Darček mesiaca
Inkluzívne a integračné trendy v súčasnej edukácii

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vianočný projekt tvárne auto

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Tel.: 055/ 797 99 27
Fax.: 
e-mail: laurencia.jancurova@ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Predpoklady efektívneho učenia sa

Predpoklady efektívneho učenia sa

21.7.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pocit radosti z akejkoľvek činnosti nás vedie k tomu, aby sme ho opakovane znovu a znovu prežívali. Vďaka radosti z úspechu v učení sú žiaci viac motivovaní k tomu, aby sa učili ešte viac, lepšie a najmä efektívne. Práve táto motivácia ...
viac

PohľadávkyGarancia

20.7.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácií V štátnej rozpočtovej organizácií boli v roku 2016 uskutočnené tieto účtovné prípady: Popis účtovného prípadu   Suma   MD   D   Štátna rozpočtová organizácia na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 121 - Nedokončená výrobaGarancia

20.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD. Na účte 121 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 121     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

19.7.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavba nových športových priestorov je cieľom projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. ...
viac
Novela zákona o štátnej správe v školstve

Novela zákona o štátnej správe v školstve

17.7.2017, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako “zákon o štátnej správe v školstve") umožní, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plnoorganizovanej ...
viac
Sebareflexia v práci učiteľov

Sebareflexia v práci učiteľov

14.7.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práca učiteľov je veľmi náročná a čoraz častejšie sa spája nielen s hodnotením iných, ale tiež samých seba, svojich postojov, výsledkov vlastnej práce a úrovne pedagogického snaženia. Nielen pre pedagogický a osobnostný rast, no najmä ...
viac

Účtovanie zásob na príkladochGarancia

13.7.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pre jednoznačné pochopenie problematiky účtovania zásob uvádzame v tejto časti príklady účtovania zásob v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 079 - Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuGarancia

13.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 079 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 079     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 111 - Obstaranie materiáluGarancia

13.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Aktívny účet kalkulačný, nemá začiatočný ani konečný zostatok. Aktívny zostatok sa pri uzatváraní účtovných kníh preúčtuje na účet 119 - Obstaranie materiálu a pasívny zostatok sa preúčtuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Ministerstvo zruší dodatok o spojitom písanom písme

Ministerstvo zruší dodatok o spojitom písanom písme

12.7.2017, Zdroj: SITA
Základné školy budú môcť deti v prvých ročníkoch učiť písať aj písmom Comenia Script. Ministerstvo školstva zruší dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy, podľa ktorého mali školy od 1. septembra používať presne definovaný tvar písaného ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

28.6.2016, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
MBA. ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK .../... čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo za?kona c?. 10/1996 Z. z o kontrole v s?ta?tnej spra?ve v zneni? neskors?i?ch predpisov, za?kona c?. 245/ ...
viac

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 174/2017 Z.z. ustanovuje citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (vyšlo dňa: 1.7.2017 v čiastke č. 72)
  • 177/2017 Z.z. novela zák. č. 596/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 178/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 179/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 182/2017 Z.z. novela zák. č. 597/2003 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 185/2017 Z.z. novela vyhl. č. 64/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 189/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach (vyšlo dňa: 14.7.2017 v čiastke č. 77)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
31.7.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
16.8.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
21.8.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: