Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Technika hrou - vyhodnotenie

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.4.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Košice
Tel.: 055/6002301
Fax.: 055/6335482
e-mail: ip.kosice@ke.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Komentár k ZP § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážokGarancia

24.4.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zrážky zo mzdy a poradie zrážok § 131 (1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Výzva na podporu vzdelávania vo finančnej gramotnosti

Výzva na podporu vzdelávania vo finančnej gramotnosti

21.4.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školy môžu do 5. mája 2017 využiť možnosť vzdelávať svojich učiteľov. Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podporu vzdelávania vo finančnej gramotnosti. Zriaďovatelia základných a stredných škôl sa tak môžu uchádzať o financovanie ...
viac

Účet 612 - Zmena stavu polotovarovGarancia

20.4.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtuje účtovná jednotka o zmene stavu polotovarov vlastnej výroby, (prírastkoch a úbytkoch). Konečný stav účtu vyjadruje celkové zvýšenie alebo zníženie stavu polotovarov vlastnej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Pripravuje sa novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Pripravuje sa novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

19.4.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. ...
viac

Komentár k ZP § 130 Výplata mzdyGarancia

17.4.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 130 Výplata mzdy (1) Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca. Mzda sa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Pripravuje sa novela vyhlášky o špeciálnych školách

Pripravuje sa novela vyhlášky o špeciálnych školách

17.4.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení ...
viac
Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti

Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti

14.4.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dňa 21. marca 2017 bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválený Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, začínajúc prvým ročníkom. Dňa 21. marca 2017 ...
viac

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 - Príklad pre rozpočtové a príspevkové organizácieGarancia

13.4.2017, Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poznámky individuálnej účtovnej závierky K 31.12.2016 Príklad pre rozpočtové a príspevkové organizácie Toto sú poznámky vymyslenej štátnej príspevkovej organizácie vo vymyslenom rezorte. Sumár položiek niekedy matematicky nesedí na sumárne ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Rozhodujúce obdobieGarancia

13.4.2017, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Janka Berincová (Zamboriová); Marta Weberová Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenského, ošetrovného, materského alebo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Poskytovanie materskéhoGarancia

13.4.2017, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Janka Berincová (Zamboriová); Marta Weberová Materské sa poskytuje za kalendárne dni vo výške 70% a od mája 2017 vo výške 75% denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Materské sa poskytuje za to isté obdobie len ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

28.12.2016, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Financovanie originálnych kompetencií v školstve obcamiArchív

29.6.2013, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné toky na zabezpečenie výkonov škôl a školských zariadení sú rozdelené podľa dvoch druhov kompetencií: prenesené kompetencie - financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve na obce a samosprávne kraje, originálne ...
viac

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

21.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § 1  vymedzuje pôsobnosť Zákonníka práce, t.j. okruh vzťahov, ktoré Zákonník práce upravuje. K ods. 1: [ Predmet úpravy Zákonníka práce ] § 1 ods. 1  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 76/2017 Z.z. novela vyhl. č. 628/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 10.4.2017 v čiastke č. 40)
  • 81/2017 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 86/2017 Z.z. novela zák. č. 571/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
  • 93/2017 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.5.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
10.5.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
14.6.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
23.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: