Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Labák I.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.2.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Trvalé sledovanie zmien STN a rešeršné služby
Tel.: 02/602 94 318
Fax.: 02/654 28 845
e-mail: reserse@sutn.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Prenesenie smerníc a osobitných predpisov EÚ do ZZPGarancia

26.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Od 1.10.2013 sa do ZZP preniesli ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9.3.2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti /ďalej len  „smernica" / a  ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zdravotné poistenie podľa medzinárodných zmlúv a predpisov EÚGarancia

25.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Poistenci, ktorým vzniká verejné zdravotné poistenie na základe medzinárodných zmlúv, ktoré SR uzavrela Podľa  § 3 ods. 4   ZZP platí, že povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vznik a zánik verejného zdravotného poisteniaGarancia

24.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Vznik verejného zdravotného poistenia Podľa  § 15 ods. 1   ZZP povinnosť platiť poistné vzniká: a. dňom vzniku verejného zdravotného poistenia ( § 4   ZZP ), b. dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca

24.2.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podmienky priznania a vyplácania príplatku začínajúceho pedagogického zamestnanca a príplatku za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca ustanovujú osobitné právne predpisy, ktorými sú zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných ...
celý článok

Materská škola - Smernica - BOZP v školstve, upravujúca túto oblasť a činnosti v nej realizované s poukázaním na zákonné ustanovenia a praktické potreby u žiakov a zamestnancovGarancia

23.2.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Jozef Rajzinger; PhD. Stiahnuť vzor Súvisiace predpisy: - Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov - Autonómna rámcová dohoda Európskych sociálnych partnerov o obťažovaní a násilí na pracovisku, z 26 04. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia, druhy zdravotného poistenia, jeho vznik a zánikGarancia

23.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia S osobným rozsahom verejného zdravotného poistenia úzko súvisia právne skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prihláška na verejné zdravotné poistenieGarancia

22.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Podanie prihlášky Podanie prihlášky na verejné zdravotné poistenie je základnou povinnosťou poistenca verejného zdravotného poistenia. Podaním prihlášky v zdravotnej poisťovni a jej potvrdením vzniká ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Pripravovaná zmena výnosu o policajných stredných odborných školách

Pripravovaná zmena výnosu o policajných stredných odborných školách

22.2.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách. Bola zverejnená ...
celý článok

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtovGarancia

21.2.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtová trieda 2 - Finančné účty pozostáva v nadväznosti na vymedzenie druhov finančného majetku v predchádzajúcej časti z nasledovných účtových skupín (neuvádzame a ani sa nebudeme zaoberať účtovými skupinami ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná škola - Príloha k smernici o  postupe školy pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostíGarancia

21.2.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Jozef Rajzinger; PhD. Stiahnuť vzor Príloha č. 2 k metodickému usmerneniu č. 4/2009-R Vzor záznamu o registrovanom školskom úraze
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
celý článok

Financovanie originálnych kompetencií v školstve obcamiArchív

29.6.2013, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné toky na zabezpečenie výkonov škôl a školských zariadení sú rozdelené podľa dvoch druhov kompetencií: prenesené kompetencie - financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve na obce a samosprávne kraje, originálne ...
celý článok

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

28.12.2016, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

28.6.2016, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
MBA. ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK .../... čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo za?kona c?. 10/1996 Z. z o kontrole v s?ta?tnej spra?ve v zneni? neskors?i?ch predpisov, za?kona c?. 245/ ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 26/2017 Z.z. ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 28/2017 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 29/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o alternatívnom autentifikátore (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 31/2017 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017 (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.3.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
22.3.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
5.4.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
2.3.2017, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: