NAJNOVŠIE

Účet 085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastovZámokGarancia

29.6.2016, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účet je určený na sledovania oprávok k pestovateľským celkom trvalých porastov Pestovateľské celky a trvalé porasty sa odpisujú nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok ako ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
Odpočet výdavkov na duálne vzdelávanie

Odpočet výdavkov na duálne vzdelávanie

29.6.2016, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na Slovensku sa po vzore Švajčiarska, Nemecka a Rakúska zaviedli prvky duálneho odborného vzdelávania, ktorého cieľom bolo spojiť stredné odborné školy a zamestnávateľov a vyškoliť tak spoločne svojich budúcich zamestnancov. Na jednej ... celý článok
Súvisiace

Odmeňovanie triedneho učiteľaZámokGarancia

28.6.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Triednemu učiteľovi prináleží okrem štandardných zložiek platu (tarifný plat, osobný plat, príp. kreditový príplatok, príplatok za prácu nadčas a iné) aj príplatok za výkon špecializovanej činnosti v zmysle ustanovenia § 13a a 13b zákona č. 553/2003 Z.z. o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory“. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 89 Pružný pracovný čas a pracovná cestaZámokGarancia

23.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 89 Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.   K § 89: [ Pružný pracovný čas a pracovná cesta ] V § 89 sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadeniaZámokGarancia

24.3.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
P RV Á ČA SŤ Č l . 1 Ú vodné u s t anove n i a (1) Registratúrny poriadok školy alebo školského zariadenia upravuje postup školy alebo školského zariadenia (ďalej len „organizácia") pri správe registratúry, a to ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Stiahnite si smernice k finančnej kontrole platné od 1.1.2016

22.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smernice k finančnej kontrole platné od 1.1.2016 Smernice k finančnej kontrole platné od 1.1.2016: Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systéme Poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste Oznámenie o neopodstatnenosti podaných ... celý článok
Súvisiace

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
Náplň práce riaditeľa základnej školy

Náplň práce riaditeľa základnej školy

12.5.2014, Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o zamestnancoch označuje riaditeľa školy za vedúceho pedagogického zamestnanca, a preto sa ho týkajú všetky ustanovenia o pedagogických zamestnancoch podľa tohto zákona, pre naše účely najmä ustanovenia o jeho právach a povinnostiach pri výkone svojej ... celý článok
Súvisiace

Smernica o verejnom obstarávaníZámokArchív

13.6.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Názov organizácie:     Názov internej smernice:   Smernica o verejnom obstarávaní   Poradové číslo smernice:     Vy pracoval:     Schválil:     Dátum vyhotovenia internej smernice:   ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 171/2016 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 6.5.2016 v čiastke č. 40)
  • 182/2016 Z.z. novela op. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 185/2016 Z.z. o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016 (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
4.7.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Viera Hajdúková PhD.
Prihláška tu!
25.7.2016, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
23.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva