Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zamestnanecké projekty

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2017 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Predaj elektronických noriem a STN-online
Tel.: 02/602 94 312
Fax.: 02/602 94 317
e-mail: shop_pdf@sutn.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Počet detí a ich zaradenie do tried v materskej školeGarancia

18.1.2017, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov sa materská škola člení na triedy, do ktorých sa zaraďujú deti rovnakého alebo rozdielneho veku. O počte prijatých a neprijatých detí informuje riaditeľ ...
celý článok
Stav rozpracovania školského vzdelávacieho programu v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Stav rozpracovania školského vzdelávacieho programu v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR

18.1.2017, Zdroj: Štátna školská inšpekcia
Stavu rozpracovania školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP) bola venovaná zvýšená pozornosť počas výkonu školskej inšpekcie v 178 kontrolovaných školách (MŠ): 125 ...
celý článok

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole - legislatíva a organizácia výchovy a vzdelávania v materskej školeGarancia

16.1.2017, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematiku prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej školy upravujú podrobnejšie nasledujúce ustanovenia príslušných právnych predpisov: zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
celý článok
Prístup k vedeckým databázam bude v krátkom čase obnovený

Prístup k vedeckým databázam bude v krátkom čase obnovený

16.1.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva garanciu na zabezpečenie prístupov k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. Prerušenie dodávania bolo spôsobené okrem iného aj zložitými rokovaniami s poskytovateľmi vedeckých databáz. Ministerstvo ...
celý článok
Školy by sa mali viac zaoberať šikanovaním žiakov

Školy by sa mali viac zaoberať šikanovaním žiakov

13.1.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Štátna školská inšpekcia eviduje každý rok zvyčajne viac ako 500 podaní občanov a právnických osôb. Sťažnosti a podnety sa obsahovo týkajú najmä neobjektívnosti klasifikácie prospechu a správania žiakov, ukladania výchovných opatrení, ...
celý článok
Inkluzívne a integračné trendy v súčasnej edukácii - Pôsobenie  pochvaly na „inteligentných“ žiakov

Inkluzívne a integračné trendy v súčasnej edukácii - Pôsobenie pochvaly na „inteligentných“ žiakov

11.1.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňujú rôzne metódy, stratégie a inovatívne prvky, ktoré prispievajú nielen k skvalitneniu edukácie, ale podporujú najmä rozvíjanie osobnosti žiakov. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňujú ...
celý článok
Nákup stravných lístkov pre zamestnancov ZŠ a verejné obstarávanie

Nákup stravných lístkov pre zamestnancov ZŠ a verejné obstarávanie

9.1.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako v základnej škole uskutočniť nákup stravných lístkov pre zamestnancov, ak predpokladaná hodnota mesačne je cca 400 eur a ročne cca 4500 eur? Potrebujeme realizovať verejné obstarávanie? Ako v základnej škole uskutočniť nákup ...
celý článok
Plavčan chce v platoch učiteľov zohľadňovať zásluhovosť

Plavčan chce v platoch učiteľov zohľadňovať zásluhovosť

6.1.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Minister školstva Peter Plavčan tvrdí, že platy pedagogických a odborných zamestnancov v školách sú nízke a nezodpovedajú náročnosti ich práce. Po istom čase plošného zvyšovania platov však podľa neho musí ministerstvo prejsť k ...
celý článok
Neustále vzdelávanie učiteľov, by nemalo byť závislé na príplatkoch

Neustále vzdelávanie učiteľov, by nemalo byť závislé na príplatkoch

4.1.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková tvrdí, že učitelia sa musia stále vzdelávať, nie však za peniaze, ale preto, že chcú. Reagovala tak na plánované zmeny v kontinuálnom vzdelávaní podľa Národného programu ...
celý článok
Inkluzívne a integračné trendy v súčasnej edukácii - Poznávanie žiakov v edukačnom procese

Inkluzívne a integračné trendy v súčasnej edukácii - Poznávanie žiakov v edukačnom procese

2.1.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pohľad spoločnosti na vzdelávanie žiakov sa v posledných rokoch výrazne zmenil. V súčasnosti sme svedkami vyššej citlivosti spoločnosti k problémom jednotlivcov, najmä k špecifickým edukačným potrebám. Školská integrácia, ktorá je dnes ...
celý článok
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
celý článok

Smernica o verejnom obstarávaníArchív

13.6.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Názov organizácie:     Názov internej smernice:   Smernica o verejnom obstarávaní   Poradové číslo smernice:     Vy pracoval:     Schválil:     Dátum vyhotovenia internej smernice:   ...
celý článok

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pedagogická dokumentácia v ŠKDArchív

25.5.2015, PaedDr. Anna Gabron, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovením § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogická dokumentácia školy a školského zariadenia zahŕňa: súbor písomných dokumentov, ktorými sa ...
celý článok

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
8.2.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
30.1.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
3.2.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
25.1.2017, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: