NAJNOVŠIE

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POZámokGarancia

25.5.2016, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
Podľa školských organizácií sa na nepedagogických pracovníkov zabúda

Podľa školských organizácií sa na nepedagogických pracovníkov zabúda

25.5.2016, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školstva sa hlbšie nezaoberá situáciou nepedagogických zamestnancov v školstve a zatiaľ nerieši ani to, aký bude návrh rozpočtu pre rok 2017, ktorý by vykryl ďalšie hendikepy v slovenskom školstve. Po rokovaní školských ... celý článok
Súvisiace

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedáne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcouZámokGarancia

24.5.2016, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Účtovanie školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte , z ktorého priamo uhrádza výdavky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne mini | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Vzor vyhlásenia o ručeníZámokGarancia

23.5.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. VYHLÁSENIE RUČITEĽA Podpísaný ...................., rodné číslo: ........................, bytom ....................... vyhlasujem, že pohľadávku dlžníka - zamestnanca ........................ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Náležitosti príkaznej zmluvyZámokGarancia

20.5.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Príkazná zmluva sa uzaviera podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka. Príkazná zmluva obsahuje záväzok príkazníka, že pre príkazcu obstará určitú vec alebo vykoná inú činnosť. Zmluva obsahuje : - presné označenie zmluvných strán ( ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadeniaZámokGarancia

24.3.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
P RV Á ČA SŤ Č l . 1 Ú vodné u s t anove n i a (1) Registratúrny poriadok školy alebo školského zariadenia upravuje postup školy alebo školského zariadenia (ďalej len „organizácia") pri správe registratúry, a to ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
Odtlačok pečiatky školy

Odtlačok pečiatky školy

13.9.2013, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako má škola správne používať pečiatky a ako rozlíšiť niekoľko pečiatok toho istého typu s rovnakým textom, sa dočítate v tomto článku. Právne predpisy upravujúce rozmery a údaje na odtlačku pečiatky školy, ktorá sa používa v úradnom styku: zákon NR SR č. ... celý článok
Súvisiace

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
Náplň práce riaditeľa základnej školy

Náplň práce riaditeľa základnej školy

12.5.2014, Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o zamestnancoch označuje riaditeľa školy za vedúceho pedagogického zamestnanca, a preto sa ho týkajú všetky ustanovenia o pedagogických zamestnancoch podľa tohto zákona, pre naše účely najmä ustanovenia o jeho právach a povinnostiach pri výkone svojej ... celý článok
Súvisiace

Smernica o verejnom obstarávaníZámokArchív

13.6.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Názov organizácie:     Názov internej smernice:   Smernica o verejnom obstarávaní   Poradové číslo smernice:     Vy pracoval:     Schválil:     Dátum vyhotovenia internej smernice:   ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 1/2015 Z.z. Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru ( (vyšlo dňa: 13.1.2015 v čiastke č. 1)
  • 2/2015 Z.z. o uložení kolektívnych zmluv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.1.2015 v čiastke č. 1)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.5.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
13.6.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Viera Hajdúková PhD.
Prihláška tu!
17.6.2016, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
27.5.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva