Darček mesiaca
Príprava detí na začiatok školskej dochádzky

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vianočný projekt tvárne auto

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.6.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo hospodárstva SR
Tel.: 02/4854 1111
Fax.: 02/43337827
e-mail: info@economy.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Pozorovanie prejavov smerujúcich k šikanovaniu žiakov

Pozorovanie prejavov smerujúcich k šikanovaniu žiakov

23.6.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V školských triedach bežne dochádza ku konfliktom medzi deťmi - žiakmi, a tie občas končia aj fyzickými útokmi a bitkami. Učitelia sa v takýchto prípadoch snažia okamžite zastaviť akékoľvek prejavy násilia (nielen vo vlastnej ...
viac

Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývojGarancia

22.6.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účet 072 je pasívny účet - začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 072 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: Por. číslo   Opis účtovného prípadu   MD   D   1.   Zaúčtovanie začiatočného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

21.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 (1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Za novelu zákona o financovaní regionálneho školstva hlasovalo viac ako 100 poslancov

Za novelu zákona o financovaní regionálneho školstva hlasovalo viac ako 100 poslancov

21.6.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení by mala začať platiť (s výnimkou niektorých ustanovení) už od septembra tohto roka. Na svojom dnešnom zasadnutí ju schválili poslanci Národnej rady SR, a to 101 hlasmi. Jeden ...
viac
Májové e-testovanie: Školy pravidelne využívajú elektronickú databázu úloh a systém e-Test na hodnotenie vedomostí žiakov

Májové e-testovanie: Školy pravidelne využívajú elektronickú databázu úloh a systém e-Test na hodnotenie vedomostí žiakov

19.6.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
V období od 10. mája do 2. júna 2017 mali základné a stredné školy opäť možnosť zadávať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí žiakov. Po úspešnej E-Maturite a E-Testovaní 9 v marci a apríli ...
viac
Sebahodnotenie vo vzťahu k školskej úspešnosti

Sebahodnotenie vo vzťahu k školskej úspešnosti

16.6.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsob, ako človek vníma a hodnotí sám seba v porovnaní s ostatnými, je prejavom jeho sebahodnotenia a sebaponímania, vďaka ktorým si vytvára o sebe určitý sebaobraz. Ten predstavuje to, ako sa človek sám seba vidí, ako vníma vlastné ...
viac
Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie

Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie

14.6.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie vypracoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s odborníkmi z praxe. Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie ...
viac

Smernica o tvorbe a používaní opravných položiekGarancia

12.6.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; korektúra: Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Tvorba a používanie opravných položiek     Prílohy     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Aj žiaci osemročných gymnázií budú môcť dostávať príspevok na lyžiarsky kurz dvakrát

Aj žiaci osemročných gymnázií budú môcť dostávať príspevok na lyžiarsky kurz dvakrát

12.6.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan predložil na uplynulé rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. V návrhu zákona je zadefinovaných ...
viac

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

9.6.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory". Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Školský poriadok ako súčasť pedagogickej dokumentácie - obsah, forma, úlohy a zverejnenieGarancia

25.8.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školský poriadok zaraďujeme medzi pedagogickú dokumentáciu v zmysle § 11 ods. 3 písm. n) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školský poriadok vydáva riaditeľ ...
viac

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

28.12.2016, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 129/2017 Z.z. novela výn. č. 414/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 133/2017 Z.z. o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017 (vyšlo dňa: 31.5.2017 v čiastke č. 58)
  • 137/2017 Z.z. novela zák. č. 460/1992 Zb. (vyšlo dňa: 1.6.2017 v čiastke č. 59)
  • 138/2017 Z.z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 2.6.2017 v čiastke č. 60)
  • 142/2017 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. a č. 51/1988 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 146/2017 Z.z. novela zák. č. 526/2010 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 151/2017 Z.z. novela zák. č. 149/1995 Z. z. a č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 152/2017 Z.z. novela zák. č. 385/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 9.6.2017 v čiastke č. 63)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
31.7.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
16.8.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
21.8.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
28.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: