Darček mesiaca
Školská úspešnosť žiakov

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelávanie v nemčine

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.8.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Infocentrum (informácie, predaj v hotovosti)
Tel.: 02/60294452, 02/60294315
Fax.: 
e-mail: info@sutn.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Výkon vonkajších a vnútorných typov kontrol v organizáciách školstvaGarancia

21.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Témou príspevku je kontrolná právomoc v organizáciách školstva a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov (jednotiek územnej samosprávy). Príspevok dáva odpovede na otázky, kto môže vykonať ...
viac
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

21.8.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania ...
viac

Zmena pracovnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitúGarancia

18.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno meniť len opätovnou dohodou oboch účastníkov tohto právneho vzťahu (pracovného pomeru), teda zamestnanca a zamestnávateľa. Ustanovenie § 54 ZP zakotvuje, že zmena pracovnej zmluvy je možná len na ...
viac
Vizualizáciou k lepším výsledkom v učení

Vizualizáciou k lepším výsledkom v učení

18.8.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným zo spôsobov, ako dokážeme efektívne získavať a usporiadať nové poznatky, či zaznamenávať nové informácie a aktivizovať svoje vedomosti, môže byť práve vizualizácia nášho vedomia. Súvisí s ňou tvorba a využívanie výučbových ...
viac
Správa o stave praktickej prípravy žiakov strednej odbornej školy v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave praktickej prípravy žiakov strednej odbornej školy v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017 v SR

17.8.2017, Zdroj: Štátna školská inšpekcia
Inšpekcie s cieľom zistiť stav praktickej prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania sa vykonali vo všetkých krajoch SR, celkom u 8 zamestnávateľov, ktorí praktické vyučovanie poskytovali 204 žiakom formou odborného výcviku v 4 študijných odboroch a v 3 ...
viac

Účet 261 - Peniaze na cesteGarancia

16.8.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtujú peniaze na ceste. Používa sa na preklenutie časového nesúlade medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a prijatím bankových výpisov účtovnou jednotkou a na účtovanie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetokGarancia

16.8.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtujú účtovné jednotky o zmene reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie v zmysle § 27 ods. 1, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierky, ako ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmena pracovnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú - vzorGarancia

16.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Dodatok č. 2 k pracovnej zmluve č. ......(event. zo dňa...) uzatvorený v zmysle ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi:   Zamestnávateľom:   Sídlo: IČO: V mene ktorého koná: („ ...
viac

Školský kalendár 2017/2018

Zdroj: Verlag Dashöfer
Školské prázdniny Kraj Trvanie Začiatok vyučovania Jesenné prázdniny všetky 30. 10. 2017 - 31. 10. 2017 2. 11. 2017 Vianočné prázdniny všetky 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018 8. 1. ...
viac

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodkuGarancia

14.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak chce zamestnanec ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom z dôvodu odchodu do (predčasného) starobného dôchodku, je potrebné vychádzať z ustanovenia § 59 ZP , ktoré vymedzuje spôsoby skončenia pracovného pomeru (nielen pri odchode do ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Školský poriadok ako súčasť pedagogickej dokumentácie - obsah, forma, úlohy a zverejnenieGarancia

25.8.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školský poriadok zaraďujeme medzi pedagogickú dokumentáciu v zmysle § 11 ods. 3 písm. n) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školský poriadok vydáva riaditeľ ...
viac

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 182/2017 Z.z. novela zák. č. 597/2003 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 185/2017 Z.z. novela vyhl. č. 64/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 189/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach (vyšlo dňa: 14.7.2017 v čiastke č. 77)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 198/2017 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 1.8.2017 v čiastke č. 82)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
7.9.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
30.11.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
16.10.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
2.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: