Darček mesiaca
Preradenie zamestnanca od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zelená spolupráca

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Predaj tlačených noriem a publikácií na objednávku
Tel.: 0948/976002
Fax.: 02/654 28 845
e-mail: shop@sutn.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech (novela vyhláškou č. 47/2008 Sb., č. 33/2009 Sb., č. 8/2010 Sb., č. 11/2011 Sb., č. 110/2011 Sb., č. 197/2016 Sb., č. 280/2016 Sb. a č. 243/2017 Sb.)Garancia

20.10.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 492/2005 Zb. O krajských normatívoch (novela vyhláškou č. 47/2008 Zb., Č. 33/2009 Zb., Č. 8/2010 Zb., Č. 11/2011 Zb., Č. 110 / 2011 Zb., č. 197/2016 Zb., č. 280/2016 Zb. a č. 243/2017 Zb.) Ide o základnú vykonávací právny predpis, podľa ktorého ...
viac

Účtovanie školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcouGarancia

20.10.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so ...
viac
Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných umeleckých školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných umeleckých školách v školskom roku 2016/2017 v SR

20.10.2017, Zdroj: Štátna školská inšpekcia
V základných umeleckých školách (ďalej ZUŠ) bolo v školskom roku 2016/2017 Štátnou školskou inšpekciou (ďalej ŠŠI) vykonaných 11 následných inšpekcií (ďalej NI) v 7 štátnych a v 4 súkromných školách. Po tematických inšpekciách (ďalej TI) bolo realizovaných 5 NI ...
viac

Účet 088 - Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetkuGarancia

19.10.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 088 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady, ak nie je podľa vnútornej smernice drobný dlhodobý majetok vedený v  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (novela vyhláškou č. 43/2006 Sb. a č. 214/2012 Sb., č. 197/2016 Sb. a 280/2016 Sb.)Garancia

18.10.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 14/2005 Zb. O predškolskom vzdelávaní (novela vyhláškou č. 43/2006 Zb. A č. 214/2012 Zb., Č. 197/2016 Zb. A 280/2016 Zb.) Vyhláška č. 14 / 2005 Sb., o predškolskom vzdelávaní upravuje podrobnosti o podmienkach prevádzky materskej školy: celodenné, ...
viac

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcouGarancia

18.10.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred. Od roku 2018 sa stravné v organizáciách samosprávy (školy a školské zariadenia, školské jedálne) ...
viac
Záložku do knihy si chce navzájom darovať takmer 150-tisíc českých a slovenských rovesníkov

Záložku do knihy si chce navzájom darovať takmer 150-tisíc českých a slovenských rovesníkov

18.10.2017, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Viac ako 148 000 slovenských a českých žiakov si chce tento mesiac navzájom darovať záložku do knihy pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017. Viac ako 148 000 slovenských a českých žiakov si chce tento mesiac navzájom darovať záložku do ...
viac

Vyhlášky vztahující se k předškolnímu vzděláváníGarancia

17.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 14/2005 Zb. O predškolskom vzdelávaní (novela vyhláškou č. 43/2006 Zb. A č. 214/2012 Zb., Č. 197/2016 Zb. A 280/2016 Zb.) Vyhláška č. 14 / 2005 Sb., o predškolskom vzdelávaní upravuje podrobnosti o podmienkach prevádzky materskej školy: celodenné, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Komentár k ZP § 171 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancovGarancia

17.10.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 171 (1) Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadanýchGarancia

16.10.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela vyhlášky č. 27/2016 Zb. O vzdelávaní žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a žiakov nadaných Zmeny vo vyhláške nadobúdajú účinnosť od 1. 9. 2017, avšak zmeny nastavenej v prílohách vyhlášky nadobúdajú účinnosť od 1. decembra 2017. novela vyhlášky ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § 1  vymedzuje pôsobnosť Zákonníka práce, t.j. okruh vzťahov, ktoré Zákonník práce upravuje. K ods. 1: [ Predmet úpravy Zákonníka práce ] § 1 ods. 1  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Školský poriadok ako súčasť pedagogickej dokumentácie - obsah, forma, úlohy a zverejnenieArchív

25.8.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školský poriadok zaraďujeme medzi pedagogickú dokumentáciu v zmysle § 11 ods. 3 písm. n) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školský poriadok vydáva riaditeľ ...
viac

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 218/2017 Z.z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (vyšlo dňa: 21.9.2017 v čiastke č. 94)
  • 225/2017 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 29.9.2017 v čiastke č. 98)
  • 227/2017 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 (vyšlo dňa: 29.9.2017 v čiastke č. 98)
  • 233/2017 Z.z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku (vyšlo dňa: 3.10.2017 v čiastke č. 100)
  • 234/2017 Z.z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa (vyšlo dňa: 3.10.2017 v čiastke č. 100)
  • 238/2017 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 239/2017 Z.z. novela zák. č. 205/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 240/2017 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 242/2017 Z.z. novela zák. č. 435/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.11.2017, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
30.11.2017, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Prihláška tu!
,
Lektor:
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
24.10.2017, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: