NAJNOVŠIE

Zmena Zákonníka práce a zmena pracovnej zmluvy v roku 2016ZámokGarancia

23.7.2016, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ si u zamestnanca chce uplatniť peňažnú náhradu škody za nezotrvanie počas výpovednej doby u zamestnávateľa - § 62 ods. 8 Zákonníka práce. Predmetná pracovná zmluva, ktorá obsahuje toto dojednanie bola podpísaná ešte v čase, keď bol tento inštitút ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie príjmu od žiakov za poškodené učebnice

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie príjmu od žiakov za poškodené učebnice

22.7.2016, Mgr. Jozef Sýkora MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základnej škole vyberáme od žiakov poplatok za poškodené učebnice v hotovosti do pokladne. Následne celkovú sumu vložíme na príjmový účet a odvedieme zriaďovateľovi (OcÚ), ktorý tieto prostriedky následne odvedie ďalej do štátneho ... celý článok
Súvisiace

Účet 667 - Výnosy z derivátových operáciíZámokGarancia

20.7.2016, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Ing. Ján Šelbacký Účtovná jednotka na tomto účte účtuje podľa § 18 postupov účtovania. Výsledkový účet - nemá začiatočný zostatok - prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. - mínusom na strane D. Por. číslo   Opis ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinokZámokGarancia

18.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 92 Nepretržitý denný odpočinok (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaZámokGarancia

18.7.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. ( označenie zamestnávateľa: Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO) PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ....................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadeniaZámokGarancia

24.3.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
P RV Á ČA SŤ Č l . 1 Ú vodné u s t anove n i a (1) Registratúrny poriadok školy alebo školského zariadenia upravuje postup školy alebo školského zariadenia (ďalej len „organizácia") pri správe registratúry, a to ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Stiahnite si smernice k finančnej kontrole platné od 1.1.2016

22.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smernice k finančnej kontrole platné od 1.1.2016 Smernice k finančnej kontrole platné od 1.1.2016: Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systéme Poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste Oznámenie o neopodstatnenosti podaných ... celý článok
Súvisiace

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
Náplň práce riaditeľa základnej školy

Náplň práce riaditeľa základnej školy

12.5.2014, Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o zamestnancoch označuje riaditeľa školy za vedúceho pedagogického zamestnanca, a preto sa ho týkajú všetky ustanovenia o pedagogických zamestnancoch podľa tohto zákona, pre naše účely najmä ustanovenia o jeho právach a povinnostiach pri výkone svojej ... celý článok
Súvisiace

Smernica o verejnom obstarávaníZámokArchív

13.6.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Názov organizácie:     Názov internej smernice:   Smernica o verejnom obstarávaní   Poradové číslo smernice:     Vy pracoval:     Schválil:     Dátum vyhotovenia internej smernice:   ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 216/2016 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
20.9.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Viera Hajdúková PhD.
Prihláška tu!
25.7.2016, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
23.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva