Darček mesiaca
Cestovné náhrady od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zelená spolupráca

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.12.2017 - DPH (registrácia)

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Tel.: 02/59781111
Fax.: 02/5978 3333
e-mail: info@mzv.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných položiekGarancia

15.12.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtujú neskladovateľné nákupy, napríklad dodávky vody, plynu ako suroviny na výrobu, odber vody z vodných tokov pre účely zavlažovania alebo odber vody pre technologické a  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Význam pedagogicko-diagnostických kompetencií učiteľov

Význam pedagogicko-diagnostických kompetencií učiteľov

15.12.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Schopnosti a kompetencie, ktoré sa dotýkajú špeciálno-pedagogickej oblasti, znalostí konkrétnych metód a techník pre odstránenie, resp. eliminovanie ťažkostí v učení sa žiakov, sú označované pojmom pedagogicko-diagnostické kompetencie ...
viac
Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

13.12.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej ...
viac
Novela zákona č. 594/2003 Z. z. od 1.9.2017 - Opätovná kandidatúra na funkciu riaditeľa školy a zánik funkcie riaditeľa školy

Novela zákona č. 594/2003 Z. z. od 1.9.2017 - Opätovná kandidatúra na funkciu riaditeľa školy a zánik funkcie riaditeľa školy

12.12.2017, JUDr. Žaneta Surmajová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v poslednom roku novelizovaný dvakrát. Ide o zmeny, ktoré reagujú na podnety aplikačnej praxe. Zákon č. 596/2003 Z. ...
viac

Účet 501 - Spotreba materiáluGarancia

8.12.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtujú účtovné jednotky v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob (spôsob A alebo spôsob B účtovania zásob) hlavne o: 1. spotrebe materiálu, pričom do materiálu patria ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 184Garancia

8.12.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 184 (1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. (2) Na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 502 - Spotreba energieGarancia

8.12.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtujú náklady, napríklad na vodu, paru, plyn a elektrickú energiu. Výsledkový účet - nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 - Účet výsledku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Prezident vymenoval nových profesorov, apeloval na kvalitu školstva

Prezident vymenoval nových profesorov, apeloval na kvalitu školstva

8.12.2017, Zdroj: SITA
Prezident Andrej Kiska dnes vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Informoval o tom Martin Lipták z tlačového odboru Kancelárie prezidenta SR. "Som rád, že sa pri tomto slávnostnom ústavnom akte stretávame v období, keď už nemusíme viesť ...
viac

Komentár k ZP § 183 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovaťGarancia

6.12.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 183 (1) Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka základných škôl - PIRLS 2016

Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka základných škôl - PIRLS 2016

6.12.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovensko sa už po štvrtýkrát zapojilo do medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ. Na testovaní PIRLS 2016 sa zúčastnilo celkovo 340 000 žiakov, 330 000 rodičov, 16 000 učiteľov a 12 000 škôl zo 60 krajín celého sveta (z toho 10 bolo ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Autoevalvácia v prostredí materskej školyGarancia

27.10.2014, PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem evalvácia poznáme ako hodnotenie kvality, kde ide o analýzu úrovne a stavu danej oblasti na základe zozbieraných dát, ktoré odrážajú aktuálny stav. Autoevalvácia predstavuje vnútorné, vlastné hodnotenie. V prostredí materskej školy môžeme označiť ...
viac

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Školský poriadok ako súčasť pedagogickej dokumentácie - obsah, forma, úlohy a zverejnenieArchív

25.8.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školský poriadok zaraďujeme medzi pedagogickú dokumentáciu v zmysle § 11 ods. 3 písm. n) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školský poriadok vydáva riaditeľ ...
viac
Zámok

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 277/2017 Z.z. novela zák. č. 136/2000 Z. z. a č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
  • 289/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 28.11.2017 v čiastke č. 124)
  • 292/2017 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 293/2017 Z.z. novela zák. č. 137/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 294/2017 Z.z. novela zák. č. 82/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.3.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
12.1.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: