stave materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výučby študijného a učebného odboru v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR
4.1.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Stav materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu školská inšpekcia kontrolovala s prizvanými odborníkmi z praxe v skupinách študijných a učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II a 26 Elektrotechnika v 47 školách (10,35 % z celkového počtu stredných odborných škôl v SR). Z nich bolo 45 štátnych, 1 cirkevná a 1 súkromná. Vyučovací jazyk slovenský malo 41 subjektov, vyučovací jazyk slovenský a maďarský 6.
Dokumenty
Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR
1.1.2016, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Inšpekcie sa konali s cieľom zistiť stav zabezpečenia, organizácie, priebehu a výsledkov prijímacích skúšok a overiť dodržiavanie právnych predpisov pri prijímaní žiakov na gymnáziá (G) a do študijných odborov (ŠO) v stredných odborných školách (SOŠ).
Dokumenty
Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR
18.12.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Kontrola stavu a úrovne pedagogického riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok výchovy a vzdelávania sa vykonala v 8 školách (1,8 % z celkového počtu stredných odborných škôl v SR), z nich bolo 7 štátnych, 1 súkromná a 1 kontrolovaný subjekt mal vyučovací jazyk maďarský. Hodnotenie stredných odborných škôl (ďalej SOŠ) v sledovaných oblastiach sa realizovalo na báze zistení z hospitácií, na základe zovšeobecnených zistení z dotazníkov zadaných riaditeľom škôl, ostatným pedagogickým zamestnancom, žiakom.
Dokumenty
Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR
7.12.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
V 24 školách (5,3 % z celkového počtu stredných odborných škôl v SR), z ktorých bola 1 cirkevná a 1 súkromná, sa vykonali inšpekcie s cieľom zistiť stav realizácie internej časti maturitnej skúšky v predmete praktická časť odbornej zložky. Vyučovací jazyk slovenský malo 23 subjektov, 1 škola bola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
Dokumenty
Správa o stave a úrovni organizačného a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2014/2015 v SR
25.11.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
V základných umeleckých školách (ZUŠ), boli v školskom roku 2014/2015 Štátnou školskou inšpekciou vykonané 4 inšpekcie, ktorých cieľom bolo zistiť stav a úroveň organizačného a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu (VVP). Všetky kontrolované školy boli s vyučovacím jazykom slovenským, navštevovalo ich spolu 4 389 žiakov a VVP zabezpečovalo 134 učiteľov. Prehľad o počte vykonaných inšpekcií je uvedený v tabuľke č. 1.
Dokumenty
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných umeleckých školách v školskom roku 2014/2015 v SR
20.11.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
V základných umeleckých školách bolo v školskom roku 2014/2015 Štátnou školskou inšpekciou (ŠŠI) vykonaných 18 následných inšpekcií (NI), z toho bolo 11 štátnych a 7 súkromných škôl. Všetky kontrolované školy boli s vyučovacím jazykom slovenským. NI boli vykonané po tematických inšpekciách. Predmetom inšpekcie bola kontrola stavu odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole (ZUŠ).
Dokumenty
Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v špeciálnej škole v SR v školskom roku 2014/2015
11.11.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Následné inšpekcie sa uskutočnili v 15 špeciálnych školách v 5 krajoch SR, z toho v 14 špeciálnych materských školách (ŠMŠ) a v 1 špeciálnej základnej škole (ŠZŠ). Dvanásť škôl bolo súčasťou spojených subjektov, z toho 1 pri zdravotníckom zariadení. Z kontrolovaných škôl boli 3 súkromné a 1 cirkevná, 1 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Stav a úroveň odstránenia zistených nedostatkov sa sledovali v 12 subjektoch po komplexnej inšpekcii, v 1 po tematickej, v 1 po informatívnej a v 1 po následnej inšpekcii. Pri následných inšpekciách sa uplatnilo 120 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov – 56 odporúčaní (46,66 %), 62 opatrení prijatých riaditeľmi kontrolovaných subjektov (51,67 %) a 2 opatrenia uložené školskou inšpekciou (1,67 %). Prehľad akceptácie/splnenia uplatnených opatrení je uvedený v tabuľke 1.
Dokumenty
Správa o implementácii podpory zdravia a zdravého životného štýlu žiakov v praktickej škole v rámci školských vzdelávacích programov v školskom roku 2014/2015 v SR
2.11.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Počas komplexných inšpekcií v praktických školách sa v 1. polroku školského roka 2014/2015 venovala zvýšená pozornosť implementácii podpory zdravia a zdravého životného štýlu žiakov. Úloha bola zaradená do plánu na základe požiadavky MŠVVaŠ SR. Vyhodnotila sa prostredníctvom analýzy školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), zistení z informačného dotazníka pre riaditeľa školy, rozhovorom s ním, hospitáciami a fyzickou kontrolou priestorov škôl.
Dokumenty
Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v praktickej škole v školskom roku 2014/2015 v SR
26.10.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Komplexná inšpekcia s cieľom zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania (VaV) v praktickej škole (PŠ) sa vykonala v 42 školách vo všetkých krajoch SR, čo predstavuje 60 % všetkých PŠ v SR. Najviac inšpekcií bolo v Košickom (14), najmenej v Nitrianskom a Prešovskom kraji (po 2). Vo všetkých kontrolovaných subjektoch používali vyučovací jazyk slovenský.
Dokumenty
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v centrách voľného času v školskom roku 2014/2015 v SR
28.9.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Následné inšpekcie sa vykonali v 27 centrách voľného času (ďalej CVČ), z nich bolo 19 štátnych, 4 boli súkromné a 4 cirkevné. Výchovný jazyk slovenský malo 25 centier a 2 mali výchovný jazyk slovenský a maďarský.
Dokumenty
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školskom klube detí v školskom roku 2014/2015 v SR
23.9.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Následné inšpekcie sa vykonali v 51 školských kluboch detí (ďalej ŠKD), z nich bolo 47 štátnych, 2 kluby boli cirkevné a 2 súkromné. Výchovný jazyk slovenský malo 35 klubov, jazyk maďarský 15 a výchovný jazyk slovenský a maďarský 1 klub. Cieľom inšpekcií v ŠKD bola kontrola stavu odstránenia nedostatkov zistených pri tematickej inšpekcii.
Dokumenty
Správa o kontrole realizácie záverečnej skúšky v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014 v SR
10.6.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Inšpekcie s cieľom zistiť stav realizácie záverečnej skúšky (ďalej ZS) v strednej odbornej škole (ďalej SOŠ) sa vykonali v 22 školách (4,8 % z celkového počtu SOŠ v SR), z toho v 21 štátnych a v 1 súkromnej. Vyučovací jazyk slovenský a maďarský mal 1 zo sledovaných subjektov a 1 subjekt vyučovací jazyk maďarský. Školskí inšpektori kontrolovali prípravu, organizáciu a priebeh skúšok celkom v 12 rôznych učebných odboroch.
Dokumenty
Správa o stave materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výučby študijného a učebného odboru v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014 v SR
6.5.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Stav materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu sa kontroloval v skupine študijných a učebných odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II v 23 štátnych, v 5 súkromných a v 2 cirkevných školách. Vyučovací jazyk slovenský malo 26 subjektov, 4 subjekty mali vyučovací jazyk slovenský a maďarský.
Dokumenty
SPRÁVA o kontrole realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu v školskom roku 2013/2014 v SR
30.3.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
V školskom roku 2013/2014 sa na gymnáziách vykonalo 22 inšpekcií s cieľom zistenia stavu realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. Z nich sa uskutočnili kontroly v 13 gymnáziách štátnych, v 3 gymnáziách súkromných a 6 gymnázií (ďalej G) bolo cirkevných. Vyučovacím jazykom s výnimkou bilingválneho vzdelávania boli jazyk slovenský v počte 17 G a jazyk slovenský a maďarský na 1 G. Bilingválne boli 4 G (jazyky slovenský a francúzsky; slovenský, nemecký a anglický; slovenský a anglický; slovenský a španielsky).
Dokumenty
Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2013/2014
11.3.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia vykonala 114 inšpekcií na kontrolu realizácie externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) v 107 školách, z toho na 44 gymnáziách (G) a v 63 stredných odborných školách (SOŠ). Z celkového počtu škôl bolo 8 cirkevných, 15 súkromných, 18 škôl bolo s vyučovacím jazykom národností.
Dokumenty
Správa o súlade školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014 v SR
13.2.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Súlad školského vzdelávacieho programu (ďalej ŠkVP) so štátnym vzdelávacím programom (ďalej ŠVP) sa kontroloval v 18 štátnych a v 3 súkromných stredných odborných školách (ďalej SOŠ). S vyučovacím jazykom maďarským bola 1 škola, 2 mali vyučovací jazyk slovenský a maďarský.
Dokumenty
Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2013/2014 v SR
7.1.2015, zdroj: Štátna školská inšpekcia
V školskom roku 2013/2014 boli vykonané komplexné inšpekcie s cieľom zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v 29 gymnáziách (G), čo predstavuje 11,74 % z celkového počtu G v SR. Z kontrolovaných škôl bolo 5 G súkromných, 4 G cirkevné, 2 G s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 3 G s bilingválnou slovensko-anglickou sekciou a 1 G s bilingválnou slovensko-nemeckou sekciou.
Dokumenty
Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR
8.12.2014, zdroj: Štátna školská inšpekcia
V školskom roku 2013/2014 bolo v materských školách (MŠ) vykonaných 182 komplexných inšpekcií, čo predstavuje 6,34 % z celkového počtu MŠ v Slovenskej republike. Z toho bolo vykonaných 6 školských inšpekcií, po 2 v Bratislavskom a v Nitrianskom kraji a po 1v Košickom a v Žilinskom kraji, na podnet iného subjektu. Kontrolovaných bolo 175 štátnych, 4 cirkevné a 3 súkromné školy.
Dokumenty
Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2013/2014 v SR
10.11.2014, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Komplexné inšpekcie sa vykonali v 134 základných školách (ďalej ZŠ), čo predstavuje 6,2 % z celkového počtu ZŠ v SR. Z nich bolo 122 štátnych, 9 cirkevnýcha 3 školy boli súkromné.S vyučovacím jazykom slovenským bolo 112 subjektov, so slovenským a maďarským 2, s maďarským 18 a s vyučovacím jazykom ukrajinským 2 školy.
Dokumenty
Stav výchovy a vzdelávania, dodržiavania detských a ľudských práv v špeciálnych výchovných zariadeniach v školskom roku 2013/2014 v SR
10.10.2014, zdroj: Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia uskutočnila tematické inšpekcie v 24 špeciálnych výchovných zariadeniach (ŠVZ), čo predstavuje 92 % všetkých ŠVZ v SR (tab. 1). Obsahom inšpekcie bolo plnenie úlohy 4.5 z Národného akčného plánu pre detina roky 2013 – 2017, monitoring z hľadiska dodržiavania detských a ľudských práv. Zameriaval sa na zlepšenie kvality života detí, výchovu a vzdelávanie, zaobchádzanie a starostlivosť o ne.
Dokumenty
 
Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 16.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Povinností obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 17.7.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV