Darček mesiaca
Pracovný pomer na dobu určitú s pedagogickými zamestnancami od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelávanie v nemčine

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tel.: 02/20460000
Fax.: 
e-mail: okv@employment.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Školský poriadok ako súčasť pedagogickej dokumentácie - obsah, forma, úlohy a zverejnenieGarancia

22.9.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager&Partners, advokátska kancelária, s. r. o. aktualizácia 14. 9. 2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školský poriadok zaraďujeme medzi pedagogickú dokumentáciu v zmysle § 11 ods. 3 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o ...
viac

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

22.9.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celoplošné testovanie vedomostí piatakov z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka sa v tomto roku uskutoční. Približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných školách si overí svoje vedomosti z uvedených predmetov v stredu 22. novembra 2017. ...
viac

UčebniceGarancia

20.9.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela školského zákona zákonom č. 182/2017 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú ...
viac
Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu v školskom roku 2016/2017 v SR

20.9.2017, Zdroj: Štátna školská inšpekcia
Cieľom inšpekcií bolo overiť dodržiavanie právnych predpisov pri prijímaní žiakov na gymnáziá (G) a zistiť stav zabezpečenia, organizácie, priebehu a výsledkov prijímacích skúšok. Cieľom inšpekcií bolo overiť dodržiavanie právnych predpisov pri prijímaní žiakov ...
viac

Financovanie školského klubu detíGarancia

18.9.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školský klub detí, ktoré navštevujú základné školy zriadené na území obce, ako aj jeho zriaďovanie a financovanie, spadá pod originálnu pôsobnosť obce, tzn., obec rozhoduje, či zriadi školský klub detí a tiež z akých zdrojov ho bude ...
viac
Kapacity materských škôl sa zvýšia o tisícky miest

Kapacity materských škôl sa zvýšia o tisícky miest

18.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na Slovensku pribudne 4 780 nových miest v materských školách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka schválilo v prvých dvoch kolách žiadostí o nenávratné finančné príspevky na zvýšenie kapacít materských škôl z celkového počtu 277 žiadostí 152 ...
viac

Kontrola škôl a školských zariadeníGarancia

15.9.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. septembra 2017 sa menia pravidlá výkonu kontroly zo strany obce, samosprávneho kraja a okresného úradu v sídle kraja, a to na základe novely zákona č. 596/2003 Z. z. zákonom č. 177/2017 Z. z. Do 1. septembra 2017 obec, ...
viac
Novou ministerkou školstva sa stala Martina Lubyová

Novou ministerkou školstva sa stala Martina Lubyová

14.9.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes vymenoval za ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes vymenoval za ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. ...
viac

Koniec vyplácania kreditového príplatkuGarancia

13.9.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kedy končí vyplácanie kreditového príplatku? Dátum na Osvedčení je 16. 6. 2017. Uplynutím platnosti týchto kreditov zamestnanec stráca nárok na 12% príplatok, má nárok len na 6%. Kedy sa mu začne vyplácať 6% príplatok? Od 1. nasledujúceho ...
viac
Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách, v školskom roku 2016/2017

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách, v školskom roku 2016/2017

13.9.2017, Zdroj: Štátna školská inšpekcia
Vplyv kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v školskom roku 2016/2017 školskí inšpektori sledovali počas výkonu komplexných inšpekcií v 108 základných školách (ďalej ZŠ). Z toho v 101 štátnych, 5 cirkevných a v ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Školský poriadok ako súčasť pedagogickej dokumentácie - obsah, forma, úlohy a zverejnenieArchív

25.8.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školský poriadok zaraďujeme medzi pedagogickú dokumentáciu v zmysle § 11 ods. 3 písm. n) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školský poriadok vydáva riaditeľ ...
viac

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 185/2017 Z.z. novela vyhl. č. 64/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 189/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach (vyšlo dňa: 14.7.2017 v čiastke č. 77)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 198/2017 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 1.8.2017 v čiastke č. 82)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)
  • 206/2017 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (vyšlo dňa: 22.8.2017 v čiastke č. 87)
  • 218/2017 Z.z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (vyšlo dňa: 21.9.2017 v čiastke č. 94)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.11.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
30.11.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
16.10.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
2.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: