Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelávanie v nemčine

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
8.12.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Bratislava
Tel.: 02/32182759
Fax.: 02/32182739
e-mail: ip.bratislava@ba.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Platy učiteľov by mali od 1. 9. 2017 narásť o šesť percent

Platy učiteľov by mali od 1. 9. 2017 narásť o šesť percent

7.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školstva sa s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dohodlo na zvýšení platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a vysokoškolských učiteľov od 1. septembra 2017 o 6 %. Ministerstvo školstva sa s ...
celý článok

Odmena riaditeľa za vedenie krúžkovGarancia

5.12.2016, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže aj riaditeľ viesť na svojej škole krúžky, keďže súčasne aj stanovuje výšku hodinovej odmeny za prácu? Každá škola si zvolí formu odmeňovania pedagogických zamestnancov za vedenie krúžkov individuálne prostredníctvom rozhodnutia riaditeľa školy, ...
celý článok
Slovenskí štvrtáci sa podľa štúdie TIMSS 2015 zhoršili v matematike aj prírodovede

Slovenskí štvrtáci sa podľa štúdie TIMSS 2015 zhoršili v matematike aj prírodovede

5.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenskí žiaci štvrtého ročníka základných škôl dosiahli v rámci štúdie TIMSS 2015 pri testovaní v matematike výsledok štatisticky významne nižší ako je priemer zúčastnených krajín EÚ a OECD. Štúdia TIMSS (Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných ...
celý článok

Kredity za absolvovanie kurzu a získanie certifikátu FCE úroveň B2Garancia

3.12.2016, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné získať kredity aj za absolvovanie kurzu a získanie certifikátu FCE úroveň B2, resp. ak kolegovia povinne v IBD programe absolvujú domáce alebo zahranične viacdenné workshopy? Je možné niekde požiadať o priznanie kreditov pre týchto kolegov? ...
celý článok

Zaradenie učiteľa do platovej triedyGarancia

3.12.2016, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaradiť pedagóga, ktorý má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa, aprobáciu GEO-OBN, úväzok vyšší v špeciálnych triedach, ako v bežných (12/11) a ukončený prvý rok štúdia špeciálnej pedagogiky? Pedagogickým zamestnancom sa platová tarifa určuje z ...
celý článok
Inkluzívne a integračné trendy v súčasnej edukácii - Školská úspešnosť žiakov vo vzťahu k učebným štýlom

Inkluzívne a integračné trendy v súčasnej edukácii - Školská úspešnosť žiakov vo vzťahu k učebným štýlom

2.12.2016, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Človek ako jedinečná ľudská bytosť a osobnosť má svoj individuálny a preferovaný štýl učenia sa, ktorý sa od iných viac či menej odlišuje. Proces učenia výrazne ovplyvňujú tak predpoklady pre učenie a nadanie ako aj skúsenosti, postoje, ...
celý článok

Prehľad zmien školského zákona účinných od 1.1.2016Garancia

1.12.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol od jeho prijatia v roku 2008 niekoľkokrát novelizovaný. Školský zákon tvorí základ právny rámec, ktorým sa riadia všetky druhy škôl a školských zariadení. ...
celý článok

Odporúčanie CPPPaPGarancia

1.12.2016, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V škole sú integrované deti, ktoré prešli rôznymi špeciálnymi vyšetreniami a majú odporúčanie na integráciu z CPPPaP. Spádovo patrí škola pod CPPPaP v Pezinku, ale niektoré deti majú napr. vyšetrenie z centra z Trnavy, pretože tam chodili odmalička, prípadne sa ...
celý článok

Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účelyGarancia

30.11.2016, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vnútorný predpis č. [o] „Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely" (uviesť konkrétu školu) Čl. I Úvodné ustanovenia 1. riaditeľ (názov školy) ...
celý článok

Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účelyGarancia

30.11.2016, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vnútorný predpis č. [o] „Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely" (uviesť konkrétu školu) Čl. I Úvodné ustanovenia 1. riaditeľ (názov školy) ...
celý článok
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
celý článok

Pedagogická dokumentácia v ŠKDGarancia

25.5.2015, PaedDr. Anna Gabron, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovením § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogická dokumentácia školy a školského zariadenia zahŕňa: súbor písomných dokumentov, ktorými sa ...
celý článok

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

28.6.2016, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
MBA. ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK .../... čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo za?kona c?. 10/1996 Z. z o kontrole v s?ta?tnej spra?ve v zneni? neskors?i?ch predpisov, za?kona c?. 245/ ...
celý článok

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
 • 301/2016 Z.z. novela zák. č. 757/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
 • 303/2016 Z.z. novela zák. č. 364/2004 Z. z. a č. 7/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2016 v čiastke č. 104)
 • 309/2016 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 24.11.2016 v čiastke č. 106)
 • 310/2016 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
 • 312/2016 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
 • 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
 • 316/2016 Z.z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
 • 317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
 • 319/2016 Z.z. o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
 • 325/2016 Z.z. novela op. z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721 (vyšlo dňa: 7.12.2016 v čiastke č. 112)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.1.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
30.1.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
3.2.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
16.1.2017, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: