Darček mesiaca
Kvalita edukačného procesu

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zamestnanecké projekty

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Tel.: 02/59266111
Fax.: 02/52 963 301
e-mail: tlacove@land.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Grafomotorika a kreslenie v príprave na školské vzdelávanie - časť I.

Grafomotorika a kreslenie v príprave na školské vzdelávanie - časť I.

23.2.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogická diagnostika je veda zaoberajúca sa pedagogickým diagnostikovaním, teda cieleným pozorovaním, posudzovaním, hodnotením a skúmaním vzájomných vzťahov medzi vlastnosťami, schopnosťami a zručnosťami žiakov za účelom ...
viac
Školákom sa začali jarné prázdniny

Školákom sa začali jarné prázdniny

21.2.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Od pondelka 19. februára 2018 sa začína pre žiakov základných a stredných škôl obdobie jarných prázdnin. Týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska. Od pondelka 19. februára 2018 sa začína pre žiakov základných a stredných ...
viac

Materská škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v POGarancia

20.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaná v zmysle zákona č.  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o cestovných náhradách). Článok 1 Personálne ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Materská škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obciGarancia

20.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie:        Názov smernice:    Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v príspevkových organizáciách    Poradové číslo smernice:        Dátum vyhotovenia smernice:        Za ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná škola - Interná smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v POGarancia

20.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie:         Názov internej smernice:     Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel     Poradové číslo smernice:         Dátum vyhotovenia internej smernice:         Za správnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Základná škola - Interná smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v RO a obciGarancia

20.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie:          Názov internej smernice:     Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel     Poradové číslo smernice:          Dátum vyhotovenia internej smernice:          Za správnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Základná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v POGarancia

20.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaná v zmysle zákona č.  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o cestovných náhradách). Článok 1 Personálne ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obciGarancia

20.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie:        Názov smernice:    Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v príspevkových organizáciách    Poradové číslo smernice:        Dátum vyhotovenia smernice:        Za ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Stredná škola - Interná smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v RO a obciGarancia

20.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie:          Názov internej smernice:     Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel     Poradové číslo smernice:          Dátum vyhotovenia internej smernice:          Za správnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Stredná škola - Interná smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v POGarancia

20.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie:         Názov internej smernice:     Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel     Poradové číslo smernice:         Dátum vyhotovenia internej smernice:         Za správnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Autoevalvácia v prostredí materskej školyGarancia

27.10.2014, PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem evalvácia poznáme ako hodnotenie kvality, kde ide o analýzu úrovne a stavu danej oblasti na základe zozbieraných dát, ktoré odrážajú aktuálny stav. Autoevalvácia predstavuje vnútorné, vlastné hodnotenie. V prostredí materskej školy môžeme označiť ...
viac

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 20/2018 Z.z. ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 22/2018 Z.z. ustanovuje spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 23/2018 Z.z. novela výn. č. 410/2008 Z.z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 29/2018 Z.z. ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 30/2018 Z.z. o doplňujúcej skúške (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 31/2018 Z.z. novela vyhl. č. 437/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 34/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 296/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.2.2018 v čiastke č. 18)
  • 42/2018 Z.z. ustanovuje na rok 2018 hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 22.2.2018 v čiastke č. 24)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.3.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
28.2.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: