Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zelená spolupráca

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.2.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Trvalé sledovanie zmien STN a rešeršné služby
Tel.: 02/602 94 318
Fax.: 02/654 28 845
e-mail: reserse@sutn.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Prihláška na verejné zdravotné poistenieGarancia

22.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Podanie prihlášky Podanie prihlášky na verejné zdravotné poistenie je základnou povinnosťou poistenca verejného zdravotného poistenia. Podaním prihlášky v zdravotnej poisťovni a jej potvrdením vzniká ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Pripravovaná zmena výnosu o policajných stredných odborných školách

Pripravovaná zmena výnosu o policajných stredných odborných školách

22.2.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách. Bola zverejnená ...
celý článok

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtovGarancia

21.2.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtová trieda 2 - Finančné účty pozostáva v nadväznosti na vymedzenie druhov finančného majetku v predchádzajúcej časti z nasledovných účtových skupín (neuvádzame a ani sa nebudeme zaoberať účtovými skupinami ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

ZamestnanecGarancia

21.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Podľa  § 11 ods. 3   ZZP zamestnanom na účely ZZP je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v  § 10b ods. 1 písm. a)   a ods. 2 a 3  ZZP a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa  § ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

ZamestnávateľGarancia

20.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Podľa  § 11 ods. 5   ZZP je zamestnávateľom na účely ZZP : a. fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa  § 10b ods. 1 písm. a)   ZZP , ak ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novela školského zákona od 1. 9. 2017

20.2.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Jeho cieľom ...
celý článok

Štát ako platiteľ poistnéhoGarancia

19.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Štát je podľa  § 11 ods. 7   ZZP platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak za: a.) nezaopatrené dieťa  - za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Úhrada nákladov zdravotnej starostlivostiGarancia

17.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Úhrada neodkladnej zdravotnej starostlivosti Podľa  § 9 ods. 3   ZZP  poistenec, ktorý nepodal prihlášku (podľa§ 6 ods. 1 až 4 ZZP ), má právo len na úhradu neodkladnej starostlivosti, ktorú uhrádza ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Príprava detí na začiatok školskej dochádzky - Grafomotorika detí pri zápise do ZŠ

Príprava detí na začiatok školskej dochádzky - Grafomotorika detí pri zápise do ZŠ

17.2.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Posudzovanie školskej spôsobilosti, t. j. školskej zrelosti a pripravenosti pre vstup do ZŠ sa nezameriava len na verbálne vyjadrovacie schopnosti, pamäť a prejavy v myslení, vnímanie (percepciu), pozornosť a sociálne zručnosti, ale ...
celý článok

Platitelia poistnéhoGarancia

16.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová So skutočnosťami rozhodujúcimi pri vzniku verejného zdravotného poistenia je spojená aj povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie. Poistenec, ktorý nezaplatil poistné Poistenec, ktorý  ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
celý článok

Financovanie originálnych kompetencií v školstve obcamiArchív

29.6.2013, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné toky na zabezpečenie výkonov škôl a školských zariadení sú rozdelené podľa dvoch druhov kompetencií: prenesené kompetencie - financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve na obce a samosprávne kraje, originálne ...
celý článok

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadeniaArchív

24.3.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
P RV Á ČA SŤ Č l . 1 Ú vodné u s t anove n i a (1) Registratúrny poriadok školy alebo školského zariadenia upravuje postup školy alebo školského zariadenia (ďalej len „organizácia") pri správe registratúry, a to ...
celý článok

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

28.6.2016, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
MBA. ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK .../... čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo za?kona c?. 10/1996 Z. z o kontrole v s?ta?tnej spra?ve v zneni? neskors?i?ch predpisov, za?kona c?. 245/ ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 26/2017 Z.z. ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 28/2017 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 29/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o alternatívnom autentifikátore (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 31/2017 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017 (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.3.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
23.2.2017, Žilina
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
5.4.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
2.3.2017, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: