Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Technika hrou od MS

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Žilina
Tel.: 041/5689494, 041/5689495
Fax.: 041/5059199
e-mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Účet 672 - Náhrady škôdGarancia

29.5.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Výsledkový účet - nemá začiatočný zostatok - prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. - mínusom na strane D. Na tomto účte sa účtuje náhrada škôd, ktoré sú zúčtované na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov od 1. júna 2017

Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov od 1. júna 2017

29.5.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda Slovenskej republiky vydala 10. mája 2017 nariadenie č. 108/2017 Z.z., ktorým ustanovuje zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. júna 2017. Vláda Slovenskej republiky vydala 10. mája 2017 ...
viac
Pripravuje sa návrh opatrenia o sume maximálneho ročného školného pre externistov na rok 2018/2019

Pripravuje sa návrh opatrenia o sume maximálneho ročného školného pre externistov na rok 2018/2019

26.5.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v ...
viac
Návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

23.5.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a ...
viac

Účet 614 - Zmena stavu zvieratGarancia

22.5.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtuje účtovná jednotka o zmene stavu zvierat, (prírastkoch a úbytkoch). Konečný stav účtu vyjadruje celkové zvýšenie alebo zníženie stavu zvierat v priebehu bežného účtovného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Dodatky k RUP a ŠVP pre ZŠ

Dodatky k RUP a ŠVP pre ZŠ

22.5.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva... Ministerstvo školstva, vedy, ...
viac
Kvalita edukačného procesu - Vytváranie pozitívnej školskej klímy

Kvalita edukačného procesu - Vytváranie pozitívnej školskej klímy

19.5.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Školská klíma je považovaná za významnú emocionálnu záležitosť. Dobrá atmosféra a primerané podnetné a motivujúce prostredie, v ktorom sa nachádzame a radi pracujeme je predpokladom dobrých vzájomných vzťahov a pozitívnej školskej ...
viac

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 59 Skončenie pracovného pomeruGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 59 (1) Pracovný pomer možno skončiť: a)  dohodou, b)  výpoveďou, c)  okamžitým skončením, d)  skončením v skúšobnej dobe. § 59 Skončenie pracovného pomeru K ods. 1: V  § 59 ods. 1  sa upravujú  spôsoby  skončenia pracovného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 73 Hromadné prepúšťanieGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 73 Hromadné prepúšťanie (1) O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Školský poriadok ako súčasť pedagogickej dokumentácie - obsah, forma, úlohy a zverejnenieGarancia

25.8.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školský poriadok zaraďujeme medzi pedagogickú dokumentáciu v zmysle § 11 ods. 3 písm. n) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školský poriadok vydáva riaditeľ ...
viac

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

28.12.2016, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
  • 93/2017 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 106/2017 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z.z. (vyšlo dňa: 11.5.2017 v čiastke č. 51)
  • 121/2017 Z.z. ustanovuje krízové oblasti (vyšlo dňa: 26.5.2017 v čiastke č. 56)
  • 124/2017 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 129/2017 Z.z. novela výn. č. 414/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
31.7.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
16.8.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
21.8.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
28.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: