Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Technika hrou - vyhodnotenie

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tel.: 02/59374111
Fax.: 
e-mail: inform@education.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Účtovanie zakúpeného varného kotla v škole, ktorá je neziskovou organizáciou

Účtovanie zakúpeného varného kotla v škole, ktorá je neziskovou organizáciou

27.3.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša súkromná základná škola je nezisková organizácia. Zriaďovateľom od 1. 9. 2016 je akciová spoločnosť. Tá je nájomca, čo sa týka majetku v budove prenajímateľa. V školskej jedálni skončila životnosť varného kotla. Vyradili sme ho, lebo ...
celý článok
Príprava detí na začiatok školskej dochádzky - Stres zo školy

Príprava detí na začiatok školskej dochádzky - Stres zo školy

24.3.2017, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnej modernej dobe sme oveľa viac ako v minulosti vystavovaní rozličným stresovým situáciám. Aj keď stres môže byť užitočný, a to najmä v dôsledku aktivizácie ľudí k činnosti, pretože za istých okolností zlepšuje sústredenie, ...
celý článok

Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnostiGarancia

23.3.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účte 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú dlhové cenné papiere so splatnosťou dlhšou ako jeden rok držané do splatnosti, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať. Účet 065 je ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Mini novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Mini novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

22.3.2017, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo februári 2017 bola schválená tzv. mini novela zákona č. 317/2009 Z.z. opedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo ...
celý článok

Materská škola - Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov počas vyučovania a iných aktivít organizovaných a riadených školouGarancia

21.3.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na stiahnutie Článok I Účel smernice Smernica stanovuje základné podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, na vylúčenie alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich vznik pracovných a školských úrazov, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Materská škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceGarancia

21.3.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Jozef Rajzinger ; PhD. ; Ing. Jozef Mikula ; PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer Na stiahnutie Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Prevádzkový predpis k oboznamovaniu o inšpekcii práce Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii ...
celý článok

Základná škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceGarancia

21.3.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Jozef Rajzinger ; PhD. ; Ing. Jozef Mikula ; PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer Na stiahnutie Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Prevádzkový predpis k oboznamovaniu o inšpekcii práce Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii ...
celý článok

Stredná škola - Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely v RO a obciGarancia

21.3.2017, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA. Na stiahnutie Názov organizácie:          Názov internej smernice:     IS o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely    Poradové číslo smernice:          Dátum vyhotovenia internej ...
celý článok

Stredná škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceGarancia

21.3.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Jozef Rajzinger ; PhD. ; Ing. Jozef Mikula ; PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer Na stiahnutie Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Prevádzkový predpis k oboznamovaniu o inšpekcii práce Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii ...
celý článok

Základná škola - Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely v RO a obciGarancia

21.3.2017, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA. Na stiahnutie Názov organizácie:          Názov internej smernice:     IS o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely    Poradové číslo smernice:          Dátum vyhotovenia internej ...
celý článok
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
celý článok

Financovanie originálnych kompetencií v školstve obcamiArchív

29.6.2013, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné toky na zabezpečenie výkonov škôl a školských zariadení sú rozdelené podľa dvoch druhov kompetencií: prenesené kompetencie - financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve na obce a samosprávne kraje, originálne ...
celý článok

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pedagogická dokumentácia v ŠKDArchív

25.5.2015, PaedDr. Anna Gabron, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovením § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogická dokumentácia školy a školského zariadenia zahŕňa: súbor písomných dokumentov, ktorými sa ...
celý článok

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
 • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
 • 31/2017 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017 (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
 • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
 • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
 • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
 • 55/2017 Z.z. o štátnej službe (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
 • 56/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
 • 57/2017 Z.z. novela zák. č. 317/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
 • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
 • 66/2017 Z.z. novela výn. č. 7/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 27.3.2017 v čiastke č. 32)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.5.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
10.4.2017, Košice
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
5.4.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
5.4.2017, Banská Bystrica
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: