Darček mesiaca
Základná finančná kontrola od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Technika hrou od MS

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Poskytovanie zahraničných noriem
Tel.: 0948/876004
Fax.: 
e-mail: shop@normoff.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Celoslovenské Testovanie 9 absolvujú deviataci 21. marca

Celoslovenské Testovanie 9 absolvujú deviataci 21. marca

19.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
37 400 deviatakov na celom Slovensku si tento týždeň overí svoje vedomosti z vyučovacieho jazyka a z matematiky, pričom žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským aj zo slovenského jazyka a literatúry a žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským aj zo ...
viac

Účet 532 - Daň z nehnuteľnostiGarancia

16.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Štelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Štelbacký Na tomto účte účtuje účtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z nehnuteľnosti v zmysle § 4 zákona č. 582/2004 Z. z. (t.j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), na základe daňového priznania a výmeru na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Malá novela školského zákona od 15.3.2018

Malá novela školského zákona od 15.3.2018

15.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona vymedzuje väčší časový interval na konanie skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača o prijatie na strednú školu tak, aby mohol orgán štátnej správy v školstve podľa § 66 ods. 5 zákona zabezpečiť, aby ich mohli ...
viac
Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantov

Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantov

13.3.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
V utorok 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43 541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, ...
viac
Ako pomôcť deťom pri čítaní? - časť III.

Ako pomôcť deťom pri čítaní? - časť III.

12.3.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľmi účinným spôsobom, ako pomáhať deťom v čítaní, je striedanie hlasného a tichého čítania. Deti pritom vedieme k tomu, aby pri tichom čítaní skutočne čítali akoby len „očami“, nie pošepky, nemali by otvárať ústa, ...
viac

Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do príslušného registraGarancia

9.3.2018, Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo novelizované opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava zmluvy o skladovaníGarancia

9.3.2018, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava zmluvy o skladovaní je obsiahnutá v § 527 až § 535 ObchZ (Obchodného zákonníka). Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma. Skladovateľ i ukladateľ musia byť podnikateľmi. Podľa judikatúry, ak ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Ako pomôcť deťom pri čítaní? - časť II.

Ako pomôcť deťom pri čítaní? - časť II.

9.3.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri naďalej pretrvávajúcich problémoch v čítaní je vhodné siahnuť po metóde tzv. "dyslektického, resp. čítacieho okienka", ktoré si dokážeme samostatne vytvoriť. Ide o kartičku s niekoľkými otvormi a výrezmi, ktorá umožňuje lepšie ...
viac
Ako pomôcť deťom pri čítaní? - časť I.

Ako pomôcť deťom pri čítaní? - časť I.

7.3.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úspešné zvládnutie požiadaviek školskej dochádzky a vôbec ďalšieho školského vzdelávania predpokladá už v najnižších ročníkoch základnej školy primeranú úroveň čítania, ktorá je základom pre získavanie ďalších poznatkov a orientácie v ...
viac

Účet 588 - Náklady z odvodu príjmovGarancia

6.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtujú účtovné jednotky, ktoré sú rozpočtovou organizáciou predpis odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške vyinkasovaných príjmov účtovaných v danom účtovnom období. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Autoevalvácia v prostredí materskej školyGarancia

27.10.2014, PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem evalvácia poznáme ako hodnotenie kvality, kde ide o analýzu úrovne a stavu danej oblasti na základe zozbieraných dát, ktoré odrážajú aktuálny stav. Autoevalvácia predstavuje vnútorné, vlastné hodnotenie. V prostredí materskej školy môžeme označiť ...
viac

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 61/2018 Z.z. novela zák. č. 305/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 62/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 68/2018 Z.z. novela zák. č. 171/1993 Z. z. a č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 70/2018 Z.z. novela zák. č. 369/1990 Zb. (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
23.5.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: