Darček mesiaca
Triedny učiteľ od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zelená spolupráca

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Infocentrum (informácie, predaj v hotovosti)
Tel.: 0948/476004
Fax.: 
e-mail: shop@normoff.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov základnej školy v oblasti finančnej gramotnosti

Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov základnej školy v oblasti finančnej gramotnosti

23.5.2018, Zdroj: Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia kontrolovala v školskom roku 2016/2017 v 32 základných školách stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti. Z celkového počtu škôl bolo 30 štátnych, 2 cirkevné, vyučovací jazyk slovenský malo 24 subjektov, vyučovací jazyk maďarský 8, ...
viac

Účet 525 - Ostatné sociálne poistenieGarancia

22.5.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte sa účtujú ostatné záväzky vyplývajúce z tohto poistenia, najmä doplnkové pripoistenie. Výsledkový účet , nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 - Účet výsledku hospodárenia. Na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účet 524 - Zákonné sociálne poistenieGarancia

22.5.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte sa účtuje najmä zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie na starobné a invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné, ktoré je ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
V pondelok sa začalo obdobie ústnych maturít

V pondelok sa začalo obdobie ústnych maturít

21.5.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva SR
Na stredných školách sa v pondelok 21. mája začína trojtýždňové obdobie ústnych maturít, ktoré potrvá do 8. júna 2018. Svoje vedomosti bude dokazovať pred skúšobnými komisiami približne 43 000 maturantov z viac ako 700 stredných škôl. Na stredných školách sa v ...
viac
Chyby písania a odporúčania pre ich nápravu - časť 4.

Chyby písania a odporúčania pre ich nápravu - časť 4.

18.5.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Osvojenie si zručností písania je veľmi náročný proces, ktorý ovplyvňuje niekoľko faktorov. Zvyčajne vnímame vonkajšie ako aj vnútorné faktory, no často aj kombináciu obidvoch. Z hľadiska vnútorných faktorov sa zameriavame na celkový ...
viac
Chyby písania a odporúčania pre ich nápravu - časť 3.

Chyby písania a odporúčania pre ich nápravu - časť 3.

16.5.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Niektorí žiaci pri písaní (najmä z dôvodu kŕčovitého držania pera) príliš tlačia na podložku, výsledkom čoho je príliš silné písmo, častejšie lámanie ceruziek, poškodenie písacích nástrojov, pretrhnutie strany v zošite, môžu mať ...
viac

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeGarancia

15.5.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD. Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte , z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním, t. z., ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxeGarancia

15.5.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD. Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred. Od roku 2018 sa stravné v organizáciách samosprávy (školy a školské ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účetGarancia

15.5.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte účtujú rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom o peňažných prostriedkoch poskytnutých na bankových účtoch určených na realizáciu rozpočtových výdavkov. Aktívny účet - účet by ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účet 223 - Príjmový rozpočtový účetGarancia

15.5.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte účtujú rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom o peňažných prostriedkoch vybratých v prospech obce alebo vyššieho územného celku (prijaté príjmy sa prevádzajú na bankové účty ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

9.6.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory”. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 136/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o technickej službe overovania (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 137/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti v oblasti technickej kontroly (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 138/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti v oblasti emisnej kontroly (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 139/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti v oblasti kontroly originality (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 140/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 141/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 142/2018 Z.z. novela vyhl. č. 318/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 143/2018 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 144/2018 Z.z. Doplnkový protokol z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednsoti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: