Darček mesiaca
Základná finančná kontrola od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zamestnanecké projekty

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Poskytovanie zahraničných noriem
Tel.: 0948/876004
Fax.: 
e-mail: shop@normoff.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Účet 538 - Ostatné dane a poplatkyGarancia

23.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Štelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Štelbacký Na tomto účte účtuje účtovná jednotka o ostatných daniach o ktorých sa neúčtuje na predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny (napr. ostatné poplatky, spotrebná daň). Okrem daní sa na tomto účte účtujú aj poplatky ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu a v strednej odbornej škole

23.3.2018, Zdroj: Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) vykonala v školskom roku 2016/2017 30 komplexných inšpekcií v stredných školách, v rámci ktorých sa sledoval aj vplyv kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu a v strednej odbornej ...
viac
Ako umenie prispieva k lepšiemu vzdelávaniu v školách

Ako umenie prispieva k lepšiemu vzdelávaniu v školách

22.3.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Umenie a kreativita môžu pozitívne ovplyvňovať dosiahnuté výsledky žiakov vo vyučovacom procese, ale môžu podporiť aj rozvoj kritického myslenia mladého človeka. To je hlavná idea trojdňového stretnutia delegátov projektu MOKKA, ktoré sa dnes skončilo na pôde ...
viac

Komentár k ZP § 197 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolaniaGarancia

20.3.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 197 Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Celoslovenské Testovanie 9 absolvujú deviataci 21. marca

Celoslovenské Testovanie 9 absolvujú deviataci 21. marca

19.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
37 400 deviatakov na celom Slovensku si tento týždeň overí svoje vedomosti z vyučovacieho jazyka a z matematiky, pričom žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským aj zo slovenského jazyka a literatúry a žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským aj zo ...
viac

Účet 532 - Daň z nehnuteľnostiGarancia

16.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Štelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Štelbacký Na tomto účte účtuje účtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z nehnuteľnosti v zmysle § 4 zákona č. 582/2004 Z. z. (t.j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), na základe daňového priznania a výmeru na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 196 Zbavenie sa zodpovednostiGarancia

15.3.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 196 (1) Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že a. škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Malá novela školského zákona od 15.3.2018

Malá novela školského zákona od 15.3.2018

15.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona vymedzuje väčší časový interval na konanie skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača o prijatie na strednú školu tak, aby mohol orgán štátnej správy v školstve podľa § 66 ods. 5 zákona zabezpečiť, aby ich mohli ...
viac
Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantov

Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantov

13.3.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
V utorok 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43 541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, ...
viac
Ako pomôcť deťom pri čítaní? - časť III.

Ako pomôcť deťom pri čítaní? - časť III.

12.3.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľmi účinným spôsobom, ako pomáhať deťom v čítaní, je striedanie hlasného a tichého čítania. Deti pritom vedieme k tomu, aby pri tichom čítaní skutočne čítali akoby len „očami“, nie pošepky, nemali by otvárať ústa, ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

9.6.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory”. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 61/2018 Z.z. novela zák. č. 305/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 62/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 68/2018 Z.z. novela zák. č. 171/1993 Z. z. a č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 70/2018 Z.z. novela zák. č. 369/1990 Zb. (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 84/2018 Z.z. novela výn. č. 555/2010 Z.z. (vyšlo dňa: 22.3.2018 v čiastke č. 35)
  • 85/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu (vyšlo dňa: 23.3.2018 v čiastke č. 36)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
23.5.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: