Darček mesiaca
Preradenie zamestnanca od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zamestnanecké projekty

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.11.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Poskytovanie zahraničných noriem
Tel.: 0948/876004
Fax.: 
e-mail: shop@normoff.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Záznamový arch vstupní/výstupní v mateřské školeGarancia

22.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záznamový hárok vstupné / výstupné v materskej škole Ukážka: Stiahnuť súbor vo formáte PDF.
viac

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzděláváníGarancia

21.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rámcový vzdelávací program pre predškolské vzdelávanie Ukážka: Stiahnuť súbor vo formáte PDF.
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmluvy o nájme obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanieGarancia

21.11.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Občiansky zákonník v súvislosti s uspokojovaním potreby bývania upravuje - okrem nájmu bytu ( § 685 až § 716 OZ ) a podnájmu bytu alebo časti bytu ( § 719 OZ ) - aj: nájom obytných miestností v zariadeniach ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Standard práce asistenta pedagogaGarancia

20.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Standard práca asistenta pedagóga Ukážka: Stiahnuť súbor vo formáte PDF.
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Registrácia na daňovom úradeGarancia

20.11.2017, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Pri vyplácaní príjmov zo ZČ vznikne zamestnávateľovi povinnosť už v priebehu roka zrážať z nich pri výplate, poukázaní alebo pripísaní k dobru mesačný  preddavok na daň . Ešte predtým je potrebné, aby sa  registroval   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Rezortu školstva sa podarilo dohodnúť spustenie eurofondov pre vedcov už v tomto roku

Rezortu školstva sa podarilo dohodnúť spustenie eurofondov pre vedcov už v tomto roku

20.11.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto roku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na včerajšom 8. zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v Bratislave ...
viac
Stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

17.11.2017, Zdroj: Štátna školská inšpekcia
V základných umeleckých školách (ZUŠ) bolo v školskom roku 2016/2017 Štátnou školskou inšpekciou (ŠŠI) vykonaných 19 tematických inšpekcií (v 1 súkromnej ZUŠ1 opakovane na základe podnetu poukazujúceho na realizovanie činnosti v elokovaných pracoviskách (EP) ...
viac

Účet 511 - Opravy a udržiavanieGarancia

16.11.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účet 511 - Opravy a udržiavanie Nákladový účet, konečný zostatok na strane MD (prevod zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh na účet 710 - Účet ziskov a strát). P. č.   Opis účtovného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zamestnanec na daňové účelyGarancia

16.11.2017, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Zamestnancom na daňové účely sa rozumie každý príjemca príjmov zo ZČ. Je to nielen zamestnanec v podľa  ZP , ale napr. aj konateľ a spoločník s. r. o., ak poberá príjem za prácu pre spoločnosť, športovec, žiak, študent, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 180 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduGarancia

15.11.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 180 Zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 257/2017 Z.z. novela zák. č. 576/2004 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 25.10.2017 v čiastke č. 109)
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 266/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2017 v čiastke č. 115)
  • 267/2017 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 277/2017 Z.z. novela zák. č. 136/2000 Z. z. a č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.11.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
30.11.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Školenie je venované aktuálnym problémom materských škôl ako je proces prijímania detí do materskej školy, krúžková činnosť, špecifiká školského poriadku. Príďte sa poradiť s odborníčkou. Prihláška tu!
28.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: